Rynek papierów wartościowych - akcje, obligacje

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1148
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek papierów wartościowych - akcje, obligacje - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej o takich tematach, jak: charakterystyka papierów wartościowych, akcje, obligacje, rynek papierów wartościowych, dematerializacja obrotu, pośrednictwo biur maklerskich, giełda papierów wartościowych.

Rynek papierów wartościowych
WSTĘP
Początek lat dziewięćdziesiątych przyniósł poważne zmiany w polskim systemie ekonomicznym. Wprowadzanie elementów gospodarki rynkowej miało konsekwencje w wielu dziedzinach gospodarki, m. in. zaowocowało rozwojem rynku kapitałowego. Jednym z symptomów tego rozwoju jest powstanie zorganizowanego obrotu papierami wartościowymi, przede wszystkim akcjami prywatyzowanych przedsiębiorstw. W roku 1991 rozpoczęła działalność Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Oprócz tego w sposób mniej zorganizowany obraca się papierami wartościowymi na innych rynkach.
Spowodowało to powstanie nowego jakościowo zjawiska w polskiej rzeczywistości ekonomicznej. Zjawiskiem tym jest inwestowanie w papiery wartościowe. Różni się ono od lokowania na terminowych rachunkach bankowych. Podstawowa różnica wynika z dość dużego ryzyka występującego przy inwestowaniu w papiery wartościowe, przede wszystkim przy inwestowaniu w akcje. Zachodzi zatem potrzeba oceny tego ryzyka i podjęcia decyzji, która uwzględnia jego występowanie. Nie jest to zagadnienie proste, przeto sposoby jego rozwiązywania muszą być precyzyjne. W większości wypadków są to metody ilościowe (często wymagające zastosowania komputera). Metody te są stosowane na szeroką skalę w wielu krajach. Dzięki nim inwestorzy postępują tak, aby alokacja zainwestowanych środków prowadziła do zredukowania ryzyka związanego z inwestowaniem w papiery wartościowe, a jednocześnie przynosiła zyski.
Papiery wartościowe
1.2 Charakterystyka papierów wartościowych
Papiery wartościowe są dokumentami stwierdzającymi istnienie określonych praw majątkowych. Realizacja tych praw możliwa jest jedynie na podstawie okazania tych dokumentów bądź ich zwrotu. Papiery wartościowe są z reguły dokumentami o finansowym charakterze. Do najczęściej spotykanych należą:
akcje,
obligacje,
bony pieniężne NBP,
bony skarbowe,
listy zastawne
losy loteryjne,
czeki,
weksle.
Papierami wartościowymi mogą być również niektóre dokumenty o charakterze handlowym, stanowiące podstawę do dysponowania towarami czy innymi składnikami majątkowymi i do przenoszenia tych uprawnień na inne podmioty. Wejście w posiadanie, np. konosamentu czy listu przewozowego jest z reguły wystarczającym warunkiem otrzymania danego towaru.


(…)

… bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską, który posiada zezwolenie KPWiG względnie innych instytucji, które uzyskają zezwolenie KPWiG na prowadzenie dystrybucji jednostek uczestnictwa. Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować swoje aktywa (w określonych proporcjach) w papiery wartościowe, notowane na rynkach regulowanych, papiery, które są dopuszczone do publicznego obrotu, o ile będą w ciągu roku notowane na rynku regulowanym oraz (do 10% aktywów) w inne papiery wartościowe i krótkoterminowe wierzytelności pieniężne, a także w instrumenty pochodne, jednakże wyłącznie w celu ograniczenia ryzyka finansowego.
Fundusz inwestycyjny otwarty może lokować swoje aktywa (w określonych proporcjach) w papiery wartościowe, notowane na rynkach regulowanych, papiery…
… na CTO odbywa się za pośrednictwem biur maklerskich.
2.2.5 Organizacja regulowanego rynku papierów wartościowych
Warunkiem udziału w transakcjach na regulowanym rynku papierów wartościowych (na giełdzie lub w regulowanym obrocie pozagiełdowym) jest pośrednictwo instytucji działających na tym rynku. Na rynkach regulowanych nie ma wyjątków od tej zasady i transakcje bez udziału podmiotów prowadzących…

dowody skarbowe
Lokacyjne
Rozliczeniowe
Pożyczkowe (dłużne papiery wartościowe)
Udziałowe (akcje)
weksle
czeki
Krótkoterminowe
Długoterminowe
bony skarbowe
bony pieniężne
KWIT - y
Akcje
Obligacje
Listy zastawne
Certyfikaty inwestycyjne
Renty kapitałowe
Rys. 1. Klasyfikacja papierów wartościowych
Według charakteru praw majątkowych dzieli się je na:
finansowe papiery wartościowe, stwierdzające uprawnienia…
… kontraktu nie spełnia warunków przewidzianych w kontrakcie, tzn. nie płaci drugiej stronie pieniędzy. W sytuacji gdy stroną kontraktu jest Państwo, np. w przypadku obligacji skarbowych, ryzyko niedotrzymania warunków jest praktycznie zerowe (pomijamy kataklizmy dziejowe). Ryzyko niedotrzymania warunków może spowodować, że utraci się zainwestowany kapitał, tzn. stopa dochodu wyniesie minus 100%. Ryzyko
… (wtedy rozpiętość wynosi 35,00 PLN, a więc 100% ceny w ofercie kupna). Można powiedzieć, że podmiot organizujący rynek ma za zadanie dbać o płynność rynku, właśnie poprzez podawanie oferty kupna i sprzedaży. Potencjalnie płynność papierów wartościowych na rynku pozagiełdowym może być bardzo duża. 2.2.4 Zawieranie transakcji Podstawową częścią CTO jest tzw. ekran CTO, na którym bezpośrednio reprezentuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz