Różne definicje prawne-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Różne definicje prawne-opracowanie - strona 1 Różne definicje prawne-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

BUDOWA NORMY PRAWNEJ:-h i p o t e z a; -d y s p o z y c j a; -s a n k c j a.
Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.
Stosunek prawny- jest to relacja społeczna regulowana przez normy prawne, w której uczestnicy mają określone prawa i obowiązki.
Elementy stosunku prawnego: 1.podmioty stosunku prawnego; 2.przedmiot stosunku prawnego; 3.uprawnienie (prawo); 4.obowiązek.
Ogólnie obowiązujące źródła prawa polskiego: konstytucja; ustawy i ratyfikowane umowy międzynarodowe; rozporządzenia; akty prawa miejscowego.
Kluczowe źródła prawa unijnego: 1. traktaty unijne; 2. dyrektywy unijne; 3. rozporządzenia
unijne.
gałęzie prawa-ukształtowany historycznie kompleks norm prawnych regulujących określoną dziedzinę życia społecznego wyodrębniony według jednolitej metody regulacji prawnej.
GAŁĘZIE PRAWA: -prawo konstytucyjne; -prawo cywilne (w tym prawo handlowe); -prawo pracy; -prawo administracyjne; -prawo karne; -prawo rodzinne i opiekuńcze; -prawo procesowe; -prawo finansowe.
WOLNOŚCI I PRAWA OBYWATELSKIE W KONSTYTUCJI RP:-wolności i prawa osobiste; -wolności polityczne; -wolności ekonomiczne; -wolności socjalne i kulturalne.
Wolności i prawa osobiste: -ochrona życia; -zakaz poddawania obywatela bez jego zgody eksperymentom naukowym; -zakaz stosowania tortur, kar cielesnych; -ochrona przed bezprawnym pozbawieniem wolności; -prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki ; -jawność rozprawy (poza wyjątkami); -prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; -prawo do wolności i ochrony tajemnicy komunikowania się; -wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu; -wolność sumienia i religii; -wolność pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
Wolności polityczne: -prawo organizowania pokojowych zgromadzeń i uczestniczenia w nich; -wolność zrzeszania się; -prawo do pozyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej; -Prawo udziału w referendum oraz w wyborach.
Wolności ekonomiczne, socjalne i kulturalne: -ochrona własności; -ochrona prawa do dziedziczenia; -wolność zrzeszania się; -wolność wyboru i wykonywania zawodu; -ustawowe określenie minimalnej wysokości wynagrodzenia; -prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; -prawo do ochrony zdrowia; -prawo do nauki; -ochrona praw dziecka; -wolność twórczości artystycznej; -wolność badań naukowych; -wolność nauczania; -wolność korzystania z dóbr kultury; -ochrona konsumentów i najemców; -ochrona środowiska.
Dobra osobiste człowieka - Kodeks Cywilny: -zdrowie; -wolność; -cześć, swoboda sumienia; -nazwisko lub pseudonim; -tajemnica korespondencji; -nietykalność mieszkania; -twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska.

(…)

…, wynalazcza i racjonalizatorska.
Zasady ustroju politycznego i społeczno - gospodarczego: -zasada suwerenności Narodu; -zasada demokratycznego państwa prawnego; -zasada decentralizacji władzy oraz samorządności; -zasada społecznej gospodarki rynkowej; -zasada trójpodziału władzy.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz