Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
  Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE - strona 1   Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE - strona 2   Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE - strona 3

Fragment notatki:

Rola Komisji Europejskiej w strukturze instytucjonalnej UE Komisja Europejska odzwierciedla ponadnarodowy charakter UE. Jej siedziba znajduje się w Brukseli. Jako organ wspólnotowy istnieje od momentu podpisania traktatu fuzyjnego z 1965 roku (wszedł w życie 1967), kiedy to zastąpiła komisję EWG, Komisję Euratomu oraz Wysoką Władzę EWWiS. Została skonstruowana na przykładzie Wysokiej Władzy. Nazwa KE przyjęła się po wejściu w życie Traktatu z Maastricht oraz powstaniu WE.
Liczba członków: Na mocy traktatu fuzyjnego KE liczyła 9 członków (Niemcy, Włochy, Francja - dwóch przedstawicieli; UK, Holandia, Luksemburg - po jednym przedstawicielu.
W miarę przybywania nowych członków pojawiały się trudności w organizacji prac. Pojawiały się głosy mówiące o konieczności zmniejszenia liczby członków. W TUE pojawił się zapis mówiący o konieczności zatwierdzenia przewodniczącego przez PE, zmieniono również długość kadencji z 4 na 5 lat. Na mocy traktatu nicejskiego z 2001 roku obowiązuje dwustopniowa procedura powoływania przewodniczącego PE. Nominacja na kandydata dokonywana była przez RE i potwierdzana przez PE. RE w porozumieniu z przewodniczącym ustalała listę komisarzy, także musiała być potwierdzona przez PE.
Od 2007 Komisja liczy tylu członków, ile jest państw członkowskich Unii (27). Od 1 listopada 2014 liczyć będzie w każdej kadencji 2/3 liczby członków Unii (tzn. jeśli UE liczy 27 państw, to komisarzy będzie 18). Jednak Rada Europejska, stanowiąc jednomyślnie, będzie mogła ustalić inną liczbę.
Komisarze: Każdy z komisarzy jest odpowiedzialny za określoną dziedzinę, analogicznie do ministrów w rządzie. W skład komisji wchodzi też wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa jako jeden z jej wiceprzewodniczących. Członkowie komisji nie mogą czuć się związani żadnymi instrukcjami płynącymi z krajów ich pochodzenia - są politykami, których powołanie rekomenduje Rada Unii Europejskiej i zatwierdza Parlament Europejski . Ich zadaniem jest nadzór nad przydzielonymi im dyrekcjami generalnymi .
Wybór KE: Zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony , Rada Europejska , stanowiąc większością kwalifikowaną, uwzględniając wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego, przedstawia kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej. Parlament Europejski wybiera przewodniczącego większością przewidzianej prawem liczby członków. W przypadku niewybrania kandydata, Rada Europejska ma miesiąc na przedstawienie nowego według tej samej procedury.
Rada Unii Europejskiej, w porozumieniu z przewodniczącym Komisji, ustala listę komisarzy, postępując według sugestii państw członkowskich. Następnie skład Komisji podlega kolegialnemu zatwierdzeniu przez Parlament Europejski, który przedtem przesłuchuje kandydatów na komisarzy na posiedzeniach odpowiednich Komisji. W przypadku zatwierdzenia, Rada Europejska mianuje Komisję stanowiąc większością kwalifikowaną.


(…)

… Komisji. W przypadku dwu filarów międzyrządowych - wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB), oraz filaru trzeciego, obejmującego współpracę policyjną i sądową w sprawach karnych - Komisja nie ma wyłączności na inicjatywę ustawodawczą, chociaż może nadal brać udział w kształtowaniu programu legislacyjnego. Ale nawet tutaj rola Komisji, choć stosunkowo niewielka, napotyka wyzwania…
…. Tylko w nielicznych obszarach polityki, takich jak polityka konkurencji, Komisja jest odpowiedzialna za wdrażanie w sensie rozpatrywania poszczególnych przypadków. Jednak do obowiązków Komisji należy również dopilnowanie, by kraje członkowskie i inne podmioty wdrażały politykę europejską tam, gdzie są do tego prawnie zobowiązane. Ze względu na tę funkcję mówi się czasem o Komisji jako o "strażniku traktatów". Coraz…
… dotyczących handlu i współpracy oraz w instytucjach międzynarodowych, takich jak Światowa Organizacja Handlu (WTO). Komisja pełni w UE również inne, mniej widoczne, ale bardzo ważne funkcje. Jedną z najważniejszych jest funkcja mediatora między krajami członkowskimi oraz między PE a Radą. Po przedstawieniu swojej propozycji Komisja dokłada wszelkich starań, by organy ustawodawcze Unii osiągnęły…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz