Rodzaje grup społecznych- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1330
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rodzaje grup społecznych- opracowanie - strona 1 Rodzaje grup społecznych- opracowanie - strona 2 Rodzaje grup społecznych- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Rodzaje grup społecznych.
Ze względu na to, iż w życiu społecznym występuje bardzo wiele różnorodnych grup społecznych, występuje też wiele różnych zasad ich klasyfikowania, koniecznego dla celów analitycznych. My ograniczymy się tylko do krótkiej charakterystyki tych rodzajów grup, które są najczęściej wymieniane.
Możemy zatem wyróżnić przede wszystkim:
Grupy małe i grupy duże, które wydzielone są ze względu na kryterium strukturalne. Grupy małe to zatem grupy posiadające prostą strukturę, wyrażającą się w tym, iż składają się one wyłącznie z niewielkiej liczby członków i nie posiadają żadnych podgrup. Przykładem może być tutaj rodzina, grupa koleżeńska itp. Grupy duże (wielkie) to grupy o strukturze złożonej, z dużą liczbą członków (którzy bardzo często nie kontaktują się w sposób bezpośredni), nie wchodzące już jako części składowe do jeszcze większych grup w ścisłym tego słowa znaczeniu.Mogą jednak wchodzić np. do kompleksu państw, określonego typu cywilizacji itp. Przykładem wielkich grup może być państwo, samodzielny kościół, partia polityczna, klasa społeczna.Często mówi się, iż w małych grupach stosunki społeczne między jej członkami przebiegają na zasadzie "face-to-face" (twarzą w twarz). Z całą pewnościąjest to istotne kryterium rozróżniające, choć przecież nie możemy ściśle określić (w sensie liczebności grupy) gdzie kończy się mała a zaczyna duża grupa społeczna.
Grupy pierwotne i grupy wtórne, które odróżniamy ze względu na kryterium dotyczącego typu więzi łączącej ich członków. W grupach pierwotnych występuje wyłącznie więź budowana na stycznościach osobistych, prywatnych, bezpośrednich, na silnych związkach o charakterze emocjonalnym (rodzina, grupa sąsiedzka, rówieśnicza). W grupach wtórnych więź wynika głównie ze ściśle określonego celu przyjętego do realizacji, mającego najczęściej postać szeroko rozumianego interesu (politycznego, ekonomicznego, kulturalnego itp.) oraz ze styczności rzeczowych, często publicznych i pośrednich. Podany tutaj przykład rodziny jako grupy małej może być również wykorzystany jako przykład grupy pierwotnej. Rodzina jako jedna z najistotniejszych grup społecznych jest najczęściej nie tylko grupą małą ale i pierwotną. Każda grupa pierwotna może przekształcić się w grupę wtórną, jeśli zanikają w niej więzi emocjonalne a w ich miejsce wchodzą (lub tylko pozostają) więzi związane z realizacją jakiegoś interesu. Proces ten może dotyczyć również rodziny, rozumianej jako grupy złożonej z osób połączonych stosunkiem małżeńskim i rodzicielskim.
W analizach psychologów i socjologów podział na grupy pierwotne i wtórne stanowi istotny element porządkujący sposób analizy przebiegu życia społecznego. Badacze są powszechnie zgodni co do tego, iż grupy pierwotne odgrywają podstawową rolę w procesie socjalizacji jednostki. Sam termin "grupa pierwotna" wprowadzony został przez amerykańskiego psychologa społecznego Ch. H. Cooleya w 1909r., który określał je również mianem "piastunek natury ludzkiej". Pierwotność tych grup, stanowiących główne ośrodki socjalizujące jednostkę polega na tym, iż w ich obrębie realizowane są wszystkie psychiczne, emocjonalne potrzeby jednostki uczestniczącej w takiej grupie "całą osobą". Interakcje w takiej grupie nie tylko mają charakter bezpośredni (twarzą w twarz) i osobisty ale są niezmiernie intensywne. Sama zaś przynależność do takiej grupy jest źródłem satysfakcji, która ułatwia cały proces socjalizacji a więc przekazywania jednostce społecznych wartości, norm i wzorów zachowań. Grupy pierwotne,

(…)

…) a nie poprzez dokooptowywanie członków. To one właśnie "dostarczają" członków innym grupom społecznym.
Grupy formalne i grupy nieformalne, które wyróżniamy na podstawie występowania w grupach instytucji i kontroli społecznej sformalizowanej lub tylko instytucji i kontroli nieformalnych. Grupy formalne oparte są na sformalizowanej organizacji określonej prawem (statuty), regulujące dokładne działania swych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz