Rewizja finansowa - st. zaoczne, dr Andrzejewski

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1834
Wyświetleń: 7854
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rewizja finansowa - st. zaoczne, dr Andrzejewski - strona 1

Fragment notatki:

Dokument ma 10 stron i porusza zagadnienia takie jak: warunki niezależności BR, badanie sprawozdania finansowego, obowiązek ogłaszania sprawozdania, raport, wymagania, KIBR, zadania, organy KIBR, KKN, Krajowa Komisja Nadzoru, podmioty uprawnione do badania, obowiązek ubezpieczenia OC, istotność cząstkowa, istotność ogólna, ryzyko, rodzaje ryzyka, ryzyko przeoczenia, ryzyko kontroli wewnętrznej, ryzyko nieodłączne, ryzyko nieprawidłowego odrzucenia, ryzyko nieprawidłowej akceptacji, badanie zgodności, wielkość próby, badanie wiarygodności, przegląd analityczny, normy wykonywania zawodu.

REWIZJA FINANSOWA
dr inż. Mariusz Andrzejewski
andrzejm@ae.krakow.pl
Konsultacje pon. 11.30-13.00 Paw. F pok. 508
Egzamin: test jednokrotnego wyboru, bez punktów ujemnych - 12.01. 2008
Literatura:
Rewizja sprawozdań finansowych, pod redakcją Danuty Krzywdy, Wydawnictwo SKWP, Warszawa 2005;
Metody i technika rewizji sprawozdań finansowych, Zdzisław Fedak, Wydawnictwo SKWP, Warszawa 1998
Ustawa o rachunkowości, Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 13 października 1994, normy wykonywania zawodu biegłego rewidenta
www.kibr.org.pl
WYKŁAD 1
Badaniu i ogłaszaniu podlegają roczne skonsolidowane sprawozdania oraz roczne sprawozdania finansowe kontynuujących działalność:
banków
zakładów ubezpieczeniowych
spółek giełdowych
funduszy:
powierniczych
inwestycyjnych
emerytalnych
spółek akcyjnych
pozostałych jednostek, które w poprzedzającym roku obrotowym, za który sporządzono sprawozdanie finansowe, spełniły, co najmniej 2 z następujących warunków:
zatrudnienie - co najmniej 50 osób (średnioroczne, w przeliczeniu na pełne etaty)
suma aktywów - wyniosła co najmniej 2,5 mln €
przychody netto - wyniosły co najmniej 5 mln €
Warunki niezależności BR:
Bezstronność i niezależność nie jest zachowana, gdy BR:
posiada udziały lub akcje w danej jednostce lub w spółkach z danej grupy kapitałowej
jest lub był w ostatnich 3 latach przedstawicielem prawnym, członkiem organów nadzorczych, bądź zarządzających lub pracownikiem
w ostatnich 3 latach uczestniczył w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, bądź sporządzał sprawozdanie finansowe
osiągnął chociażby w jednym roku w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej 50% przychodu rocznego z tytułu świadczenia usług na rzecz danej jednostki ( nie dotyczy to pierwszego roku działalności BR)
jest małżonkiem, krewnym lub powinowatym w linii prostej do drugiego stopnia lub jest powiązany w inny sposób
z innych powodów nie może sporządzić bezstronnej i niezależnej opinii
Opinia BR powinna w szczególności zawierać informacje, czy badanie sprawozdania finansowego:
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych (księgi powinny być prowadzone chronologicznie i systematycznie)
zostało sporządzone zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości:
memoriału
wiernego i rzetelnego obrazu („postępuj zgodnie z rzeczywistością”)
ciągłości (ciągłość stosowanych przez jednostkę zasad)
kontynuacji
współmierności
istotności
ostrożności („lepszy zysk mniejszy niż zawyżony”)


(…)

… kontrahentów * stawka z ubiegłego roku
Wartość ważniejszych dostaw
Waga lub ilość zakupiona * średnia cena
Kluczowym problemem przeglądu analitycznego jest ocena różnicy: czy je wielkość uzasadnia dalsze badania czy też nie jest to potrzebne. Za miarę oceny wielkości różnicy przyjmuje się istotność cząstkową (Icz).
Zależnie od sposobu wyboru danych rozróżnia się:
dobór celowy ( np. wszystkie pozycje nietypowe, pozycje o kwocie wyższej od założonej)
dobór przypadkowy ( niedokonany metodami statystycznymi)
dobór losowy ( dokonany metodami statystycznymi)
W razie przypadkowego wyboru próbki konieczne jest zapewnienie wszystkich elementom zbiorowości jednakowej sposobności wybrania do próbki.
Przykład
Liczba kont
Wartość salda w zł
Badanie w sposób
Salda przekraczające określoną kwotę, np. 70000
15
1 200 000
pełny…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz