Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej i źródła prawa cywilnego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej i źródła prawa cywilnego - strona 1 Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej i źródła prawa cywilnego - strona 2

Fragment notatki:

Olejniczak. Notatka składa się z 2 stron.
III. Reforma Kodeksu w Rzeczypospolitej Polskiej Komisja do Spraw Reformy Prawa Cywilnego powołana zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dn. 6.09.1986 r. oraz Rada Legislacyjna działająca przy Prezesie Rady Ministrów zdecydowały, że w pierwszej kolejności należy poddać zmianom kodeks cywilny, a następnie kodeks rodzinny. założenia Komisji → reforma w dwóch etapach: najpierw najpilniejsze korekty legislacyjne, w drugim etapie całość problematyki kodeksowej: Reforma Kodeksu Cywilnego (trzy największe nowelizacje) nowela z 28.07.1990 r. (weszła w życie 1.10.1990). Zmiany polegają min. na:
zniesieniu jednostek gospodarki uspołecznionej;
zlikwidowaniu podziału na własność społeczną, indywidualną i osobistą;
zniesieniu zasady jedności mienia państwowego;
odebraniu przywilejów z jakich korzystała własność państwowa;
zliberalizowaniu przepisów o obrocie, podziale i dziedziczeniu gospodarstw rolnych;
odstąpieniu od zasady nominalizmu na rzecz zasady waloryzacji zobowiązań pieniężnych; nowela z 25.10.1991 r. polegała na dążeniu do urealnienia i unowocześnienia systemu zabezpieczeń rzeczowych (poszerzenie listy praw rzeczowych, które mogą być objęte hipoteką, np. spółdzielcze prawa do lokali); nowela z 23.08.1996 r. dotyczy min.:
przetargu jako formy zawierania umów
odpowiedzialności jednostek samorządowych za szkody wyrządzone przez funkcjonariuszy
zadośćuczynienia za krzywdę spowodowaną naruszeniem dóbr osobistych
niektórych przepisów o sprzedaży szeroka zmiana dn. 14.02.2003 r. obecnie działa KKPC przy ministrze sprawiedliwości (samodzielnie), a efektem jej prac dostosowawczych prawo do prawo UE był min. projekt KSH z 2000 r. oraz szereg ustaw nowelizujących kc oraz regulujących stosunki cywilnoprawne (min. w zakresie ochrony konsumentów); Źródła prawa cywilnego Rodzaje źródeł I. Uwagi wstępne źródła prawa to fakty uznawane w danym systemie prawnym za fakty prawotwórcze, a ich wytworem są generalne i abstrakcyjne normy prawne, wskazujące kto, w jakich okolicznościach, jak ma postąpić (def. Z. Ziembińskiego); II. Prawo stanowione Uwagi ogólne wg Konstytucji wyróżniamy akty prawa powszechnie obowiązującego i akty wewnętrznie obowiązujące (nie są źródłami prawa cywilnego); używany zwrot odsyłający do „ustaw” w aktach prawnych dot. też rozporządzeń (szerokie znaczenie, tj. obejmuje wszelkie akty prawa powszechnie obowiązującego) → skraca formułę odesłania; III. Zwyczaje i prawo zwyczajowe zwyczaj to powszechnie stosowana w danym okresie, w danym środowisku i w danych stosunkach społecznych praktyka określonego postępowania

(…)

… to powszechnie stosowana w danym okresie, w danym środowisku i w danych stosunkach społecznych praktyka określonego postępowania;
to fakty społeczne, podlegające ustaleniu w drodze normalnego postępowania dowodowego (zeznania świadków, opinie biegłych itp.); często spisywane przez różne organizacje;
nie są źródłami prawa same z siebie, ale czasem akt prawny odsyła do nich (co sprzyja elastyczności i podatności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz