rada europejska, rada unii europejskiej, prezydencja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1463
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
rada europejska, rada unii europejskiej, prezydencja - strona 1 rada europejska, rada unii europejskiej, prezydencja - strona 2 rada europejska, rada unii europejskiej, prezydencja - strona 3

Fragment notatki:


RADA EUROPEJSKA  Geneza i ewolucja RE w systemie instytucjonalnym UE    traktaty o niej nie wspominają, pojawia się jako efekt rozwoju integracji w obszarze politycznym,     początkowo funkcjonowała jako szczególna forma Rady Ministrów,     od 1974 nieformalne forum dyskusji szefów państw i rządów,     szczyt przywódców w Paryżu 9-10 XII 1974  na wniosek Giscarda d’Estaign spotkaniom nadano nazwę RE,      Uroczysta Deklaracja o UE  z 1983  kolejny etap instytucjonalizacji RE,      Jednolity Akt Europejski  ustanowił formalnoprawne podstawy RE,      TUE   określił zadania RE – nadawanie niezbędnych impulsów politycznych UE;   Skład     przewodniczący RE   wybierany większością kwalifikowaną przez RE  kadencja  2,5 roku   mandat  jednokrotnie  odnawialny  o  przewodniczenie RE i prowadzenie jej prac,   o  zapewnienie przygotowania i ciągłości prac RE we współpracy z przew. KE i na podstawie prac Rady ds.  ogólnych,   o  wspomaganie osiągania konsensusu w RE,      szefowie państw  lub  rządów  państw członkowskich  towarzyszą ministrowie spraw zagranicznych,      przewodniczący KE   towarzyszy mu członek KE,     w pracach uczestniczy  Wysoki Przedstawiciel do spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa  (bez prawa głosu),   Sposób działania    wypełniając swoje zadania, RE współdziała z KE i Radą,    spotkania w formie  szczytów   2 razy w ciągu półrocza, w razie konieczności przewodniczący może zwołać  nadzwyczajne posiedzenie,    spotkania trwają zazwyczaj  2 dni  i mają nieformalny przebieg,    główny ciężar przygotowań do szczytu spoczywa na  Radzie ds. Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych Rady UE ,     decyzje  w RE podejmowane głównie drogą  konsensusu  (w niektórych przypadkach jednogłośnie lub kwalifikowaną),  Kompetencje      ogólne  – wynikają ze statusu ustrojowego:  o  wyznaczanie zasad i głównych wytycznych polityki UE,  o  określanie zasad i głównych wytycznych wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa,  o  decydowanie o wspólnej polityce obronnej,     szczegółowe :  o  uchwalanie wspólnych strategii, których przyjęcie zaleca Rada,  o  wpływ na ustanawianie wzmocnionej współpracy,    współpraca z Radą,    RE ma pośrednią inicjatywę prawodawczą,    RE nie ma żadnych istotnych kompetencji wykonawczych.      RADA UNII EUROPEJSKIEJ  Skład    w skład wchodzi  jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego państwa członkowskiego ,     państwa reprezentowane przez ministrów właściwych w sprawach będących przedmiotem obrad,

(…)

…, kultura, Unia Gospodarcza i Walutowa;
Kompetencje/funkcje Rady
prawodawcze  prawo wydawania aktów wiążących i nie  wchodzi w powiązania kompetencyjne z PE, KE w ramach
uchwalania prawa UE  podlega kontroli TSUE,
wykonawcze  Rada nie działa sama, ale przez KE, której deleguje część uprawnień w ramach procedury komitologii,
nominacyjne  przy współpracy z PE, Rada mianuje członków KE, TS, Sądu i innych organów UE, takich jak Komitet
Ekonomiczno – Społeczny, Komitet Regionów; ustala wysokość uposażenia funkcjonariuszy UE,
międzynarodowe  przy współpracy z PE i KE ma prawo zawierania umów międzynarodowych, związanych z akcesją,
stowarzyszeniem, współpracy z państwami trzecimi i organizacjami międzynarodowymi;
PREZYDENCJA I JEJ PRIORYTETYrole prezydencji:
o organizator  agenda spotkań, reprezentowanie interesów UE, dystrybucja dokumentów,
o broker  umożliwia artykulację interesów innych,
o przywódca  orientacja na zmianę systemową,
o reprezentant interesów narodowych,
regulamin Rady stwierdza, że państwo sprawujące prezydencję ustala dla każdego składu Rady i po konsultacjach –
projekty porządków obrad posiedzeń Rady wyznaczonych na kolejne półrocze,
prezydencja jest odpowiedzialna…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz