Rachunkowość jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 3969
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rachunkowość jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej - strona 1 Rachunkowość jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej - strona 2 Rachunkowość jednostki nieprowadzące działalności gospodarczej - strona 3

Fragment notatki:Kategorie prawne:
Posiadają osobowość prawną
Działalność jednostek podlega wpisowi do KRS
Podlegają kontroli sądu i administracji państwowej
Realizują cele niezarobkowe
Podlegają systemowi podatkowemu
Stosują przepisy zawarte w UOR (ust. o rachunkowości)

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera:
- za księgi rachunkowe uważa się zasoby informacyjne rachunkowości zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych ich części, bez względu na miejsce ich powstawania i przechowywania,
- warunkiem otrzymywania zasobów informacyjnych jest posiadanie oprogramowania umożliwiającego uzyskaniem czytelnych informacji.
- księgi rachunkowe powinny być trwale oznaczone nazwą jednostki której dotyczą
- księgi rachunkowe ( oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego, daty sporządzenia) powinny być starannie przechowywane w ustalonej kolejności.
- zamknięcie ksiąg rachunkowych polega na nieodwracalnym wyłączeniu możliwości dokonywania zapisów księgowych w zbiorach tworzących zamknięte księgi.
- występuje automatyczna kontrola ciągłości zapisów, przenoszenia obrotów i sald
- wydruki komputerowe ksiąg rachunkowych powinny składać się z automatycznie numerowanych stron, z oznaczeniem pierwszej i ostatniej oraz być sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym
- księgi rachunkowe musza być wydrukowane nie później niż na koniec roku obrotowego, za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie na inny trwały nośnik danych.

WYKŁAD I. / 31.10.20010r.
Istota funkcjonowania jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej:
- tworzenie jednostek dla realizacji celów publicznych
- posiadają osobowość prawną
Cele: Ochrona zdrowia
Rozwój gosp. i nauki
Oświata i wychowanie
Kultura i sztuka
Opieka i pomoc społeczna
Ochrona środowiska i zabytków
Kategorie prawne:
Posiadają osobowość prawną
Działalność jednostek podlega wpisowi do KRS
Podlegają kontroli sądu i administracji państwowej
Realizują cele niezarobkowe
Podlegają systemowi podatkowemu
Stosują przepisy zawarte w UOR (ust. o rachunkowości)
Klasyfikacja jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej:
Partie polityczne
Związki zawodowe
Wspólnoty mieszkaniowe
Izby gospodarcze
Fundacje
Stowarzyszenia, organizacje dobroczynne i opieki społecznej (organizacje pożytku publicznego)
Jednostka
Komitet założycielski
Złożenie wniosku
Forma prawna
Przykłady
Partia polityczna
1000 obywateli polskich, którzy ukończyli 18 lat i mają pełną zdolność do czynności prawnych. Zgłoszenia dokonują 3 osoby z 1000.
Do Sądu Okręgowego w Warszawie
Osobowość prawna z chwilą wpisu do ewidencji partii politycznych prowadzonej w Sądzie Okręgowym w Warszawie
PSL, PiS, PO, SLD
Związki zawodowe
3-7 osób wybranych z co najmniej 10 osób będących pracownikami na podstawie umowy o pracę, członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej
Sąd Rejestrowy
Osobowość prawna z chwilą wpisu do KRS
Związek Nauczycielstwa Polskiego, Związek Zawodowy „Solidarność”
Wspólnoty mieszkaniowe
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład danej nieruchomości. Powstaje w momencie wyodrębnienia w pierwszego lokalu w nieruchomości
Brak osobowości prawnej, może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, być pozywanym do Sądu
Izby gospodarcze
50 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa lub 100 podmiotów gdy obsza

(…)

… aktywów wykazanego w księgach rachunkowych
- porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników. Np. środki trwałe w budowie, rozrachunki z US, Termin przeprowadzenia inwentaryzacji:
Inwentaryzacja przeprowadzana jest na ostatni dzień każdego roku obrotowego na dzień zakończenia działalności oraz na dzień poprzedzający postawienie jednostki w stan…
… w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym przeprowadzono raz w ciągu 4 lat. WYKŁAD III. / 07.11.20010r.
RACHUNKOWOŚCI FUNDACJI.
Ustawa z dnia 6.04.1984 o fundacjach.
Fundacja jest to powołana do życia wola założycieli osoba prawna, która w oparciu o posiadany majątek, pod nadzorem sądu rejestrowego w sposób określony w statucie fundacji realizuje cele społeczne…

Ewidencja wybranych operacji zwiększających stan i wartości środków trwałych
80 Fundusz statutowy 01-1 Środki trwałe 1
76-0 Pozostałe przychody
2
01-2 Środki trwałe w budowie
3
21 Rozrachunki z dostawcami
4
Składki majątkowe przekazane przez fundatorów w kacie fundacyjnym Przejęcie środka trwałego otrzymanego w formie darowizny
Koszty budowy montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego
Zakup…
… Rozrachunki publicznoprawne 5b Rozliczenia międzyokresowe przychodów 4b, 6, 8 Rezerwy 7 1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, WNiP, środków trwałych w budowie. 2. Wartość złomy i odpadów z likwidacji rzeczowych aktywów trwałych przyjętych do magazynu; rozliczenie nadwyżek inwestycyjnych.
3. Odpisane przedawnione i umorzone zobowiązania.
4. Otrzymane odszkodowania, kary i grzywny: a) wcześnie ujęte…
… gromadzonych na rachunku bankowym, o którym mowa w art. 24 ust.8 i art. 36 ust.3 ustawy o partiach politycznych, oraz na subkontach rachunku bankowego partii politycznej o których mowa w art.29 ust.4 i art.30 ust 5 tej ustawy.
Sprawozdawczość finansowa
Partia polityczna sporządza roczne sprawozdanie finansowe na dzień kończący Roj obrotowy oraz na każdy inny dzień bilansowy.
Roczne sprawozdanie finansowe…
zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej
- Jeśli stowarzyszenie lub fundacja albo org. Dobroczynności społ. Prowadzi jako statutową działalność pożytku publ. To nie jest ona działalnością gosp. w znaczeniu określonym przepisami ustawy z 2.07.2004 o swobodzie działalności gosp. i w związku z tym może ona stosować zasady…
…) rachunkowość jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej obejmuje:
Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości
Prowadzenie, na podst. Dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym
Okresowe ustalenie lub sprawdzenie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów
Wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz