Pytania z chemii - nieopacowane

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania z chemii - nieopacowane  - strona 1 Pytania z chemii - nieopacowane  - strona 2 Pytania z chemii - nieopacowane  - strona 3

Fragment notatki:


1. Powinowactwo elektronowe (Ep) może być zdefiniowane następująco:
a) Ep = re{-}, r - promień atomu
b) A + Ep = A{+} + e{-}
c) A + e{-} = A{-} + Ep
2. Liczba orbitali dla podpowłoki p zawierającej maksymalnie 6 elektronów wynosi:
a) 12, bo 6 x 2 = 12
b) 3, bo 6 : 2 = 3
c) 1, bo 6 : 6 = 1
3. Dwie liczby kwantowe: główna (n) i poboczna (l) określają:
a) powłokę i podpowłokę elektronową
b) powłokę i orbital elektronowy
c) powłokę i spin elektronu
4. Według wzrastającej różnicy elektroujemności pomiędzy atomami w cząsteczce wiązania chemiczne można uszeregować:
a) jonowe, atomowe spolaryzowane, atomowe
b) atomowe spolaryzowane, jonowe, atomowe
c) atomowe, atomowe spolaryzowane, jonowe
5. Największe siły kohezji (spójności wewnętrznej) występują w:
a) ciałach stałych
b) cieczach
c) gazach
6. Entropia substancji krystalicznych w temperaturze 0K (-273 C) przyjmuje wartość:
a) S = 0
b) S 0
7. Punkt potrójny jest to:
a) punkt równowagi trzech faz (stałej, ciekłej i gazowej) układu jednoskładnikowego
b) końcowy moment miareczkowania
c) stan układu w którym liczba stopni swobody wynosi 3
8. Szybkość procesu w układzie wielofazowym zależy od:
a) szybkości przebiegającej reakcji chemicznej
b) szybkości transportu reagentów do i z miejsca reakcji
c) szybkości wolniejszego z dwóch wyżej wymienionych procesów
9. Rozpuszczalność gazów w cieczy wraz ze wzrostem temperatury:
a) maleje
b) rośnie
c) nie zmienia się
10. Ciało w stanie szklistym jest to:
a) specjalna odmiana kryształu
b) przechłodzona ciecz
c) ciekły kryształ
11. Absorpcja to:
a) pochłanianie cząstek jednej fazy w całej objętości drugiej fazy
b) skupianie się cząstek jednej fazy w warstwie przypowierzchniowej drugiej fazy
c) załamanie i rozproszenie fali elektromagnetycznej na siatce dyfrakcyjnej
12. Zastępowanie Al{3+} Si{4+} i Al{3+} Mg{2+} w sieci krystalicznej glinokrzemianów to:
a) alotropia
b) diadochia izowalentna
c) diadochia heterowalentna
13. Podstawowe elementy różnych struktur krzemianów:
a) wykazują ten sam sposób łączenia czworościanów (SiO4){4-}
b) różnią się stosunkiem Si : O
c) mają stały stosunek Si : O
14. Przyłączenie cząsteczek wody jest to:


(…)

…. Emulsja jest dwuskładnikowym układem zawiesiny:
a) cieczy w cieczy
b) gazu w cieczy
c) ciała stałego w cieczy
21. Moduł glinowy to:
a) zawartość gliny w surowcu do produkcji cementu portlandzkiego
b) stosunek zawartości Al2O3 do Fe2O3
c) stosunek zawartości Al2O3 do SiO2
22. Mineralogiczne składniki stwardniałego zaczynu cementowego to między innymi:
a) C3S, C2S, C3A, C4AF
b) CaO, SiO2, Al2O3, Fe2O3
c…
… Fe2O3
25. Reakcja C3S + 3H = C1,5SH1,5 + 1,5CH zachodzi podczas:
a) wiązania cementu
b) wiązania gipsu
c) wiązania wapna
26. Moduł krzemianowy cementu to:
a) SiO2 / (SiO2 + Al2O3 + Fe2O3)
b) SiO2 / (Al2O3 + Fe2O3)
c) SiO2 / (SiO2 + CaO)
27. W składzie chemicznym cementu portlandzkiego w największej ilości występuje:
a) CaO
b) SiO2
c) Al2O3
28. Zawarty w klinkierze cementu portlandzkiego wolny…
… C3S - składnik cementu jest to:
a) krzemian trójwapniowy
b) trójsiarczek węgla
c) trójkrzemian wapnia
123. Minerał - składnik cementu o symbolu C2S to:
a) dwusiarczek węgla
b) siarczan dwuwapniowy
c) krzemian dwuwapniowy
124. Domieszki upłynniające mieszankę betonową wykorzystują mechanizm:
a) smarny
b) asocjacyjny
c) hydrofilowy
125. Występujący w zaczynach cementu portlandzkiego Ca(OH)2 tworzy…
…) Ca(OH)2
181. Polimery: fenolowo-formaldehydowe, poliestrowe, silikonowe otrzymuje się przez:
a) polimeryzację
b) polikondensację
c) modyfikację polimerów naturalnych
182. Do polimerów pochodzenia naturalnego należą m.in.:
a) żywice epoksydowe, bitumy, drewno
b) żywice poliestrowe, bitumy, drewno
c) kauczuk, bitumy, drewno
183. Obecność w składzie kruszywa krzemionki amorficznej jest:
a) korzystna…
… wiązania zachodzący w zaczynie cementu glinowego
c) bardzo opóźnione wiązanie cementu
246. Wzrost odporności na korozję siarczanową betonu, w którym spoiwem jest cement glinowy, wynika z:
a) dużej zawartości C3A
b) małej ilości Ca(OH)2 wydzielającego się w czasie hydratacji
c) dużej zawartości C3S
247. Polichlorek winylu, polietylen, polistyren, polimetakrylan metylu otrzymuje się przez:
a) polimeryzację…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz