Pytania testowe na egzamin z makroekonomi

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1344
Wyświetleń: 6013
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe na egzamin  z makroekonomi - strona 1 Pytania testowe na egzamin  z makroekonomi - strona 2 Pytania testowe na egzamin  z makroekonomi - strona 3

Fragment notatki:

Bezrobocie strukturalne jest skutkiem:
a - utrzymywania się płac na wysokim poziomie,
b - recesji,
c - niedoskonałości funkcjonowania rynku pracy,
d - niedopasowania struktury popytu i podaży pracowników. 10. Bezrobocie strukturalne to bezrobocie:
a - powstające w następstwie spadku globalnego popytu,
b - wynikające z rozbieżności między strukturą kwalifikacji osób poszukujących pracy a istniej ą cymi ofertami pracy, c - jest skutkiem opóźnień w procesach dostosowawczych na rynku,
d - jest wynikiem wzrostu znaczenia związków zawodowych.
11. Bezrobotni w wieku 18-24 lata w województwie kieleckim stanowią:
a - około 11%, (bo 18-25=34%, 25-34=29%, 35-44=25%, 45-54=21%)
(…)
… - tylko nieplanowane zapasy i dobra konsumpcyjne.
18. Dochód rozporządzalny to:
a - różnica dochodu narodowego i podatków netto,
b - suma dochodu narodowego i podatków netto,
c - suma dochodu narodowego i eksportu netto,
d - iloczyn krańcowej skłonności do konsumpcji i stopy podatkowej netto,
e - różnica dochodu narodowego i wydatków państwa.
19. Efekt majątkowy powoduje:
a - wzrost dochodu permanentnego,
b - spadek…
… do konsumpcji z dochodów rozporządzalnych jest:
a - większa od krańcowej skłonności do konsumpcji z dochodu narodowego,
b - mniejsza od krańcowej skłonności do konsumpcji z dochodu narodowego,
c - równa krańcowej skłonności do konsumpcji z dochodu narodowego pomniejszonego o podatek pośredni,
d - równa krańcowej skłonności do konsumpcji z dochodu narodowego powiększonego o podatek pośredni,
e - większa od krańcowej skłonności do konsumpcji z dochodu narodowego o wysokość podatków netto.
48. Krańcowa skłonność do konsumpcji zależy od:
a - dochodu rozporządzalnego,
b - decyzji gospodarstw domowych,
c -dochodu realnego,
d - dochodu narodowego,
e - od wielkości oszczędności.
49. Kompleksowy indeks wskaźników pilotujących przewiduje:
a - wzrost przeciętnego poziomu życia,
b - przewidywany wzrost wydajności pracy…
… w poprzednim stanie równowagi,
d - zmiany produkcji do powodującej ją zmiany popytu autonomicznego.
59. Miernik dobrobytu netto przyjmuje za podstawę:
a - PKB,
b - PKN,
c - dochód narodowy,
d - PNB,
e - PNN.
60. Naturalną stopę bezrobocia można obniżyć stosując:
a - obniżkę zasiłku dla bezrobotnych,
b - postęp techniczny,
c - przedsięwzięcia łagodzące niedoskonałości rynku pracy,
d - ekspansywną politykę fiskalną i monetarną.
61. Na rynku wtórnym papierów wartościowych uczestniczą:
a - banki,
b - emitenci,
c - państwo,
d - treasurment (?).
62. Na wzrost popytu inwestycyjnego mają wpływ:
a - poziom stopy procentowej (lub w innym wariancie: oczekiwania co do wielkości przyszłej produkcji i zysków),
b - wysoki stosunek zatrudnienia,
c - polityka monetarna.
63. Naturalna stopa bezrobocia występuje…
… netto (w innym wariancie: wzrostu cen krajowych),
b - wzrostu importu,
c - wzrostu popytu konsumpcyjnego,
d - wzrostu korzyści społecznych.
69. Obniżkę poziomu bezrobocia dobrowolnego powoduje:
a - oczekiwanie co do wielkości przyszłej produkcji i zysków,
b - spadek produkcji potencjalnej,
c - obniżka podatku dochodowego (lub w innym wariancie: wzrost wysokości płacy netto w stosunku do wysokości…
…, gdyż nie uwzględnia:
a - tendencji rozwojowej produkcji w długim okresie,
b - wzrostu produkcji netto dóbr i usług w ciągu roku,
c - dodatnich i ujemnych czynników zewnętrznych (lub w innym wariancie: wartości czasu wolnego),
d - wzrostu popytu globalnego i zatrudnienia.
81. Przyczyną bezrobocia naturalnego jest m. In.:
a - siła związków zawodowych,
b - spadek produkcji potencjalnej,
c - wydłużanie czasu pracy,
d…
… - przesunięcie krzywej LM i LS.
118. W zrozumieniu poglądów głoszonych przez główne szkoły w makroekonomii pomocne jest uwzględnienie ich podejścia do:
a - opinii w ramach ekonomii pozytywnej w sprawie wyjaśnienia sposobu urządzenia świata,
b - kwestii pożądanego kształtu polityki gospodarczej,
c -odmienności w pozytywnej ocenie rzeczywistości,
d - tempa, w jakim dochodzi do równowagi rynek pracy (w innym…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz