Pytania testowe cz.3

Nasza ocena:

5
Pobrań: 1106
Wyświetleń: 2492
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe cz.3 - strona 1 Pytania testowe cz.3 - strona 2 Pytania testowe cz.3 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse międzynarodowe dr Blandyna Puszer test cz.3
Gr 4
1. „Wieczny kredyt” a) odpłatne i zwrotne b) nieodpłatne i zwrotne c) odpłatne i bezzwrotne
2. Wymienialność dewiz pochodzących z eksportu jest obowiązkowa w następującym typie wymienialności: a) wewnętrzne b) zewnętrzne c) standardowe 3. Z punktu widzenia kierunku międzynarodowych przepływów kapitałowych wyróżnia się ich następujące typy przepływów kapitałów:
a) eksport kapitału
b) import kapitału
c) pozyskiwanie kapitału
4. Waluta używana do fakturowania eksportu i importu to waluta:
a) fakturowania b) notowania cen c) eurowaluta
5. Rezydent to: a) osoba fizyczna zamieszkała w kraju b) osoba prawna lub inne podmiot mające siedzibę w kraju c) korpusy dyplomatyczne danego kraju
7. Odsetki od dłużnych papierów wartościowych są ujmowane w bilansie
a) rachunek dochodowy
b)
c)
8. Najczęściej występujące transfery:
a)odpłatne bezzwrotne
b)
c) 9. Występujące kursy:
a) płynny
b) płynny kierowany
c) pełzający itp.
waluta finansowania
rachunek kapitałowy i finansowy
Zaciąganie nowych długów na spłatę wcześniejszych to refinasowanie
Opisać techniki konwersji / techniki rynkowe:
- samo spłata - wykup długu na rynku wtórnym najczęściej z określonym dyskontem, transakcja buy beck, najczęściej dotyczą tych długów, które rokują niewielkie nadzieje na spłaty, - zamiana długu na: a) udziały kapitałowe - stosują inwestorzy bezpośrednie, może występować w dwóch formach: bezpośredniej (dotyczy zamiany długów w proporcji 1:1 i odnosi się do długu prywatnego)i pośredniej (następuje częściowe umorzenie długów); b)rozwój - charakteryzuje się tym, że wierzyciel przekazuje określonej instytucji część swoich wierzytelności aby te środki zostały przekazane na realizację konkretnych zadań
c) obligacje - kredyt jest zamieniany na emisję obligacji, d) walutę krajową - najpowszechniejsza technika, stosują ją wszyscy, wierzyciel wyraża zgodę na spłatę długu w walucie krajowej a najczęściej wykorzystuje to na inwestowanie e)dług - wierzyciele wymieniają się między sobą długami poszczególnych podmiotów, f) towary (eksport) - dług spłacany towarami, eksport usług, g) ochronę środowiska - charakteryzuje się tym, że wierzyciel przekazuje określonej instytucji część swoich wierzytelności aby te środki zostały przekazane na realizację konkretnych zadań

(…)

… z transakcjami na tychrynkach.
Obecny system walutowy jest oparty na zasadach:
wielość walut - transakcje finansowe mogą być zawierane w dowolnej walucie
charakteryzuje się tym, że występują w nim waluty o różnych zakresach wymienialności
każda waluta musi mieć z góry określony reżim kursowy przez władze monetarne
koniec wymienialności walut na złoto; złoto może być pieniądzem rezerwowym;
Łączenie wiele długów dłużnika w jeden dług to konsolidacja Waluta, w której przechowywane są zasoby finansowe to waluta waluta inwestycyjna
Scharakteryzuj zagraniczne inwestycje portfelowe
z reguły są utożsamiane z papierami wartościowymi, dotyczą transakcji związanych z zakupem papierów wartościowych
- „ zakup akcji przedsiębiorstw bez przejmowania kontroli nad nimi”; - „lokaty kapitału w zagranicznych papierach…
… przeliczania cen …
8.Inwestorem bezpośrednim może być jednostka która posiada akcje większe niż 10%
a ZIP
b BIZ
c …
9. coś o systemie walutowym w historii
a sztabki...
b z złotem …
c …
Rezydent:
a osoba fizyczna
b osoba prawna lub podmiot prowadzący działalność
c korpus dyplomatyczn
Wymienialność walut typy wymienialności - wewnętrzna; - zewnętrzna; - standardową; - pełną (całkowitą, absolutną)
Z punktu…
… kapitału
a/ eksport kapitału
b/ import kapitału
c/ ekonomiczny
6/ Międzynarodowy system walutowy określany jako wielkość walut międzynarodowych to
a/ system wielodewizowy
b/ system walutowo-złotowy
c/ system dewizowo-zlotowy
7/Funding to:
a/ ogłoszenie niewypłacalności
b/ sposób rozwiązywania zadłużenia zagranicznego
c/ metoda konwersji zadłużenia
8/ Wymienialność oznaczająca nieograniczoną możliwość…
… w następujących systemach kursowych:
a/ płynny niezależny
b/ pełzający, pełzający w pasmie wahań
c/ stały, stały w systemie izby walutowej, stały w paśmie wahań
II/ Uzupełnij
2/ Rachunek bieżący jako komponent bilansu płatniczego obejmuje
rachunek towarowy
rachunek usług
rachunek dochodów
rachunek transferów jednostronnych
rachunek obrotów nieklasyfikowanych
3/ Polski zloty posiada wymienialność pełną
4/ Zamiana…
… stabilizacyjna - waluta, wobec której mogą być stabilizowane kursy innych walut Dotyczy zasadniczo władz monetarnych (banków centralnych, czy inne instytucji rządowe)
Chodzi o wykorzystanie danej waluty przez rezydentów innych krajów (obszarów) niż ten, który jest emitentem tej waluty.
Styczeń 2011
opisac : refinansowanie,opisac jeden typ kryzysu gospodarczego, kredyt transakcyjny.  wymienić : typy kryzysu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz