Pytania egzaminacyjne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3745
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania egzaminacyjne - strona 1

Fragment notatki:

Zagadnienia na egzamin z Socjologii Stosunków Międzynarodowych u Prof. dr hab. Aleksander Surdej na Uniwersytet Ekonomiczny Kraków w semestrze zimowym 2008/2009. Notatka zapisana w formacie pdf, jej objętość to 4 strony. Wszystkie zagadnienia dotyczą analizy problemów globalnych na podstawie konkretnych książek do których są pytania, oczywiście konkretne pytania do danych książek. Zagadnienia znajdujące się wewnątrz to podejscie strukturalne do analizy stosunków międzynarodowych, wyjaśnij zwiazek pomiedzy istnieniem kosmopolitycznych norm a wyłanianiem się społeczności światowej.

Prof. dr hab. Aleksander Surdej Kierownik Katedry Studiów Europejskich AE Aleksander.Surdei@uek.krakow.pl http://www.uek.krakow.pl/~ekse/htm/surdei.htm   Socjologia stosunków międzynarodowych: analiza problemów globalnych Semestr zimowy 2008/2009    Zagadnienia egzaminacyjne  Dotyczące pracy: Tadeusz Paleczny, Socjologia stosunków międzynarodowych, 2005 Kraków.  1. 
Proszę krótko scharakteryzować podejście strukturalne do analizy stosunków 
międzynarodowych 2. 
Proszę wskazać trzy megatrendy charakteryzujące współczesne stosunki 
międzynarodowe 3. 
Proszę wskazać dwa pozytywne i dwa negatywne skutki kolonializacji jako 
rodzaju kontaktu kulturowego 4. 
Wska  cechy (co najmniej dwie) moralizmu jako orientacji w wyjaśnianiu 
stosunków międzynarodowych. 5. 
Jakim terminem najlepiej określi postawy dotyczące stosunków 
międzynarodowych mające prekursora w osobie i pracach Niccola Machiavellego? 6. 
Wska  trzy cechy interakcjonizmu odnoszące się do stosunków 
międzynarodowych. 7. 
Wska  dwa przykłady systemów racjonalnych działań ludzkich. 
8. 
Podaj dwie cechy charakteryzujące podejście Ludwika Gumplowicza do analizy 
państwa. 9. 
Wyjaśnij twierdzenie o znacznej roli elit w stosunkach międzynarodowych. Podaj i 
wyjaśnij co najmniej jeden przykład. 10. 
Wyjaśnij pojęcie „ekspansja asymilacyjna. Podaj jeden przykład takiego procesu. 
11. 
Jakie są dwie podstawowe przyczyny pluralizacji kulturowej i politycznej  ycia 
społecznego? 12. 
Podaj i definicję nacjonalizmu według Gellnera. 
13. 
Jako nale y rozumieć twierdzenie Gellnera według którego to: „nacjonalizm 
stwarza narody, a nie na odwrót”. 14. 
Podaj i wyjaśnij definicję cywilizacji według Huntingtona. 
15. 
Przy pomocy jakich kategorii opisywana jest struktura w modelu konfliktowym 
stosunków międzynarodowych. Wymień trzy. 16. 
Wymień co najmniej cztery wyznaczniki narodu. 
17. 
Wska  co najmniej dwa odstępstwa od zasady,  e naród nie mo e istnieć bez 
wspólnego języka. 18. 
Wyjaśnij pojęcie mniejszości etnicznej w podejściu socjologicznych 
funkcjonalistów. 19. 
Wska  podstawowe (trzy) cechy panowania legalistycznego. 
20. 
Podaj przykłady co najmniej dwa mocarstw sektorowych. 
21. 
Wyjaśnij pojęcie i podaj jeden współczesny przykład państwa autokratycznego. 
22. 
Wyjaśnij pojęcie suwerenności zewnętrznej. 
23. 
Wyjaśnij relację pomiędzy globalizacją to samości a lokalnością środowisk 
społeczno-kulturowych. 24. 
Wyjaśnij pojęcie i podaj przykład asymilacji behawioralnej. 
25. 
Wyjaśnij i podaj przykład zjawiska inkulturacji. 
26. 
Podaj przykłady politycznego wymiaru dominacji/podporządkowania. 

(…)

… stwierdził w swoich badaniach w
odniesieniu do państw wysokorozwiniętych Inglehart i jaki ma ona wpływ na rozwój
gospodarczy?
2) Jakie zmiany (dwie) sprzyjające demokracji pociąga za sobą rozwój gospodarczy?
F. Fukuyama, Kapitał społeczny, s: 169-187;
1) Proszę podać Fukuyamy definicję kapitału społecznego oraz wskazać przykłady
państw (regionów) cechujących się wysokim kapitałem społecznym.
2) Jaka jest rola reputacji, zdaniem E. Ostrom, w rozwiązywaniu problemu
współdzielenia zasobów? Podaj przykład.
S.M. Lipset, G. S. Lenz, Korupcja kultura i funkcjonowanie rynków; s: 188-208;
1) Jaki jest, według Edwarda Banfielda, związek silnej orientacji prorodzinnej na poziom
korupcji? Proszę odpowiedź odnieść do zjawiska amoralnego familizmu.
2) Jaki jest wpływ systemu partyjnego (jednopartyjny vs wielopartyjnego) na poziom
korupcji. Proszę powiązać odpowiedź z problemem konkurencyjności rynku
politycznego.
D. H. Perkins, Przepisy prawa, w i ę z i rodzinne oraz wschodnioazjatycki sposób
prowadzenia interesów; s: 346-361;
1) Dlaczego przedsiębiorcy z Chin lepiej ni inni potrafią prowadzić biznes w środowisku
zdominowanym przez więzi nieformalne?
L. W. Pye, „Wartości azjatyckie": od efektu dynama do domina…
…) westfalskiej społeczności międzynarodowej.
3) Co charakteryzowało renesansowe Włochy jako społeczność międzynarodową.
Wyjaśnij.
Dotyczące pracy: Aronson J. Przyczyny i konsekwencje rewolucji komunikacyjnej
i internetowej, w Baylis J., Smith S.(2008)Globalizacja polityki światowej, WUJ
Kraków, 2008.
1)
Wyjaśnij pojęcie i podaj przykłady „cyfrowej przepaści”.
2)
Wyjaśnij wpływ technologii informacyjnych
…) Czy przywództwo polityczne mo e pobudzić zmianę kulturową?
L. E. Harrison, Dlaczego kultury nie sposób przecenić, s: 17-41;
1) Wyjaśnij relacje (tak e konfliktowe) pomiędzy uniwersalnością wartości a tezę o
imperializmie Zachodu
D. Landes, Kultura przesądza prawie o wszystkim, s: 42-58;
1) Wyjaśnij związek między rozwojem Argentyny a teorią zale ności
2) Wyjaśnij związek między rozwojem Japonii (restauracja…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz