Psychologia społeczna - Konformizm

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2583
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia społeczna - Konformizm - strona 1

Fragment notatki:

Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia innych ludzi
2. Rozumienie siebie: w jaki sposób poznajemy samych siebie
3. Konformizm: wpływanie na zachowanie
4. Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym
5. Agresja: dlaczego ranimy innych ludzi


ROZDZIAŁ XI - Zachowanie prospołeczne: dlaczego ludzie pomagają innym
Zachowanie prospołeczne - każde działanie ukierunkowane na niesienie korzyści drugiej osobie.
Na zachowania prospołeczne decydujący wpływ wywierają dwa czynniki: selekcja rodowa norma wzajemności
GENEZA ZACHOWANIA PROSPOŁECZNEGO: DLACZEGO LUDZIE POMAGAJĄ
Zgodnie z teorią ewolucji sformułowaną przez K. Darwina geny sprzyjające przetrwaniu jednostki są utrwalane dzięki mechanizmowi naturalnej selekcji. Istnieje tendencja do przekazywania z pokolenia na pokolenie tych genów, które pomagają nam przeżyć i wydać na świat potomstwo.
Socjobiologia - perspektywa w ramach, której zjawiska społeczne tłumaczy się, stosując prawa teorii ewolucji. pierwsze mówi, że wiele społecznych zachowań ma swoje korzenie w wyposażeniu genetycznym, co oznacza, że ludzie posiadający określone geny będą bardziej skłonni do przejawiania takich właśnie zachowań.
drugie głosi, że w toku ewolucji niektóre z tych zachowań były bardziej utrwalane niż inne i że stanowią one nieodłączną część naszego genetycznego dziedzictwa.
Dobór krewniaczy - koncepcja, zgodnie, z którą zachowania jednostki mające na celu ochronę życia spokrewnionych z nią osób są utrwalane poprzez mechanizm naturalnej selekcji.
Norma wzajemności - założenie, że inni będą nas traktować w ten sam sposób, w jaki my ich traktujemy (np. jeżeli pomożemy jakiemuś człowiekowi, to w przyszłości on pomoże nam)
WYMIANA SPOŁECZNA: ZYSKI I KOSZTY ZWIĄZANE Z POMAGANIEM
Teoria wymiany społecznej - przekonanie, w którym przyjmuje się, że dwie zasady: zasada maksymalizacji zysków i zasada minimalizacji kosztów najlepiej wyjaśniają społeczne relacje. Stwierdza się w niej, że podstawową właściwością człowieka jest troska o własny interes. Zgodnie z nią ludzie udzielają innym pomocy, jeśli zyski przeważają nad stratami.
Altruizm - każde działanie ukierunkowane na niesienie korzyści drugiej osobie z pominięciem własnego interesu; często człowiek angażując się w takie działania, ponosi określone koszty
EMPATIA I ALTRUIZM: POMOC BEZINTERESOWNA Empatia - zdolność do postawienia siebie na miejscu drugiej osoby i odbierania w podobny sposób zachodzących wydarzeń oraz odczuwania podobnych emocji
Hipoteza empatii - altruizmu - przekonanie, zgodnie z którym empatia odczuwana względem drugiej osoby skłania do udzielania jej pomocy bez względu na konsekwencje podjętych działań
INDYWIDUALNE PRZESŁANKI ZACHOWAŃ PROSPOŁECZNYCH: DLACZEGO NIEKTÓRZY LUDZIE BARDZIEJ NIŻ INNI SĄ SKŁONNI DO POMOCY
RÓŻNICE INDYWIDUALNE: OSOBOWOŚĆ ALTRUISTYCZNA

(…)


ROZDZIAŁ V - Spostrzeganie społeczne: jak dochodzimy do rozumienia
innych ludzi
Spostrzeganie społeczne - badanie, w jaki sposób tworzymy wyobrażenia innych ludzi i wyciągamy wnioski ich dotyczące.
ZACHOWANIE NIEWERBALNE
Komunikacja niewerbalna - sposób, w jaki ludzie komunikują, intencjonalnie bądź nieintencjonalnie, bez słów; wskaźniki niewerbalne obejmują mimikę, ton głosu, gesty, pozycje…
… zdecydowany ton głosu)
ułatwianie komunikacji werbalnej (obniżamy głos, spoglądamy przed siebie, gdy kończymy wypowiedź, by wskazać partnerowi, że teraz on może mówić)
MIMICZNE WYRAZY EMOCJI
Koronnym klejnotem komunikacji niewerbalnej jest kanał wyrazów twarzy. Mimika wyrażająca emocje jest uniwersalna dla sześciu głównych emocji: gniewu, szczęścia, zaskoczenia, strachu, niesmaku i smutku.
Reguły ujawniania - kulturowo zdeterminowane reguły określające, jakie zachowania niewerbalne nadają się do ujawnienia.
INNE KANAŁY KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
Emblematy - niewerbalne gesty, które w danej kulturze są dobrze zdefiniowane; mają zwykle swoje bezpośrednie słowne odpowiedniki, tak jak znak OK.
RÓŻNICE PŁCIOWE W KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ
Teoria roli społecznej - teoria mówiąca, że różnice płciowe pojawiające…
… emocję, która jest doświadczana.
Teoria spostrzegania siebie a teoria dysonansu poznawczego
Na to jak człowiek spostrzega świat społeczny, wpływają dwa fundamentalne ludzkie motywy:
potrzeba właściwego rozeznania - tworzenia trafnego obrazu rzeczywistości. Ta potrzeba trafności skłania nas do wnioskowania o sobie samym.
pragnienie podtrzymania samooceny (teoria dysonansu)
Teoria dysonansu - głosząca…
… POPRZEZ INTROSPEKCJĘ
Introspekcja - proces, w którym człowiek spogląda w swoje wnętrze, bada swoje myśli, uczucia i motywy. Z introspekcją wiążą się jednak dwa interesujące fakty:
po pierwsze, ludzie nie korzystają z tego źródła informacji tak często, jak można by sądzić - poświęcają zaskakująco mało czasu na myślenie o sobie.
po drugie, nawet gdy dokonują introspekcji, to przyczyny ich zachowań i odczuć…
…, na ogół właściwie określają swoje odczucia czy też diagnozują własną osobowość.
OCENIANIE, DLACZEGO ODCZUWAMY TO, CO ODCZUWAMY; MÓWIMY WIĘCEJ NIŻ WIEMY
Teoria przyczynowości - teoria dotycząca przyczyn naszych uczuć i zachowań; wiele z tych teorii przyswajamy sobie z kultury, w której żyjemy.
KONSEKWENCJE INTROSPEKCYJNEJ REFLEKSJI NAD PRZYCZYNAMI
Trudno jest za pomocą introspekcji odkryć…
… jest związana z pragnieniem odwetu w momencie, gdy spotykamy się z agresywnym zachowaniem ze strony drugiej osoby. Podjęciu działań rewanżowych sprzyja zamierzona prowokacja. Natomiast jeśli prowokacja jest przypadkowa i nie wynika z czyichś intencji, to większość z nas powstrzyma się przed odwetem.
Bodziec wyzwalający agresje - przedmiot kojarzony potocznie z działaniami agresywnymi (np. rewolwer
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz