Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Personologia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia osobowości - opracowanie pojęć - Personologia - strona 1

Fragment notatki:

siebie. Jeżel i nie otrzymuję szacunku od i nnych ludzi, następuje blokada rozwoju.
Kongluzja, zbieżność - gdy pomiędzy organizmem, siedliskiem doświadczeń symbol i zowanych, a selfem . centrum doświadczeń, występuje zbieżność w linii realizacji. Wtedy następuje harmonia. Linie realizacji sełfu i linie realizacj i organizmu są zbieżne jako tego s i edliska doświadczeń.
Inkogtuencja . rozbieżność - pod wpływem otoczenia self zaprzecza symbolizowanym doświadczen i om samego siebie i wyznacza inna linię wyboru rozwoju zgodną z otoczeniem Następuje rozchwianie, które jest przyczyną konfliktów, niepokoju wewnętrznego. Jest to niezgodność miedzy rzeczywistośc i ą subiektywną a rzeczywistością zewnętrzną . Jednostka broni się przed tum stosując taktyki obronne; fałszuje rzeczyw i stość, obraz siebie, wypiera pewne napięcia.
Car ! Rogers - rozbieżność wewnątrz selfu, to jak ja sieb i e widzę, a jakim chciałbym być.
Rozb i eżność pomiędzy ja realnym a ja idealnym.
Ja widzę siebie, że wszystkich kocham a reaguje agresywnie, jest więc rozbieżność
pomiędzy selfem a organizmem.
Rozwój człowieka - harmon i a wewnętrzna. Zrozumieć rozwój człowieka to zrozumieć układ
- self, organizm, oceny. W organizmie ważne są symboliczne doświadczenia.
Metoda Q - sort - jak pod wpływem terapii zmienia się sposób widzenia siebie.
CarI Rogers - System terap i i skoncentrowany na kliencie - empatia, pozytywny stosunek do
klienta.
Metoda Q - sort - zmiana siebie, rozłożenie cech na skali.
Odcinki na skali są równe, jest 11 układów, w które mam umieścić swoje cechy. Mam
rozłożyć np.100 określeń mojej osoby. Jest tu ściśle określone ile do każdej kategorii mogę
włożyć tych określeń. Klient wybiera w jakim stopniu posiada tą cechę. W stopniu
minimalnym czy maksymalnym. Okazuje się, że kl i ent przed terapią i po terapii w i dzi siebie
inaczej. W i dać jak obraz k l ienta zmienia się.
Henry Murray Personologia - poznanie indywidualnej właściwośc i człowieka, w całej złożoności,
zachowania, układy, schematy. Aby zrozumieć jeden stan psychiczny trzeba zrozumieć
układy biologiczne.
Siedliskiem osobowości jest mózg . Zrozumieć człowieka to zrozum i eć przebiegi i serie.
Przebieg - interakcja między podmiotem, a obiektem, też podm i otem.
Przebieg - to co obserwujemy i wyjaśniamy za pomocą modeli.
Przebieg ma wymiar czasowy i daje poznanie zachowania człowieka.
Przebieg wewnętrzny - interakcja pomiędzy mną a mną np. marzenie.
Przebieg zewnętrzny - i nterakcja pomiędzy mną a czymś co występuje na zewnątrz, w


(…)

… mną a czymś co występuje na zewnątrz, w
otoczeniu. Np. patrzę na zegarek kiedy skończy się wykład - interakcja między mną a
zegarkiem. Zrozumieć zachowanie to zrozumieć przebieg.
Henry Murray
Seria - dłuższa, funkcjonalna jednostka zachowania, kolejność pojawiania się spójnych
przebiegów. Przykład - małżeństwo - zakochanie, zdrada.
Serie - cele cząstkowe prowadzą do celu głównego .
Programy porządkowane…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz