Przetarg ograniczony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1449
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przetarg ograniczony - strona 1

Fragment notatki:


Informacje, które można znaleźć w notatce to opis poszczególnych etapów przetargu ograniczonego. Możliwe etapy to kolejno: ogłoszenie o zamówieniu, dopuszczenie do udziału w postępowaniu, dopuszczenie do udziału, zaproszenie do składania ofert, termin składania ofert, odesłanie.

Przetarg ograniczony to tryb udzielania zamówienia, w którym, w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu, a oferty mógł składać wykonawcy zaproszeni do składania ofert.
Przetarg jest dwuetapowym trybem postępowania, równorzędnym z przetargiem nieograniczonym. W pierwszej fazie tej procedury zamawiający ogłasza o zamówieniu. W tym samym etapie, po upublicznieniu ogłoszenia przez zamawiającego, wykonawcy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w przetargu i zamawiający zaprasza wybranych przez siebie wykonawców do składania ofert. W drugim etapie wykonawcy składają oferty, a po ich złożeniu zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej. W przetargu ograniczonym zamawiający nie prowadzi z wykonawcami jakichkolwiek negocjacji. Tym przede wszystkim przetarg ograniczony różni się od negocjacji z ogłoszeniem (art. 5W4). Do składania ofert zapraszani są wyłącznie wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu.. W przetargu ograniczonym zamawiający nie rozpatruje (nie ocenia) ofert podmiotów, które nie zostały zaproszone do ich złożenia.
I. Ogłoszenie o zamówieniu powinno zawierać:
1) nazwę(firmę) i adres zamawiającego;
2) określenie trybu zamówienia;
3) określenie przedmiotu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych;
4) informację o możliwości złożenia oferty wariantowej; 5) termin wykonania zamówienia;
6) opis warunków udziału w postępowaniu w tym odnoszących się do właściwości wykonawcy, wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
7) informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
8) liczbę wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert;
9) informację na temat wadium;
10) kryteria oceny ofert i ich znaczenie;
11) miejsce i termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
12) adres strony internetowej, na której jest udostępniana specyfikacja istotnych warunków zamówienia, jeżeli zamawiający udostępnia ją na tej stronie;
13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej;
14) informację o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna. Ogłoszenie nie wymaga wskazania miejsca i terminu składania ofert oraz terminu związania ofert. Wymóg umieszczenia w ogłoszeniu wskazanych wyżej elementów jest związany z kolejnymi czynnościami zamawiającego w procedurze przetargowej. Złożenie oświadczeń, dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy umożliwia dokonanie ich selekcji celem zaproszenia do składania ofert (art. 48 ust. 2 pkt 7).


(…)

… ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Terminy składania ofert zamawiający wyznacza w zaproszeniu kierowanym do wybranych wykonawców. Musi on być jednakowy dla wszystkich wykonawców, zaproszonych do składania ofert. W praktyce w zaproszeniu zamawiający wskazuje datę (co do dnia i godziny), do której oczekuje…
… Rady Ministrów w sprawie wzorów ogłoszeń przekazywanych Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych oraz Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.
II. Dopuszczenie do udziału w postępowaniu (art. 49)
1.Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ( równowartość w złotych 60 000euro) zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu wyznacza…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz