Przedawnienie-opracowanie - Karalność przestępstwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedawnienie-opracowanie - Karalność przestępstwa - strona 1 Przedawnienie-opracowanie - Karalność przestępstwa - strona 2 Przedawnienie-opracowanie - Karalność przestępstwa - strona 3

Fragment notatki:

PRZEDAWNIENIE Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat: 1)˙30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa, 2)˙20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię, 3)˙10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata, 4)˙5 - gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat, 5)˙3 - gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną. § 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. § 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił. Art. 102. Jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Art. 103. § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 1)˙30 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą, 2)˙15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, 3)˙10 - w razie skazania na inną karę. § 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych wymienionych w art. 39 pkt 1-4 oraz 6 i 7; przepis § 1 pkt 2 stosuje się odpowiednio do środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 5. Art. 104. § 1. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis ustawy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępowania karnego; nie dotyczy to jednak braku wniosku albo oskarżenia prywatnego. § 2. Przedawnienie w stosunku do przestępstw określonych w art. 144, art. 145 § 2 lub 3, art. 338 § 1 lub 2 oraz w art. 339 biegnie od chwili uczynienia zadość obowiązkowi albo od chwili, w której na sprawcy obowiązek przestał ciążyć. Art. 105. § 1. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się do zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych. § 2. Przepisów art. 101-103 nie stosuje się również do umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.

(…)

… wymienione w art. 39 pkt 1 - 4 oraz pkt 6 - 7 ;
- 15 lat - dla obowiązku naprawienia szkody.
Instytucja przedawnienia nie ma zastosowania do zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. Zasadą nieprzedawniania karalności objęto umyślne przestępstwa :
— zabójstwa;
— ciężkiego uszkodzenia ciała;
— ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności połączonego ze szczególnym udręczeniem,
popełnione przez funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych.
Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności nie biegnie w czasie odbywania tej kary. Terminy przedawnienia odnoszą się do kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa, a nie do kary łącznej, orzeczonej za zbiegające się przestępstwa lub w wyroku łącznym.
Śmierć oskarżonego lub skazanego powoduje wygaśnięcie karalności…
… amnestii, ułaskawienia lub odstąpienia sądu od wymierzenia kary ( nie chodzi tu o niepodleganie karze, lecz o odstąpienie od ukarania lub darowanie kary orzeczonej ).
Przedawnienie w prawie karnym polega na tym, że po upływie określonego czasu nie można zrealizować odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, tzn. w zależności od rodzaju przedawnienia nie można wszcząć postępowania, wydać wyroku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz