Prognozowanie - wprowadzenie i podstawowe pojęcia.

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 497
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognozowanie - wprowadzenie i podstawowe pojęcia. - strona 1 Prognozowanie - wprowadzenie i podstawowe pojęcia. - strona 2 Prognozowanie - wprowadzenie i podstawowe pojęcia. - strona 3

Fragment notatki:

PROGNOZOWANIE- WPROWADZENIE, PODSTAWOWE POJĘCIA
Termin ,,prognoza” wprowadził do nauki Hipokrates. Greckie słowo ,,gnoza” oznacza
wiedzę, prognoza to wiedza uprzednia, przewidywanie. Hipokrates zajmował się prognozą w
zakresie rokowań w medycynie.
Prognoza to sąd:
-oznajmujący o zajściu pewnego zjawiska
-w określonym momencie w przyszłości
-taki że jego wartość logiczna (prawda, fałsz) nie jest znana w momencie formułowania
Prognozowanie to przewidywanie przyszłych zdarzeń, którego celem jest zmniejszenie
ryzyka w procesie podejmowania decyzji.
PROGNOZOWANIE A SYMULACJA
Prognozowanie i symulacja wzajemnie się uzupełniają i wspomagają. W wielu przypadkach
prognozy wyliczamy przez symulację. Czyli wprawianie modelu w ruch. W innych
wypadkach symulacja modelu wymaga dysponowania prognozami jego zmiennych.
Nie zawsze jednak prognozowanie musi posiłkować się symulacją lub symulacja
prognozowaniem.
PROGNOZA to niepewny sąd BEZWARUNKOWY o kształtowaniu się zjawiska w ściśle
określonym momencie w przyszłości (jest to odpowiedź na pytanie: ,,Co będzie w momencie
T?”.
SYMULACJA to niepewny sąd WARUNKOWY o kształtowaniu się zjawiska, determinanta
czasowa może tu wystąpić, choć nie musi (jest to odpowiedź na pytanie: ,,Co by było
gdyby…?”)
KLASYFIKACJA PROGNOZ
KRYTERIUM
RODZAJE PROGNOZ
PODZIAŁU
Horyzont czasowy
(horyzont prognozy)
Długo-, średnio-, krótkoterminowe i bezpośrednie
Operacyjne lub strategiczne
Charakter lub struktura Proste i złożone
Ilościowe i jakościowe, w tym ilościowe mogą być:
-punktowe i przedziałowe
-skalarne i wektorowe
Jednorazowe i powtarzalne
Kompleksowe i sekwencyjne
Samosprawdzające się i destruktywne (samounicestwiające
się)
Stopień
Ogólne i szczegółowe
szczegółowości
Zakres ujęcia
Zasięg terenowy
Metoda opracowania
Całościowe i częściowe (globalne i odcinkowe)
Światowe, międzynarodowe, krajowe, regionalne
Minimalne, średnie, maksymalne
Czyste (pierwotne), weryfikowalne, modelowe
Nieobciążone, według największego prawdopodobieństwa,
minimalizujące oczekiwaną stratę
Cel lub funkcja
Badawcze, w tym ostrzegawcze, normatywne, aktywne i
pasywne
HORYZONT CZASOWY (horyzont prognozy) – jest to okres czasu, na który prognoza
została zbudowana. Nie ma jednego kryterium wyodrębniania prognoz krótko-, średnio-, i
długoterminowych. Podział ten zazwyczaj odnosi się do tzw. zasięgu ekstrapolacji, czyli na
ile jednostek czasu (dni, miesięcy, lat) prognozujemy w przyszłość. Prognozę na niewiele
jednostek naprzód traktuje się jako krótkookresową, na kilka jednostek- jako
średniookresową, na kilkanaście jednostek- jako długoterminową. Kryterium wyodrębniania
prognoz krótko-, średnio-, i długoterminowych jest niekiedy relacja między zasięgiem
ekstrapolacji a liczbą informacji wykorzystywanych do sformułowania prognozy. Jeśli iloraz
ten jest mały (na przykład 10%) to prognoza jest krótkookresowa (krótkoterminowa), a jeśli
jest duży (np. 30%) to mamy do czynienia z prognozą długookresową (długoterminową).
Przyjmuje się umownie (np. w ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz