Prof. dr hab. Barbara Adamiak

KPA - Czynności procesowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 399
Wyświetleń: 4662

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie Administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: czynności orzecznicze, terminy dokonywania czynności procesowych przez strony, środki dyscyplinujące, protokoły ...

Kodeks postępowania administracyjnego - funkcje i zasady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2975

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: podział funkcji prawa o postępowaniu administracyjnym, normy prawa, proces stosowania prawa, koncepcja wadliwości decyzji, funkcje, zasady prawa administracyjnego, zasady idei stosowania prawa, zasady kultury administrowania ora...

KPA - dowody i postępowanie wyjaśniające

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 343
Wyświetleń: 3864

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: dowody i postępowanie wyjaśniające, domniemania, kryteria klasyfikacji środków dowodowych, system środków dowodo...

KPA - organ prowadzący postępowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2674

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: organ prowadzący postępowanie administracyjne, własność rzeczowa, własność miejscowa, własność instancyjna, włas...

KPA - zasady post. dowodowego, rozprawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2275

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: zasady postępowania dowodowego, rozprawa, postępowanie wyjaśniające gabinetowe, orzekanie w sprawie indywidualne...

Skarga w postępowaniu sądowoadminsitracyjnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1736

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie dotyczące skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym: prawo do sądu administracyjnego, rodzaje skarg do s...

Strony postępowania sądowoadministracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2583

Przedmiot prowadzony jest przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak. Notatka porusza kwestie takie jak: postępowanie kontradyktoryjne, uczestnicy na prawach strony, zdolność sądowa, zd...

Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4305

Tematem przewodnim jest zawieszenie i umorzenie postępowania sądowego. Notatka porusza takie kwestie jak: zawieszenie- ex lege , na podstawie orzeczenia sądu, skutki prawne zawieszenia postępowania, umorzenie postępowania, orzeczenie WSA, rodzaje orzeczeń, zakres reinformations in peius, wydani...

Postępowanie egzekucyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • Postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3101

Można znaleźć informacje dotyczące kwestii takich jak: zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej, zakres przedmiotowy i podmiotowy, sankcje, współdziałani...

Przesłanki dopuszczalności skargi do SA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2331

in.: przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, wymagania formalne wniesienia skargi do sądu administracyjnego, moc skargi do sądu administracyjnego, granice rozporządzalności prawem skargi przez skarżącego, przedmiot badań podczas posiedzenia niejawnego, postępowanie mediacyjne, p...