Prof. dr hab. Barbara Adamiak

note /search

KPA - Czynności procesowe

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4893

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie Administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: czynności orzecznicze, terminy dokonywania czynności procesowych przez strony, środki dyscyplinujące, protokoły ...

Kodeks postępowania administracyjnego - funkcje i zasady

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 378
Wyświetleń: 3150

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: podział funkcji prawa o postępowaniu administracyjnym, normy prawa, proces stosowania prawa, koncepcja wadliwości decyzji, funkcje, zasady prawa administracyjnego, zasady idei stosowania prawa, zasady kultury administrowania ora...

KPA - dowody i postępowanie wyjaśniające

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 385
Wyświetleń: 3990

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: dowody i postępowanie wyjaśniające, domniemania, kryteria klasyfikacji środków dowodowych, system środków dowodo...

KPA - organ prowadzący postępowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2723

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: organ prowadzący postępowanie administracyjne, własność rzeczowa, własność miejscowa, własność instancyjna, włas...

KPA - zasady post. dowodowego, rozprawa

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2331

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: zasady postępowania dowodowego, rozprawa, postępowanie wyjaśniające gabinetowe, orzekanie w sprawie indywidualne...

Skarga w postępowaniu sądowoadminsitracyjnym

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1848

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie dotyczące skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym: prawo do sądu administracyjnego, rodzaje skarg do s...

Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 231
Wyświetleń: 4431

Tematem przewodnim jest zawieszenie i umorzenie postępowania sądowego. Notatka porusza takie kwestie jak: zawieszenie- ex lege , na podstawie orzeczenia sądu, skutki prawne zawieszenia postępowania, umorzenie postępowania, orzeczenie WSA, rodzaje orzeczeń, zakres reinformations in peius, wydani...

Postępowanie egzekucyjne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 714
Wyświetleń: 3549

Można znaleźć informacje dotyczące kwestii takich jak: zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej, zakres przedmiotowy i podmiotowy, sankcje, współdziałani...

Przesłanki dopuszczalności skargi do SA

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2373

in.: przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, wymagania formalne wniesienia skargi do sądu administracyjnego, moc skargi do sądu administracyjnego, granice rozporządzalności prawem skargi przez skarżącego, przedmiot badań podczas posiedzenia niejawnego, postępowanie mediacyjne, p...