Prof. dr hab. Barbara Adamiak

note /search

KPA - Czynności procesowe

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 434
Wyświetleń: 4725

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie Administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: czynności orzecznicze, terminy dokonywania czynności procesowych przez strony, środki dyscyplinujące, protokoły ...

Kodeks postępowania administracyjnego - funkcje i zasady

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3024

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: podział funkcji prawa o postępowaniu administracyjnym, normy prawa, proces stosowania prawa, koncepcja wadliwości decyzji, funkcje, zasady prawa administracyjnego, zasady idei stosowania prawa, zasady kultury administrowania ora...

KPA - dowody i postępowanie wyjaśniające

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 350
Wyświetleń: 3899

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: dowody i postępowanie wyjaśniające, domniemania, kryteria klasyfikacji środków dowodowych, system środków dowodo...

KPA - organ prowadzący postępowanie

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2688

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: organ prowadzący postępowanie administracyjne, własność rzeczowa, własność miejscowa, własność instancyjna, włas...

KPA - zasady post. dowodowego, rozprawa

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2282

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: zasady postępowania dowodowego, rozprawa, postępowanie wyjaśniające gabinetowe, orzekanie w sprawie indywidualne...

Skarga w postępowaniu sądowoadminsitracyjnym

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1771

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie dotyczące skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym: prawo do sądu administracyjnego, rodzaje skarg do s...

Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4340

Tematem przewodnim jest zawieszenie i umorzenie postępowania sądowego. Notatka porusza takie kwestie jak: zawieszenie- ex lege , na podstawie orzeczenia sądu, skutki prawne zawieszenia postępowania, umorzenie postępowania, orzeczenie WSA, rodzaje orzeczeń, zakres reinformations in peius, wydani...

Postępowanie egzekucyjne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 609
Wyświetleń: 3220

Można znaleźć informacje dotyczące kwestii takich jak: zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej, zakres przedmiotowy i podmiotowy, sankcje, współdziałani...

Przesłanki dopuszczalności skargi do SA

  • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2338

in.: przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, wymagania formalne wniesienia skargi do sądu administracyjnego, moc skargi do sądu administracyjnego, granice rozporządzalności prawem skargi przez skarżącego, przedmiot badań podczas posiedzenia niejawnego, postępowanie mediacyjne, p...