Prof. dr hab. Barbara Adamiak

KPA - Czynności procesowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4599

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie Administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: czynności orzecznicze, terminy dokonywania czynności procesowych przez strony, środki dyscyplinujące, protokoły ...

Kodeks postępowania administracyjnego - funkcje i zasady

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2940

Zagadnienia przedstawione w notatce poruszają następujące kwestie: podział funkcji prawa o postępowaniu administracyjnym, normy prawa, proces stosowania prawa, koncepcja wadliwości decyzji, funkcje, zasady prawa administracyjnego, zasady idei stosowania prawa, zasady kultury administrowania ora...

KPA - dowody i postępowanie wyjaśniające

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 329
Wyświetleń: 3822

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: dowody i postępowanie wyjaśniające, domniemania, kryteria klasyfikacji środków dowodowych, system środków dowodo...

KPA - organ prowadzący postępowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2597

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: organ prowadzący postępowanie administracyjne, własność rzeczowa, własność miejscowa, własność instancyjna, włas...

KPA - zasady post. dowodowego, rozprawa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2226

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie: zasady postępowania dowodowego, rozprawa, postępowanie wyjaśniające gabinetowe, orzekanie w sprawie indywidualne...

Skarga w postępowaniu sądowoadminsitracyjnym

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1666

pdf. Plik zawiera notatki z przedmiotu Postępowanie sądowo-administracyjne prowadzonego przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak na Uniwersytecie Wrocławskim. Notatka zawiera następujące kwestie dotyczące skarg w postępowaniu sądowo-administracyjnym: prawo do sądu administracyjnego, rodzaje skarg do s...

Strony postępowania sądowoadministracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2527

Przedmiot prowadzony jest przez prof. dr hab. Barbarę Adamiak. Notatka porusza kwestie takie jak: postępowanie kontradyktoryjne, uczestnicy na prawach strony, zdolność sądowa, zd...

Zawieszenie i umorzenie postępowania sądowo-administracyjnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 175
Wyświetleń: 4284

Tematem przewodnim jest zawieszenie i umorzenie postępowania sądowego. Notatka porusza takie kwestie jak: zawieszenie- ex lege , na podstawie orzeczenia sądu, skutki prawne zawieszenia postępowania, umorzenie postępowania, orzeczenie WSA, rodzaje orzeczeń, zakres reinformations in peius, wydani...

Postępowanie egzekucyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
 • Postępowanie egzekucyjne
Pobrań: 539
Wyświetleń: 2947

Można znaleźć informacje dotyczące kwestii takich jak: zakres obowiązywania ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz podstawy egzekucji administracyjnej, zakres przedmiotowy i podmiotowy, sankcje, współdziałani...

Przesłanki dopuszczalności skargi do SA

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Barbara Adamiak
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2324

in.: przesłanki dopuszczalności skargi do sądu administracyjnego, wymagania formalne wniesienia skargi do sądu administracyjnego, moc skargi do sądu administracyjnego, granice rozporządzalności prawem skargi przez skarżącego, przedmiot badań podczas posiedzenia niejawnego, postępowanie mediacyjne, p...