Produkty bankowe - Banki telefoniczne

Nasza ocena:

5
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Produkty bankowe - Banki telefoniczne - strona 1 Produkty bankowe - Banki telefoniczne - strona 2 Produkty bankowe - Banki telefoniczne - strona 3

Fragment notatki:

Nowe produkty bankowe Sektor usług finansowych należy do najszybciej rozwijających się sektorów w gospodarkach krajów postsocjalistycznych. Decydującym krokiem w tym kierunku były zmiany przepisów regulujących działania banków. To zaowocowało powstaniem nowych prywatnych banków, zakładaniem filii zagranicznych instytucji, napływem kapitału do tego sektora, a wraz z nim nowych usług, rozwiązań i standardów. Zwiększenie liczby dostawców usług finansowych na rynku, przy spadku dochodów ludności, zmniejszaniu przychodów przedsiębiorstw i załamaniu rynków zbytu, zwłaszcza wschodnich, spowodowało głębsze przemiany na rynku: w relacjach popytowo - podażowych. Dało mianowicie impuls, dotychczas nieobecny, do walki między bankami o udziały w rynku. Pojawienie się konkurencji zmusiło banki do odejścia od orientacji produkcyjnej, typowej w warunkach przewagi popytu nad podażą. Powszechnie uważa się, że siłą bankowości jest tradycja. W tym przypadku pod tym pojęciem ukrywa się najczęściej długa historia rynkowa oraz poczucie stabilności. Rewolucja, jaka się dokonała, uruchomiła proces, który wymusza na uczestnikach ryku bankowego nowe rodzaje zachowań, uczenie się korzystania z produktów bankowych nowych generacji. Również coraz agresywniejsza konkurencja w ubieganiu się o klienta nakazuje wzbogacać ofertę nie tylko o nowe produkty, ale przede wszystkim podnosić jakość, co dziś oznacza przede wszystkim - szybciej i bliżej do klienta. Niewątpliwą konkurencją dla banków mogą się stać instytucje finansowe, nie posiadające statutu banku, lecz oferujące podobne- a tańsze- usługi. Nawet sieci handlowe oferują dziś swoje karty kredytowe. Zatem współcześnie banki koncentrują się nie na wyprodukowaniu i dostarczeniu produktów, ale na badaniu rynku i potrzeb klientów aktualnych i potencjalnych, prognozowaniu trendów na rynku, kreowaniu produktów odpowiadających klientom we właściwym miejscu i czasie, wdrażanie ich i kontrolowaniu ich życia rynkowego. Banki zaczynają zabiegać o klienta oferując usługi nieznane jeszcze kilka lat temu wielu obywatelom. Możemy otrzymać karty płatnicze: kredytowe, debetowe, bankomatowe, możemy lokować wolne środki na różnych lokatach krótkookresowych, wydawać dyspozycje bądź zasięgać informacji przez telefon, a nawet Internet.
Obecnie na bankowym rynku dostępne są dodatkowe usługi świadczone klientom indywidualnym jak i instytucjonalnym. Należą do nich m.in. prowadzone pod patronatem danego banku biura maklerskie, dostępne są specjalne kredyty pod zakup akcji (np. Kredyt HOSSA w Pekao. S.A.). Banki coraz częściej znajdują miejsce w otwartych funduszach emerytalnych. Rozwój informatyki i jej zastosowanie w bankach umożliwia wprowadzenie no­wych produktów bankowych. 
Przykładem takim może być home ba n king oraz coraz szersze zastosowanie bankomatów.


(…)

… lokaty, która nie może być wycofana z banku przed umownym terminem, a deponent lokaty może ją w każ­dej chwili upłynnić, sprzedając otrzymany certyfikat.
Polski Bank Rozwoju SA emitował w złotych i w walutach ob­cych trzymiesięczne certyfikaty depozytowe o stałym oprocentowaniu. Warunkiem zawarcia transakcji o depozyt walutowy było posiadanie przez klienta konta dewizo­wego. Po nowelizacji prawa…
… w upowszechnieniu home banking jest brak odpowiedniego wyposażenia technicznego klientów; można jednak korzystać z łączności telefonicznej.
Private banking jest usługą nie znaną w polskiej bankowości. Jedynie Bank Handlowy SA oferuje w jednym ze swoich warszawskich oddziałów tę usługę, mając doświadczenia ze swej placówki w Luksemburgu, specjalizującej się od lat w tej działalności. Znane na Zachodzie usługi typu…
… przy zakupach nierucho­mości, a nawet dzieł sztuki, stanowiących coraz częściej przedmiot lokaty kapita­łu. W Polsce biuro maklerskie Banku Handlowego w Warszawie SA prowadzi do­radztwo w dziedzinie inwestowania w papiery wartościowe. Bank otrzymał zgodę na zarządzanie portfelami inwestorów, polegające na samodzielnym zarządzaniu ich kapitałami i lokowaniu w różnych walorach (portfelach inwestycyjnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz