PROCESY SPOŁECZNE

Nasza ocena:

4
Pobrań: 203
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PROCESY SPOŁECZNE  - strona 1

Fragment notatki:


ZAJĘCIA 1 1. Metafora organiczna: Comte, Spencer, badania diachroniczne i synchroniczne jako konsekwencja podziałów statyka/dynamika, struktura/funkcja. August Comte podzieli swój system teoretyczny na dwie części: statykę społeczną i dynamikę społeczną. U podstaw tego rozróżnienia zawarta była analogia, jakiś czas później wyrażona już wprost przez Herberta Spencera.
STATYKA SPOŁECZNA - nauka o anatomii społeczeństwa, jego częściach składowych i ich uporządkowaniu, analogicznie do anatomii ciała ludzkiego (z jego organami, szkieletem i tkankami).
DYNAMIKA SPOŁECZNA - miała się skupiać na fizjologii, procesach zachodzących wewnątrz społeczeństwa, podobnie jak opisuje się funkcje organizmu (oddychanie, metabolizm, krążenie krwi)
Połączenie tych dwóch czynników daje w rezultacie rozwój społeczeństwa, można porównać do wzrostu organizmu (od stanu zarodkowego do dojrzałości) Herbert Spencer pozostał przy tej samej wizji ale zmienił terminologie. Jest on autorem rozróżnienia na strukturę (wewnętrzna budowa, kształt lub forma całości społecznych) w opozycji do funkcji (sposoby ich działania i przekształceń).
BADANIA SYNCHRONICZNE - przekrojowe były definiowane jako spojrzenie na społeczeństwo w bezruchu, a więc jako perspektywa statyczna
BADANIA DIACHRONICZNE - sekwencyjne - definiowane jako spojrzenie na społeczeństwo w ruchu i skupienie się na zachodzących w nim zmianach
2. Model systemowy: pojęcie zmiany, czego może dotyczyć zmiana + przykłady; zmiana w systemie i zmiana systemu; poziomy zmiany; micro-makro link ZMIANA SPOŁECZNA - jest rozumiana jako zmiana zachodząca wewnątrz systemu bądź też obejmująca go w całości . Jest to różnica między rozmaitymi następującymi po sobie stanami tego samego systemu. Jeśli mówimy o zmianie to mamy na myśli coś co powstaje po jakimś czasie.
Zmiana może dotyczyć:
1. podstawowych elementów ( np. liczba i różnorodność jednostek i ich działań)
2. relacji między elementami (np. więzi społeczne, poczucie wspólnoty, zależności i powiązania między jednostkami, interakcje, relacje między działaniami)
3. funkcji elementów systemu jako całości (np. role zawodowe pełnione przez jednostki lub konieczność podjęcia pewnych działań dla zachowania porządku społecznego)
4. granic (np. kryteria włączenia, warunki jakie musi spełnić jednostka, aby dostać się do grupy, zasady rekrutacyjne w stowarzyszeniach)
5. podsystemów (np. liczba i różnorodność rozróżnialnych wyspecjalizowanych segmentów, sekcji, podsystemów)
6. środowiska (np. warunki naturalne, bliskość innych społeczeństw, położenie geopolityczne)
lub:
1. zmiana składu (np. migracje z jednej grupy do innej, rekrutacja do grupy, zmniejszenie liczby ludności na skutek głodu, demobilizacja ruchu społecznego, rozpad grupy)


(…)

… - procesy mogą być dostrzegane, przewidywane i planowane. Na przykład: reforma kodeksu drogowego zmniejsza liczbę wypadków, legalizacja kantorów wymiany walut likwiduje czarny rynek, prywatyzacja handlu detalicznego zwiększa zaopatrzenie w dobra konsumenckie
PROCESY UKRYTE - procesy mogą być niedostrzegane, nieoczekiwane i nieplanowane. W tym przypadku sama zmiana, jaki i jej rezultaty pojawiają…
… - apoteoza rozumu, kalkulacji, obiektywności, efektywności
EKONOMIZM - dominacja wątku ekonomicznego
EKSPANSYWNOŚĆ - proces globalizacji
4. Osobowość nowoczesna (ogólna charakterystyka)
Czynniki wpływające na osobowość ludzi w społeczeństwie nowoczesnym:
• urbanizacja
• industrializacja
ruchliwość społeczna
• masowa komunikacja i kultura
Cechy osobowości nowoczesnej:
• otwartość na innowacje i zmianę…
… i w coraz większym stopniu zaczynają pełnić funkcję
symboliczną
Kultura
• „Odczarowanie świata” , maleje rola wierzeń religijnych i magicznych,
rośnie rola czynników racjonalnych
• Upowszechnienie edukacji
• Pojawienie się kultury masowej,
SPOŁECZEŃSTWO NOWOCZESNE (PRZEMYSŁOWE)
GŁÓWNE WĄTKI KRYTYKI NOWOCZESNOŚCI
ALIENACJA
• Reifikacja społeczeństwa, dehumanizacja pracy (K.Marks)
• „Być” zastąpione…
…), historia poddaje się wpływom wielkich jednostek (woluntaryzm). „historia jest historią Wielkiego Człowieka”
DETERMINIZM SPOŁECZNY Dzieje historii imają z góry określony przebieg. Wielkie jednostki potrafią rozpoznać kierunek dziejów i „płynąć” na nim.
UMIARKOWANE
PODEJŚCIE EWOLUCYJNO-ADAPTACYJNE pewna pula wybitnych jednostek będących efektem przypadku genetycznego
Zasada selekcji: wybitne jednostki musza…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz