Proces zarządzania i rozpiętość kierowania - organizacja smukła

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces zarządzania i rozpiętość kierowania - organizacja smukła - strona 1 Proces zarządzania i rozpiętość kierowania - organizacja smukła - strona 2 Proces zarządzania i rozpiętość kierowania - organizacja smukła - strona 3

Fragment notatki:

ROZPIĘTOŚĆ KIEROWANIA. Rozpiętość kierowania decyduje o liczbie szcz e bli w strukturze, a więc decyduje o długości linii komunikacyjnej. W teorii struktur jest sformuł o wana teza, że im mniejsza przeciętna rozpiętość kierowania, a więc im mniejsza liczba podwła d nych kieruje kierownik tym liczba szczebli zarz ą dzania jest większa, a więc struktura jest bardziej smukła. Wyróżnia się formalną, potencjalną i rzeczywistą rozpiętość kierowania. Formalna rozpiętość kierowania to liczba podwładnych formalnie podporządkowanych bezpośrednio jednemu kierownikowi. Potencjalna rozpiętość kierowania to liczba osób których pracą jeden mógłby kierować w danej sytuacji. Rzeczywista rozpiętość kierowania to liczba osób których pracą kieruje przywódca lub kierownik w jednej osobie w obrębie organizacji zarówno formalnej jak i organizacji. Wyodrębniono w teorii struktur tzw. zasadę rozpiętości kierowania, która głosi że w odniesieniu do określonego szczebla zarz ą dzania jakiejś konkretnej organizacji istnieje określona w przybliżeniu liczba podwładnych którymi kierownik tego szczebla może sprawnie kierować. Uważa się również, że im większe przedsiębiorstwo tym na ogół większa liczba szczebli zarządzania. Uważa się również, że im więcej szczebli zarządzania tym dłuższa droga komunikacji kierownictwa z bezpośrednimi w y konawcami. Wytwarza się również zjawisko skracania i powtarzania na każdym szczeblu zarządzania przekazywanych informacji. Prowadzi to do mimowolnego a nieraz i świadomego zniekształcenia, modyfikacji i transformacji informacji. W konsekwencji pow o duje to zmniejszenie sprawności przedsiębio r stwa. W teorii struktur powoduje się zmniejszenie redundacji poprzez zwiększenie formalnej i rz e czywistej rozpiętości kierowania. W zależności od rozpiętości kierowania decydującej o liczbie szczebli zarządzania wyróżnić można dwa prz e ciwstawne typy struktury organizacy j nej: smukła charakteryzuje się małą rozpiętością kierowania a przez to wielością szczebli zarządzania;
płaska o dużej rozpiętości kierowania charakteryzuje się małą liczbą szczebli zarządzania.
W strukturze płaskiej z powodu mniejszej liczby szczebli zarządzania przepływ informacji jest szybszy i sprawniejszy, następuje przez to zbl i żenie kierownictwa do bezpośrednich wykona w ców a przez to następuje skrócenie długości pionowych kanałów informacyjnych dzięki czemu informacje nie ulegają większym zniekształc e niom. Koszty administracyjne struktur płaskich są większe z powodu mniejszej liczby stanowisk kierowniczych. Duża liczba podwładnych w strukturach płaskich nie sprzyja bezpośrednim kontaktom przełożonych z podwładnymi co w y maga bardziej samodzielnej pracy podwładnych a tym samym zatrudnianie pracowników o wy ż szych kwalifikacjach. Struktura płaska również nie wymaga takiego zakresu działań koordyn

(…)

… (USA) przedsiębiorca to ten, który ponosi ryzyko finansowe innowacji, operatywnego działania i zarządzania określonym przedsięwzięciem. Słownik j.polskiego (1912 Karłowicz) uważa, że przedsiębiorczość to stawiający sobie i innym cele lub zadania z własnej inicjatywy i troszczący się o sprawną ich realizację. W literaturze dotyczącej przedsiębiorczości wyróżnia się 2 sposoby rozumienia…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz