Problemy organizacji administracji centralnej

Nasza ocena:

4
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1022
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Problemy organizacji administracji centralnej - strona 1

Fragment notatki:


Problemy organizacji administracji centralnej Stopień komplikacji administracji centralnej wynika przede wszystkim z tradycyjnego dla wszystkich modeli administracji łączenia na tym szczeblu funkcji politycznych (rządzenia) i funkcji o charakterze administracyjnym. Innym powodem szczególnej zawiłości problematyki jest równie tradycyjna struktura centralnego aparatu administracyjnego, ukształtowana pod kątem podziału na resorty. Kiedy w XVIII w. podział resortowy oparty był na kilku ministerstwach, to obecnie ich liczba stale rośnie. W związku z tym coraz trudniejsza jest koordynacja działania aparatu administracyjnego bez żadnego odrębnego aparatu pomocniczego. Trzeba więc tworzyć coraz to nowe techniki i instytucje koordynacji międzyresortowej na poziomie politycznym i administracyjnym, zwłaszcza wtedy, gdy same ministerstwa są rozbudowane.
W Szwecji i Finlandii narzeka się na problemy związane ze skoordynowaniem działalności poszczególnych urzędów centralnych, które są tradycyjnie przyzwyczajone do dużej samodzielności. Poszukuje się więc sprawniejszych mechanizmów działania. W Szwecji na przykład utworzono w 1982r. urząd Ministra Administracji Publicznej. Zajmował się on sprawami funkcjonowania całego sektora publicznego. Obecnie koordynowaniem prac administracji zajmuje się szczególny wydział w Kancelarii Rządu.
Trudności, które spotyka współczesna administracja wynikają z nałożenia się na siebie tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych dotyczących rządu oraz zawiłości administracji centralnej . Za tradycyjnymi rozwiązaniami stoją dzisiaj także ogólniejsze zasady demokratycznego ustroju politycznego, w szczególności zazady odpowiedzialności władzy wykonawczej za działalność administracji. Rozbudowa aparatu administracji wynika zaś ze znacznego zwiększenia zakresu jej zadań. Pomimo procesów decentralizacyjnych procesy te postępują. Rozbudowa administracji centralnej wiąże się też coraz bardziej z rozwojem współpracy międzynarodowej w odpowiednich dziedzinach - w Europie wraz z rozbudową Unii Europejskiej. Administracja państw członkowskich pełni więc dwojaką funkcję. Z jednej strony bierze udział w przygotowaniu procesów decyzyjnych w ramach Unii i uczestniczy w tych skomplikowanych procesach, z drugiej, zapewnia wykonanie decyzji organów i instytucji unijnych.
Rozwiązań tradycyjnych nie można często odrzucić ze względu na ich ścisły związek z zasadami ustroju politycznego, dlatego też trzeba ciągle szukać nowych. W związku z tym kwestia zorganizowania centrum rządu budzi zainteresowanie w wielu krajach, także i w Polsce. Chodzi tu o ukształtowanie sprawnego systemu władzy centralnej łączącego instytucje polityczne i administracyjne, służącego kształtowaniu spójnej polityki państwa, a następnie jej realizacji . Jądro tego systemu stanowi szef rządu wraz z pozostałymi członkami rządu (zazwyczaj ministrami) oraz ciało kolektywne (zwane Radą Ministrów). System powinien objąć także różnej rangi komitety ministerialne i międzyresortowe oraz aparat pomocniczy i kolektywne formy koordynacyjne szczebla centralnego. System ten musi opierać się na zasadzie rutynowej. W ramach centrum rządu muszą funkcjonować i współdziałać swoiste mechanizmy administracji na rzecz rządzenia, związane z obsługą woli politycznej oraz klasyczny aparat administracji centralnej służący realizacji zadań publicznych i wykonywaniu określonych prawem kompetencji administracyjnych.

(…)

… państwa a premierem są często wynikiem ususu politycznego. Jeżeli reprezentują oni odmienne orientacje polityczne można mówić o kohabitacji.
W skład rady ministrów mogą wchodzić zarówno wszyscy ministrowie jak i tylko niektórzy (np. w modelu angielskim, gdzie rozróżnia się rząd od gabinetu). Oprócz ministrów bez teki w rządzie zasiadają ministrowie odpowiedziani za poszczególne działy administracji…
… rady ministrów może wchodzić także szef aparatu pomocniczego rządu. W Polsce taką funkcję pełnił od 1985 roku Szef Urzędu Rady Ministrów, a od 1996 r. - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
W Polsce, w świetle Konstytucji z 1997 roku rząd o zespół osób wyłanianych metodą polityczną, w sposób określony w konstytucji, i decydujących - pod przewodnictwem Premiera - przy użyciu różnych mechanizmów…
…) i przewodniczący określonych w ustawach komitetów. Uprzednio, ustanowienie urzędu ministra kierującego określonym działem administracji rządowej następowało drogą ustawową, która nie tylko tworzyła urząd resortowego ministra, ale również obsługujące go ministerstwo pod nazwą tożsamą z nazwa urzędu. Obecnie kwestie te reguluje ustawa O działach administracji rządowej z 1997 roku.
W świetle obecnej polskiej…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz