Prawoznawstwo - materiały - normy społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2919
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo - materiały - normy społeczne - strona 1

Fragment notatki:


1. Definicja i rodzaje norm społecznych Norma społeczna - jest to względnie trwały, powtarzalny i przyjęty w danej grupie społecznej sposób powinnego zachowania jednostki społecznej w danej sytuacji. Źródłem takiej normy jest społeczeństwo w której ona funkcjonuje. Mają one charakter powszechny, ogólny i abstrakcyjny, a ich modyfikacja jest rezultatem funkcjonowania społeczeństwa. Rodzaje norm społecznych :
związane z działalnością państwa :
normy prawne normy polityczne niezwiązane z działalnością państwa:
normy religijne normy moralne
normy etyczne normy obyczajowe
2. Wskaż różnice pomiędzy nawykiem a normą społeczną
Nawyk:
- brak sankcji - kształtuje się w sposób naturalny - oznajmujący sposób formułowania językowego - eksternalność - do zaobserwowania wystarczy obserwacja zewnętrzna, natomiast członkowie grupy nie są świadomi swojego zachowania Norma społeczna:
- zawiera sankcję za niedostosowanie się do normy - część norm może kształtować się żywiołowo - wypowiedź o charakterze dyrektywalnym - eksternalno - intrenalna - możliwa do zaobserwowania przez obserwatora zewnętrznego, ale także członkowie grupy są świadomi, że określony sposób zachowania jest normą i traktuje ją jako kryterium oceny zachowań innych podmiotów. - powinność zachowania w sposób zgodny z normą jest bezwzględny
3. Cechy normy prawnej Generalność oznacza, iż norma nie jest skierowana do jednego, ściśle oznaczonego adresata (np. Jana Kowalskiego), ale do grupy podmiotów określonych przy pomocy nazwy rodzajowej (np. podatnik lub każdy człowiek). Abstrakcyjność oznacza, iż nakazane czy też zakazane zachowanie jest wymagane od adresata normy w każdym przypadku, gdy spełnią się określone hipotezie normy prawnej okoliczności.
Powinność zachowania oznacza, iż norma prawna wyznacza regułę powinnego zachowania adresata w określonych okolicznościach. Nie opisuje więc zachowania rzeczywistego, ale takie jakie jest wyznaczone w dyspozycji tej normy. Przymus oznacza, iż norma prawna ma charakter wiążący dla adresata i ma on obowiązek do zachowania się zgodnie z dyspozycją normy prawnej. Norma prawna może też przewidywać sankcję za zachowanie niezgodne z jej dyspozycją, ale nie jest to niezbędny element normy prawnej. 4. Funkcje języka prawnego i języka prawniczego Język prawny to język jest językiem w którym formułowane jest prawo, a więc jest językiem przepisów i norm prawnych - jest zawarty tekstach prawnych. Jest to język przedmiotowy - I stopnia.


(…)

… do jej usunięcia z odmowy zastosowania jednej z dwóch norm prawnych sprzecznych treściowo tylko w konkretnej sytuacji. Reguły kolizyjne I stopnia:
Hierarchiczności - gdy dochodzi do treściowej sprzeczności norm usytuowanych na różnych piętrach hierarchii systemu - „lex superior derogat legi inferiori” - norma wyższego rzędu uchyla normę niższego rzędu - uchylenie normy stosowane tylko w konkretnym przypadku…
… i rodzaje
Fakty prawotwórcze to działania prowadzące do powstania norm generalnych; sposoby tworzenia prawa.
Rodzaje:
stanowienie jest to jednostronna czynność konwencjonalna kompetentnego organu władzy publicznej przebiegająca w sposób określony przez przepisy prawa, której skutkiem jest powstanie norm ogólnych, abstrakcyjnych określających obowiązki i prawa adresatów tych norm. Ma charakter konstytutywny, sformalizowany i prospektywny/
umowa, w której podmioty nie są zindywidualizowane, zawierana na przykład przez podmioty prawa międzynarodowego. Jest to dwustronna czynność konwencjonalna poprzez którą strony określają wzajemne uprawnienia i obowiązki w postaci norm prawnych generalnych i abstrakcyjnych określających obowiązki i prawa adresatów tych norm.
zwyczaj, czyli długotrwała, powszechna, nie budząca…
… prawnej następować może:
- poprzez decyzję kompetentnych organów danej osoby prawnej o jej rozwiązaniu
- poprzez ogłoszenie upadłości
- wraz z upływem czasu, w przypadku osób powołanych na pewien czas
- mocą zwierzchniego aktu kompetentnego organu państwa który nie zezwala na dalszą działalność danej osobie prawnej
13. Fakty prawne - definicja i klasyfikacja
Fakty prawne to wszelkie okoliczności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz