Prawoznawstwo ćwiczenia

Nasza ocena:

5
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznawstwo ćwiczenia - strona 1 Prawoznawstwo ćwiczenia - strona 2 Prawoznawstwo ćwiczenia - strona 3

Fragment notatki:

Rozdział I
Dualizm – porządek prawa ludzkiego i prawo naturalne
Augustyn – porządek rzeczy wyrażany przez prawo boże, znajdował
odzwierciedlenie w postępowaniu człowieka. Człowiek mógł postępowad
dobrze, dostąpid łaski i byd zbawionym. Dla złych Bóg stworzył paostwo
ziemskie, które pełniło rolę bicza bożego. Dobrzy ludzie byli tam tylko
pielgrzymami.
Tomasz – przedstawił hierarchiczną koncepcję , w której porządek nadawany
jest przez plan boży, prawo wieczne, człowiek poznaje drogą rozumową jako
prawo naturalne i które obowiązuje w sumieniu.
Hugo Grocjusz – niezmienne prawo „nawet sam bóg nie może go zmienid”
Pozytywizm prawniczy – prawem jest zespół norm ustanowionych lub
uznanych i chronionych przez paostwo posługujące się środkami przymusu.
J. Austin – rozkaz suwerena – istota wyposażona w władzę nad innymi, która
posiadała środki przymusu
G. Jelinek – normy prawne mają trzy cechy
 Dotyczą tylko wewnętrznego zachowania ludzi względem siebie
 Są ustanawiane przez autorytet, który jest suwerenem
 Przestrzeganie jest zagwarantowane przez przymus
H. Klesen – Normatywizm = prawo to wyłącznie formalna powinnośd ujęta w
postad norm postępowania budujących hierarchiczny system prawny.
Dura lex, sed lex – Twarde prawo ale prawo – rzymska zasada
G. Radbruch – prawo musi zawierad minimum moralności bo inaczej nie jest
prawem
Hermeneutyczne koncepcje prawa – za kluczowe uważa się rozumienie,
najważniejsze jest to co rozumieją adresacie norm prawnych, sędziowe czy
urzędnicy poprzez prawo.
Teoria argumentacyjna – do prawa odwołujemy się przede wszystkim w
sytuacji sporów.
Rozdział II
Prawo w znaczeniu prawniczym – zespół reguł ustanowionych bądź uznanych
przez odpowiednie organy paostwa, wobec których posłuch zapewniony jest w
ostateczności dzięki przymusowi jaki stosowad może paostwo.
Podstawowe cechy prawa – społeczny charakter, normatywnośd,
perswazyjnośd, heteronomicznośd
Wyróżnia się trzy postawy wobec prawa
 Legalistyczna wynikająca z szacunku dla prawa
 Oportunistyczna opłaca się czy nie
 Konformistyczna – dostosowanie swojego zachowania zgodnego lub nie
Prawo materialne – ogół norm regulujących treśd stosunków prawnych oraz
ewentualne sankcje za nieprzestrzeganie lub niedopełnienie obowiązków.
Prawo formalne(procesowe) – określa tryb postępowania przed organami
władzy publicznej.
Prawo przedmiotowe – ogół norm składających się na system prawa, np.
prawo europejskie, polskie prawo karne, prawo o ruchu drogowym itd.
Prawo podmiotowe to zespół uprawnieo służących podmiotom prawa
wzajemnych relacjach np. nabyłem prawo do emerytury, prawo obywatelskie,
prawo własności itd.
Rozdział IV
Sankcja skupiona(sformalizowane) – przewidziane prawem są domeną norm
prawnych
Sankcja rozproszona – polegają na potępieniu i odrzuceniu przez grupę
społeczną
Kultura prawna ma dwa znaczenia węższe i szersze
 Węższe – wiedza jednostki i grup społecznych o obowiązującym prawie,
stosunek do tego prawa, oceny prawa i postulaty co do jego zmian
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz