Prawoznastwo - Kodeks drogowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 644
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawoznastwo  - Kodeks drogowy - strona 1 Prawoznastwo  - Kodeks drogowy - strona 2 Prawoznastwo  - Kodeks drogowy - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 1/79 00-08-07   USTAWA z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dział I Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa reguluje zasady ruchu na drogach publicznych oraz w strefach zamiesz- kania, warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu, wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników ruchu oraz zasady kontroli ruchu drogowego. 2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza drogami publicznymi, jeżeli jest to konieczne dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa uczestników tego ruchu. Art. 2. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) droga - wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi (ścieżki) dla pieszych lub drogi (ścieżki) dla rowerów, łącznie z torowi- skiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przezna- czony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt, 2) droga twarda — drogę z jezdnią o nawierzchni bitumicznej, betonowej, kost- kowej, klinkierowej, brukowcowej, tłuczniowej lub żwirowej oraz z płyt be- tonowych lub kamienno-betonowych, jeżeli długość nawierzchni przekracza 20 m; inne drogi są drogami gruntowymi, 3) autostrada — drogę dwujezdniową, oznaczoną odpowiednimi znakami dro- gowymi, na której nie dopuszcza się ruchu poprzecznego, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, które na równej, poziomej jezdni mogą rozwinąć prędkość co najmniej 40 km/h, w tym również w razie ciągnięcia przyczep, 4) droga ekspresowa — drogę dwu- lub jednojezdniową, oznaczoną odpowied- nimi znakami drogowymi, na której skrzyżowania występują wyjątkowo, przeznaczoną tylko do ruchu pojazdów samochodowych, Opracowano na pod- stawie: Dz.U. z 1997 r. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779, Nr 160, poz. 1086; z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 133, poz. 872; z 1999 r. Nr 106, poz. 1216; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483, Nr 53, poz. 649. ©Kancelaria Sejmu                                                                                                                                                              s. 2/79 00-08-07 5) droga (ścieżka) dla rowerów - drogę przeznaczoną do ruchu rowerów, ozna- czoną odpowiednimi znakami drogowymi, 6) jezdnia — część drogi przeznaczoną do ruchu pojazdów, 7) pas ruchu — każdy z podłużnych pasów jezdni wystarczający do ruchu jedne- go rzędu pojazdów wielośladowych, oznaczony lub nie oznaczony znakami ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz