Prawo w ochronie środowiska - test - Ochrona wód

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3437
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo w ochronie środowiska - test - Ochrona wód - strona 1 Prawo w ochronie środowiska - test - Ochrona wód - strona 2 Prawo w ochronie środowiska - test - Ochrona wód - strona 3

Fragment notatki:

1. Energia jest produktem w rozumieniu POŚ a)  prawda b) fałsz 2. Środki transportu są urządzeniem w rozumieniu POŚ a) prawda  b) fałsz 3. Zanieczyszczenie to: a) emisja, która musi być szkodliwa dla zdrowia ludzi b) emisja, która musi być szkodliwa dla środowiska b) emisja, która może być szkodliwa dla zdrowia ludzi 4. Powszechne korzystanie ze środowiska przysługuje: a) wyłącznie osobom prawnym b) każdemu c) podmiotom posiadającym zezwolenie na korzystanie ze środowiska 5. Wypoczynek nad jeziorem stanowi: a) zwykłe korzystanie ze środowiska b) powszechne korzystanie ze środowiska 6. Nakaz uwzględniania wszystkich elementów środowiska w związku z ochroną jednego lub  kilku elementów środowiska wyraża tzw. zasada: a) kompleksowości b) ostrożności c) przezorności 7. Politykę ochrony środowiska uchwala: a) Sejm b) Rada Ministrów c) Prezydent 8. Projekt polityki ochrony środowiska opracowuje: a) marszałek województwa b) starosta c) Minister Środowiska 9. Gminny program ochrony środowiska uchwala: a) wójt b) rada gminy c) sejmik województwa 10. Powiatowy program ochrony środowiska uchwala: a) rada powiatu b) rada gminy c) Rada Ministrów 11. Szczegółowe zasady ochrony wód określone są w: a) ustawie POŚ b) ustawie prawo ochrony wód c) ustawie Prawo wodne 12. Zasady ochrony lasów określone są w: a) ustawie o lasach b) ustawie o gruntach leśnych c) ustawie o ochronie przyrody 13. Oceny poziomów substancji w powietrzu na podstawie pomiarów lub innych metod oceny  dokonuje: a) starosta b) wojewódzki inspektor ochrony środowiska c) wojewoda 14. Standardy jakości gleby i ziemi określa: a) ustawa b) Minister Środowiska c) Minister Środowiska w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 15. Okresowe badania jakości gleby i ziemi prowadzi: a) marszałek województwa b) wojewódzki inspektor ochrony środowiska c) starosta 16. Rejestr zawierający informacje o stanie akustycznym środowiska prowadzi: a) wojewódzki inspektor ochrony środowiska b) starosta c) wójt 17. Okresowe badania poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku prowadzi:\ a) wójt b) starosta c) wojewódzki inspektor ochrony środowiska 18. Strefa przemysłowa: a) może być ustanowiona na dowolnym terenie b) musi być ustanowiona na terenie, na którym prowadzona jest działalność produkcyjna c) może być ustanowiona na obszarach przeznaczonych w miejscowym planie  zagospodarowania przestrzennego na cele produkcyjne 19. Strefę przemysłową tworzy się w drodze: a) decyzji administracyjnej

(…)

… administracyjnej
b) uchwały
c) rozporządzenia
20. Organem właściwym do utworzenia strefy przemysłowej jest:
a) sejmik województwa
b) rada powiatu
c) rada gminy
21. Wprowadzanie azbestu do obrotu jest:
a) dozwolone
b) niedozwolone
22. Wprowadzanie PCB do obrotu jest:
a) niedozwolone
b) dozwolone
23. W razie obowiązku posiadania pozwolenia zintegrowanego:
a) wymagane jest odrębne pozwolenie wodnoprawne na pobór wód…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz