Prawo Unii Europejskiej - Prawo Wspólnotowe Pierwotne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Unii Europejskiej - Prawo Wspólnotowe Pierwotne - strona 1 Prawo Unii Europejskiej - Prawo Wspólnotowe Pierwotne - strona 2 Prawo Unii Europejskiej - Prawo Wspólnotowe Pierwotne - strona 3

Fragment notatki:

SWOBODY EUROPEJSKIE: Swobodny przepływ towarów,
Swobodny przepływ pracowników,
Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej,
Swobodny przepływ usług,
Swobodny przepływ płatności i kapitału,
Polityka konkurencji.
DZIEDZINY PRAWA WSPÓLNOTOWEGO: Międzynarodowe Prawo Publiczne (umowy międzynarodowe)
Prawo Konstytucyjne ((struktura i kompetencje organów)
Prawo Administracyjne (aspekty gospodarcze, prawo podatkowe, celne)
Prawo Handlowe (prawo instytucji finansowych, spółek kapitałowych, ubezpieczeń)
Prawo Międzynarodowe Organizacji Gospodarczych (porządek prawny, zasady prawne, orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości)
ŹRÓDŁA PRAWA WSPÓLNOTOWEGO: Prawo Wspólnotowe Pierwotne: traktaty założycielskie, ustanawiające Europejską Wspólnotę Stali i Węgla z 1951 r., Europejską Wspólnotę Gospodarczą z 1957 r.,
akt przewidujący bezpośrednie wybory do Parlamentu Europejskiego z 1976 r.,
jednolity akt europejski z 1986 r.,
traktat o Unii Europejskiej z Mastricht z 1992 r., z protokółami i aneksami,
konwencję dotyczącą wspólnych instytucji Wspólnot Europejskich z 1957 r.,
decyzję Rady dotyczące systemu dochodów własnych Wspólnot Europejskich z 1994 umowy stowarzyszeniowe oraz umowy o przystąpieniu do Wspólnot państw trzecich,
traktat amsterdamski z 1997 r., nowelizujący traktat o Unii Europejskiej z 1992 r.,
Prawo Wspólnotowe Wtórne: decyzje, dyrektywy,
rozporządzenia,
regulaminy instytucji wspólnotowych,
prawo zwyczajowe,
zalecenia i opinie,
decyzje sui generis.
PODZIAŁ PRAWA WSPÓLNOTOWEGO: prawo wspólnotowe instytucjona lne (formalne), ta część prawa, która określa strukturę organizacyjną Wspólnot, a więc instytucje, ich skład i kompetencje oraz postępowania w zakresie stanowienia prawa wspólnotowego, a także procedury sądowe, stosunki zewnętrzne Wspólnot,
prawo wspólnoto we materialne , ta część prawa, która określa i reguluje rzeczowy zakres działania Wspólnot,
prawo pierwotne (umowne) tworzące jednolitą całość, przede wszystkim traktaty założycielskie, a więc traktaty ustanawiające trzy Wspólnoty Europejskie, z protokółami, załącznikami i Traktaty w sprawie przystąpienia nowych członków wraz z aktami przystąpienia,
prawo wtórne , będące zespołem norm ustanowionych przez instytucje wspólnotowe w celu wykonania zadań traktatowych wspólnot,
dopełniające prawo wspólnotowe czyli umowy międzynarodowe zawierane między państwami członkowskimi i służące wspieraniu realizacji celów Wspólnot.


(…)

… EUROPEJSKICH”
Traktaty Rzymskie (EWG, EURATOM) - 25.03.1951
Jednolity Akt Europejski, - 17.02.1986
Traktat z Maastricht, - 07.02.1992 - wszedł w życie 01.11.1993 Traktat Amsterdamski. - uchwalony 16-17.06.97. podpisany 02.10.1997, wszedł w życie 01.05.1999 r. TRAKTAT PARYSKI:
18 kwietnia 1951 r. w Paryżu następuje podpisanie Traktatu powołującego do życia Europejską Wspólnotę Węgla i Stali, pierwszy akt…
… społeczeństwo agrarne.
Kiedy na Zachodzie toczyła się walka o swobody demokratyczne, o zabezpieczenie socjalne, o prawa człowieka, to na wschodzie walczono o zwykłe przetrwanie, zachowanie języka, kultury o podstawową suwerenność.
W sferze politycznej kiedy na Zachodzie walczono o demokrację, to na wschodzie była walka w postaci powstań narodowych.
PROGRAMY POMOCY PAŃSTW:
ISPA, PHARE, SAPARD, (PHARE I, II…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz