Prawo - Świadomość prawna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1554
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo - Świadomość prawna - strona 1

Fragment notatki:

Przedmiot jest prowadzony przez Zbigniewa Naworskiego na Unwiersytecie Mikołaja Kopernika. Dokument ma 85 stron i porusza zagadnienia takie jak:
istota prawa, świadomość prawna, różnice między prawem a moralnością, świadomość prawna, norma prawna,
przepis prawny, stosunek prawny, prawo podmiotowe, zdarzenia prawne i ich podział, stosowanie prawa, wykładnia prawa, rodzaje wykładni, źródła prawa, konstytucja, ustawa, budowa ustawy, rozporządzenie, kodeks i kodyfikacja, luki w prawie, kolizje przepisów prawnych, systematyka prawa, prawo konstytucyjne, Trybunał Konstytucyjny, Trybunał Stanu, Rzecznik Praw Obywatelskich. Notatka porusza także zagadnienia takie jak: Prezes Rady Ministrów, samorząd terytorialny, organizacja wymiaru sprawiedliwości i obsługi prawnej, prawo administracyjne, akty administracyjne, postępowanie administracyjne, prawo karne, prawo cywilne, osoba prawna, ułomna osoba prawna, spółka, negocjacje, przedstawicielstwo, prokura, terminy, przedawnienie, własność i prawa rzeczowe, ograniczone prawa rzeczowe, posiadanie, zobowiązania, czyny niedozwolone, wina, umowy wzajemne, zmiana wierzyciela lub dłużnika, sprzedaż.

Ogólne wiadomości o prawie
Istota prawa
Trzeba odróżnić prawo w znaczeniu przedmiotowym (prawo przedmiotowe) od prawa w znaczeniu podmiotowym (prawo podmiotowe). Prawo w znaczeniu przedmiotowym jest podstawowym pojęciem używanym w naukach prawnych.
Prawo - zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo i zagwarantowanych przymusem państwowym.
Normy prawne powstają w dwojaki sposób: są wydawane (ustanawiane) przez państwo lub też przez nie sankcjonowane. Z wydaniem normy mamy do czynienia wówczas, gdy państwo tworzy nową, nie istniejącą przedtem normę. O usankcjonowaniu mówimy natomiast, gdy państwo normę stosowaną dotychczas zwyczajowo uznaje za obowiązującą poprzez działalności organów stosujących prawo. W państwach współczesnych, o rozwiniętym systemie prawnym, prawo powstaje niemal wyłącznie w drodze ustanawiania norm.
Prawo jest nierozerwalnie związane z państwem. Prawo nie może istnieć bez państwa, bez ośrodka najwyższej władzy, ograniczającej wszystkich ludzi na terytorium kraju. Wynika to z faktu, że integralną cechą prawa jest przymus, stanowiący zabezpieczenie jego przestrzegania. Przymusem zaś dysponuje państwo, które stwarza w tym celu specjalny aparat, zwany aparatem przymusu.
Prawo nie jest zwykłym, bezwładnym zbiorem norm, lecz stanowi zbiór uporządkowany. Uporządkowanie prawa wyraża się w podziale na gałęzie, w ramach których występują instytucje prawne.
Prawo a moralność W wielu sytuacjach nie uregulowanych przez prawo ludzie przejawiają podobny sposób postępowania. Czynnikami pozaprawnymi kształtującymi postępowanie są normy obyczajowe, a także normy towarzyskie, sportowe i inne. Ważną rolę odgrywają normy moralne.
Moralności - to ukształtowany w procesie długotrwałego rozwoju społeczeństwa zespół norm postępowania, według których ocenia się określone zachowanie jako dobre lub złe. U podłoża moralności leżą wyobrażenia ludzi o tym, co jest dobre i o tym, co jest złe.
W każdym społeczeństwie istnieje zespół norm moralnych wspólnych dla całego społeczeństwa. Są to tzw. elementarne normy moralne.
Prawo i moralność regulują wiele stosunków społecznych. Są takie dziedziny, w których postępowanie ludzi reguluje tylko prawo lub tylko moralność. Na wielu jednak płaszczyznach prawo i moralność stykają się i może między nimi dochodzić do kolizji. Kolizje polegają na tym, że prawo zobowiązu ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz