Prawo samorządu terytorialnego - historia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1652
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo samorządu terytorialnego - historia - strona 1

Fragment notatki:


Prawo samorządu terytorialnego
POJĘCIE I ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
1. Samorząd -
- w znaczeniu politycznym - honorowe uczestnictwo osób fizycznych w wykonywaniu określonych zadań państwowych
- w znaczeniu prawnym-
- ma zawsze charakter korporacji (związek osób fizycznych)
- korporacja osób fizycznych działająca na zasadzie decentralizacji, wykonująca zadania ze sfery administracji publicznej
- wykonywanie zadań adm. publ. w sposób zdecydowany i na własną odpowiedzialność przez określone w stosunku do państwa podmioty, które w zakresie wykonywania swoich zadań nie są poddane żadnej ingerencji państwowej.
2. pośrednia administracja państwowa:
- administracja nie jest pełniona przez bezpośrednie organy państwowe, lecz przez samodzielne, tzn. zdolne do działań prawnych podmioty, administrujące zadaniami państwowymi]
- administracja taka jest zdecentralizowana
- stoi poza ciągiem instancyjnym bezpośrednich organów państwowych
3. Światowa Deklaracja Samorządu Lokalnego - uchwalona na 27 Światowym Kongresie Międzynarodowego Związku Władz Lokalnych, w dnia 22-26 września 1985 r. w Rio de Janeiro - stanowi zbiór zasad, w/g których ma działać samorząd terytorialny.
4. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego - uchwalona 15 października 1985 r. w Strasburgu - Polska ratyfikowała tę umowę międzynarodową.
5. Elementy definiujące samorząd terytorialny:
- podmiot
- przedmiot
- zadania
- nadzór
"co jest państwowe nie może być samorządowe, a to co jest samorządowe nie może być państwowe" - zasada kardynalna
PODMIOT SAMORZĄDU
I podmiot samorządu - tworzy społeczność lokalna zamieszkała na danym terenie, zorganizowana w terytorialny związek samorządowy (związek mieszkańców danego obszaru)
- każdy członek jest członkiem samorządu terytorialnego w miejscu jego zamieszkania stałego z mocą samego prawa (nie zależy od aktywności człowieka)
- aktywność członka we wspólnocie jest dobrowolna.
- upodmiotowienie dokonywane jest przez państwo w celu realizacji jego zadań
II interes lokalny -
- uznanie odrębności prawnej interesu lokalnego i przyznanie swobody realizacji i ochrony tego interesu
- społeczność lokalna (wspólnota) - gmina, powiat
- społeczność regionalna (wspólnota) - województwo
III Decentralizacji:
- prawne zapewnienie organom niższego stopnia w strukturze organizacyjnej względnej samodzielności w stosunku do organów wyższych
- nadzór nad organami zdecentralizowanymi odbywa się przy użyciu środków wyraźnie określonych przez ustawę i dozwolonych w danej, konkretnej sytuacji,
- samodzielność jest bezwzględna tylko w ramach prawa i do granic tym prawem określonych
IV Organizacja:

(…)

… publiczne o znaczeniu lokalnym
- możliwość stosowania władztwa administracyjnego (podmiotowość publicznoprawna)
- charakter lokalny spraw publicznych: w granicach terenu gminy i ludności ją zamieszkującej
I Osobowość prawna gminy:
- osobowość prawno-publiczna
- osobowość prywatno-prawna - zdolność prawna, własny majątek i samodzielne rozporządzenie nim, zaciąganie zobowiązań i zdolność sądowa (pozywanie…

- zebranie wiejskie (ogólne zebranie mieszkańców osiedla - w miastach)
I Konstytucje:
- mogą mieć charakter obligatoryjny i fakultatywny
1. obligatoryjne:
- w przypadkach przewidzianych ustawą
- proces tworzenia, łączenia, podziałów i znoszenia gmin
- ustalanie granic gmin i nazw, siedzib władz przed wydaniem rozporządzenia Rady
- zmiana granic miasta
- przed podjęciem przez radę gminy uchwały o utworzeniu…
… gminy w drodze uchwały określa organizację i zakres działania sołectwa odrębnym statutem
I Organy sołectwa:
1. Zebranie wiejskie:
- kompetencje uchwałodawcze
- (?) właściwości - właściwy we wszystkich sprawach nie zaskarżonych dla sołtysa i rady sołeckiej
2. Sołtys
- organ wykonawczy w zakresie uchwałodawczej kompetencji zebrania wiejskiego
- wybierany w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród…
…. zespolonej posiada wyłączne upoważnienie do podejmowania czynności władczych we własnym imieniu.
FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZWIĄZKI MIĘDZYGMINNE, POWIATÓW I WOJEWÓDZTW
- w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne (te same regulacje w powiecie i województwie)
- utworzenie związku w wyniku podjęcia uchwał przez zainteresowanych gmin…
… -
- możliwość rozwiązywania stosunków prawnych z organami państwa
- możliwość stosowania władztwa administracyjnego,
- prywatnoprawna
- swobody dysponowania mieniem we własnym imieniu
- uczestnictwo w obrocie gospodarczym jak inne podmioty gospodarcze
- posiadanie własnego majątku, samodzielny zarząd nim, zaciąganie zobowiązań
- może pozywać i może być pozywany
VI podmiot sam. teryt. - jednostka o charakterze…
… "Instrukcji kancelaryjnej samorządowej z 2.VII.1994 r." (tzw. zasad obiegu dokumentacji) - przewiduje ona możliwość założenia na okres kadencji rady rejestru interpelacji i wniosków radnych (niepublikowanie i zbędne)
- na podstawie art. 237 § 2 KPA - radni którzy wnieśli skargę lub wniosek innej osoby powinni zostać powiadomieni o sposobie ich załatwienia.
5. Kluby radnych - (instytucja…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz