Prawo samorządu terytorialnego - gmina

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo samorządu terytorialnego -  gmina - strona 1

Fragment notatki:

Ma 26 stron. Porusza takie zagadnienia: gmina, zakres i zadanie gminy, zadania zlecone i powierzone, władze gminy, porozumienia między gminne, nadzór nad działalnością gminy, powiat, władze powiatu, zadania, województwo, prawa i obowiązki radnego, marszałek, referendum lokalne.

GMINA - stanowi w rozumieniu podmiotowym wspólnotę samorządową (ogół mieszkańców gminy - mieszkaniec gminy jest osobą fizyczną, która w danej gminie przebywa z zamiarem stałego pobytu). Jest samodzielnym podmiotem prawa, posiada osobowość prawną. TERYTORIUM GMINY - (sprawa terytorium uregulowana została Ustawą z 1998 roku o trójstopniowym podziale zasadniczym). Obszar, w granicach którego wspólnota samorządowa działa. Celem samorządu terytorialnego jest wykonywanie zadań publicznych w imieniu własnym tej wspólnoty. Pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego nie ma podległości. GMINA - samodzielny podmiot prawa, posiada osobowość prawną w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wykonuje zadania publiczne we własnym imieniu samorządu terytorialnego - jednostka każda gmina, powiat, województwo - posiada własną osobowość, nie ma podległości wzajemnej - samodzielność każdego. Podlega ochronie sądowej, każdy może się zwrócić do Sądu Powszechnego albo Administracyjnego.
Zadania publiczne wykonuje gmina we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. USTRÓJ GMINY - (Ustawa o samorządzie gminnym) Stwarza tylko normy ustroju, wypełnienie ram dokonuje w gminie Rada Gminy uchwalając statut jak i jego zmiany. Suwerenność ta jest ograniczona np. Gmina, która uzgadnia z Prezesem RM statut przed jego uchwaleniem.
Nie mogą być tworzone instytucje, które nie są przewidziane w ustawie. Gminy liczące pow. 300 tysięcy mieszkańców ustalają statut w porozumieniu z Premierem. Utworzenie, połączenie, podział, likwidacja gmin następuje w drodze rozporządzenia Rady Ministrów po konsultacjach z mieszkańcami gminy. Konsultacje z mieszkańcami są niezbędne gdyż rozporządzenie byłoby nieważne. Rada Gminy powołuje na wniosek osób zainteresowanych Młodzieżową Radę Gminy, nadaje tej Radzie statut, określa tryb wyborów członków tej Rady i zasady jej działania. Młodzieżowa Rada Gminy jest organem opiniodawczym, ale te opinie nie są wiążące dla Rady Gminy (art. 5).
ZAKRES I ZADANIA GMINY:
Do zakresu działania gminy nalezą wszystkie sprawy o charakterze publicznym, które mają znaczenie lokalne. Są to sprawy nie zastrzeżone ustawowo dla innych podmiotów. Sprawy te służą potrzebom ludności, wiążą się z zamieszkaniem na terenie danej gminy. Są to zadania własne gminy. Są one wymienione w ustawie. Gmina nie może wchodzić na cudze podwórko, jeżeli dotyczy coś powiatu - Gmina nie może rozstrzygać. Charakter prawny zadań własnych - niektóre zadania są zawarte w innych ustawach jako obowiązkowe ale nie wszystkie. ZADANIA GMINY:
Art. 7 Ustawy : Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

(…)

… gospodarczej przez inne czynności prawne
ZWIĄZKI I POROZUMIENIA MIĘDZYGMINNE:
Gminy mogą wykonywać swe zadania w drodze współdziałalności (tylko zadani własne).
Związki międzygminne - powstają (3 członków założycieli) jeżeli Gminy zainteresowane są utworzeniem związku, dojdą do nieoficjalnego porozumienia. Wtedy Rada każdej Gminy musi podjąć 2 Uchwały:
o zamiarze i celu utworzenia związku międzygminnego…
… legalności) do uchwały mu przedłożonej ma prawo wszcząć postępowanie administracyjne (art. 157 KPA) w sprawie stwierdzenia nieważności, może być nieważność w całości lub w punktach. Ma obowiązek o tym powiadomić Gminę. Robi się to na piśmie.
Wszczynając postępowanie zatrzymuje Uchwałę. Jest to postanowienie. Nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania Uchwały. Wydaje rozstrzygnięcie nadzorcze - tylko jeżeli Wojewoda stwierdzi nieważność. Gdyby Wojewoda nie zdążył w ciągu 30 dni wydać Rozstrzygnięcia Nadzorcze, to kompetencja przechodzi do Sadu Administracyjnego, wtedy Wojewoda może zaskarżyć Uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd ma termin 1 roku na wydanie wyroku stwierdzającego niezgodność Uchwały z prawem. Po upływie roku Sąd może stwierdzić niezgodność Uchwały zaskarżonej przez Wojewodę…
…. Z zadań powierzonych Gmina może wypowiedzieć porozumienie z uwagi na brak finansów. WYKONYWANIE ZADAŃ:
Zadani Wykonuje się w różnych formach w i w różny sposób:
własnymi pracownikami, np. zamiatanie ulic
gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, czyli odrębne podmioty do wykonywania zadań (ustawa z 20.12.1996 roku o gospodarce komunalnej) - ustawa ta określa zasady i formy gospodarki komunalnej
Ustawa…
… przypadku rozwiązana zostaje Rada Gminy. Nowa Ustawa 06.07.2005 roku o zmianie Ustawy o Samorządzie Gminnym (w jakich przypadkach nie może wykonywać obowiązku Wójta - Wójt np. areszt tymczasowy, odbywanie kary za przestępstwo nieumyślne). W razie zawieszenia Wójta zastępuje go jeden z zastępców. Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody wyznacza się osoba pełniącą stanowisko Wójta.
Wójt jest wybierany…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz