Prawo rolne - wykład 8

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rolne - wykład 8 - strona 1 Prawo rolne - wykład 8 - strona 2

Fragment notatki:

16.04.2010 Dziedziczenie 28.07.1990r.- gruntowna zmiana kc- eliminacja tych przepisów, które w sposób władczy ingerowałyby w sposób gospodarowania 1. liberalizacja przepisów o dziedziczeniu 2. eliminacja części przepisów 3. na zasadach ogólnych: a) testament- czynność prawna, której treścią jest rozporządzenie majątkiem na wypadek śmierci b) priorytet ma dziedziczenie na podstawie testamentu c) na podstawie testamentu- gospodarstwa rolne dziedziczy się na zasadach ogólnych (dotyczy się wszystkich spadków, które otwarły się po 1.10.'90) d) na zasadach ogólnych też na podstawie ustawy- gospodarstwa rolne, których obszar nie przekraczał 1 ha e) gospodarstwo rolne: grunty rolne, grunty leśne, budynki, inwentarz, urządzenia- jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą (art. 553 kc) f) wyrok TK z 31.01.2001- przepisy szczególne dotyczące dziedziczenia są niekonstytucyjne. W odniesieniu do spadków, które otwarły się przed dniem opublikowania tego wyroku mają zastosowanie przepisy szczególne obowiązujące w chwili otwarcia spadku, natomiast od daty opublikowania wyroku tj.14.02.2001 gospodarstwa rolne w każdym przypadku dziedziczy się na zasadach ogólnych g) art.1058. Do dziedziczenia z ustawy gospodarstw rolnych obejmujących grunty rolne o powierzchni przekraczającej 1 ha stosuje się przepisy tytułów poprzedzających księgi niniejszej ze zmianami wynikającymi z przepisów poniższych.- wykreślony h) współwłasność w częściach ułamkowych i) współwłasność wytworzona przez małżonków w czasie trwania małżeństwa- łączna j) najczęściej spadkobiercy chcą wyjść ze wspólności- dział spadku k) Art. 1070. W razie podziału gospodarstwa rolnego, które należy do spadku, stosuje się odpowiednio przepisy o podziale gospodarstw rolnych przy zniesieniu współwłasności. Art. 213. Jeżeli zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego przez podział między współwłaścicieli byłoby sprzeczne z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej, sąd przyzna to gospodarstwo temu współwłaścicielowi, na którego wyrażą zgodę wszyscy współwłaściciele. Art. 214. § 1. W razie braku zgody wszystkich współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który je prowadzi lub stale w nim pracuje, chyba że interes społeczno-gospodarczy przemawia za wyborem innego współwłaściciela. § 2. Jeżeli warunki przewidziane w paragrafie poprzedzającym spełnia kilku współwłaścicieli albo jeżeli nie spełnia ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia.

(…)

… ich żaden ze współwłaścicieli, sąd przyzna gospodarstwo rolne temu z nich, który daje najlepszą gwarancję jego należytego prowadzenia. § 3. Na wniosek wszystkich współwłaścicieli sąd zarządzi sprzedaż gospodarstwa rolnego stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. § 4. Sprzedaż gospodarstwa rolnego sąd zarządzi również w wypadku niewyrażenia zgody przez żadnego ze współwłaścicieli na przyznanie mu gospodarstwa…
… rozłożenia ich na raty lub odroczenia terminu ich zapłaty, stosownie do przepisu art. 212 § 3. § 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się do spłat na rzecz małżonka w razie zniesienia współwłasności gospodarstwa rolnego, które stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego należy do wspólnego majątku małżonków. Art. 217. Współwłaściciel, który w wyniku zniesienia współwłasności otrzymał gospodarstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz