Prawo podatkowe

Nasza ocena:

5
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3213
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo podatkowe - strona 1 Prawo podatkowe - strona 2 Prawo podatkowe - strona 3

Fragment notatki:W pliku znajdziecie, m.in., takie pojęcia, jak: podział podatków; trzy zasadnicze funkcje podatków; podstawowe pojęcia prawa podatkowego; obowiązek podatkowy; przychody; podatek dochodowy od osób prawnych; mały podatnik; podatek od towarów i usług (vat).

Notatka posiada licz pojęcia, które zostały w rzetelny sposób opracowane.

PRAWO PODATKOWE:
Prawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnych podatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrzegane przez organy podatkowe oraz strony w trakcie postępowania podatkowego i wykonywania innych czynności zmierzających do ustalenia prawidłowej wysokości zobowiązania podatkowego i skutecznego poboru podatku.
Podatek - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne o charakterze powszechnym nakładane z mocy prawa (jednostronnie) przez związek publicznoprawny (państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego) na osoby fizyczne i prawne.
Cztery cechy podatku:
- przymusowość,
- bezzwrotność,
- nieodpłatność,
- powszechność
Podział podatków:
ze względu na rodzaj przedmiotu opodatkowania:
- podatki dochodowe (np. PIT, CIT),
- podatki od obrotu i konsumpcji (konsumpcyjne) (np. VAT, akcyza),
- podatki majątkowe (np. podatek od nieruchomości, podatek od spadków, darowizn)
ze względu na sposób wymiaru i poboru podatku:
- podatki pośrednie (np. VAT, akcyza),
- podatki bezpośrednie (np. PIT, CIT)
ze względu na podział wpływów z podatku:
- podatki państwowe (centralne) (np. VAT, akcyza),
- podatki samorządowe (lokalne) (np. podatek od nieruchomości)
Trzy zasadnicze funkcje podatków:
fiskalna - podatki są podstawowym źródłem dochodów budżetowych,
redystrybucyjna - dzięki podatkom następuje redystrybucja (przesuwanie) dochodu i majątku narodowego między podatnikami oraz związkami publicznoprawnymi (państwem i jednostkami samorządu terytorialnego),
funkcja stymulacyjna - poprzez podatki związek publicznoprawny (państwo lub jednostka samorządu terytorialnego) może stymulować występowanie lub zanikanie określonych zjawisk społecznych lub gospodarczych (zwłaszcza poprzez wysokość podatków oraz system ulg i zwolnień) Elementy konstrukcji podatku:
obligatoryjne:
- podmiot podatku,
- przedmiot podatku,
- podstawa opodatkowania,
- stawka podatku
fakultatywne:
- ulga,
- zwolnienie
PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWA PODATKOWEGO: Podatnik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej, podlegająca na mocy ustaw podatkowych obowiązkowi podatkowemu.
Płatnik podatku - podmiot zobowiązany do obliczenia, pobrania od podatnika i wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Inkasent - podmiot zobowiązany do pobrania od podatnika i wpłacenia podatku we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Obowiązek podatkowy - wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach. Każda ustawa podatkowa odrębnie, właściwie dla podatku, który reguluje ustala zdarzenia lub stany faktyczne, które powodują powstanie obowiązku podatkowego. Obowiązek podatkowy

(…)

… w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta;
2) działalność wykonywana osobiście;
3) pozarolnicza działalność gospodarcza;
4) działy specjalne produkcji rolnej;
5) najem, podnajem, dzierżawa, poddzierżawa oraz inne umowy o podobnym charakterze, w tym również dzierżawa, poddzierżawa działów specjalnych produkcji rolnej oraz gospodarstwa rolnego lub jego składników na cele nierolnicze albo na prowadzenie działów specjalnych produkcji rolnej, z wyjątkiem składników majątku związanych z działalnością gospodarczą;
6) kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 7 lit. a-c;
7) odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:
a) nieruchomości lub ich części oraz udziału…
… lub inwestowania, prowadzonych przez podmiot uprawniony na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem środków pieniężnych związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą;
4) z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych;
5) od dochodu z tytułu udziału w funduszach kapitałowych;
6) od kwot wypłacanych po śmierci członka otwartego funduszu emerytalnego wskazanej przez niego osobie lub spadkobiercy,;
7) od dochodu członka pracowniczego funduszu emerytalnego z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunku ilościowym do aktywów tego funduszu;
8) z tytułu zbycia prawa poboru akcji nowej emisji przez pracowniczy fundusz emerytalny w imieniu członka funduszu;
9) od kwot jednorazowo wypłacanych przez otwarty fundusz emerytalny członkowi funduszu, któremu rachunek funduszu otwarto w związku…
…. W tym też terminie podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z:
1) kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b;
2) pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30c;
3) odpłatnego zbycia…
… Rzeczypospolitej Polskiej;
4) położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości, w tym ze sprzedaży takiej nieruchomości.
Od podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze źródeł przychodów położonych za granicą wolni są członkowie personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz inne osoby korzystające z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na podstawie…
… ze śmiercią jego współmałżonka;
10) od dochodu oszczędzającego na indywidualnym koncie emerytalnym z tytułu zwrotu albo częściowego zwrotu, w rozumieniu przepisów o indywidualnych kontach emerytalnych, środków zgromadzonych na tym koncie;
11) od dochodu uczestnika pracowniczego programu emerytalnego z tytułu zwrotu środków zgromadzonych w ramach programu, w rozumieniu przepisów o pracowniczych programach…
… utworzenia podatkowej grupy kapitałowej jest, aby spółka dominująca i spółki zależne zawarły, w formie aktu notarialnego, umowę o utworzeniu, na okres co najmniej 3 lat podatkowych, podatkowej grupy kapitałowej i aby umowa ta została zarejestrowana przez naczelnika urzędu skarbowego,
Podstawę opodatkowania stanowi osiągnięty przez podatnika dochód (przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) w danym…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz