Prawo o ustroju sądów powszechnych-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1477
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo o ustroju sądów powszechnych-opracowanie - strona 1 Prawo o ustroju sądów powszechnych-opracowanie - strona 2 Prawo o ustroju sądów powszechnych-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

©Kancelaria Sejmu
s. 1/1
USTAWA
z dnia 27 lipca 2001 r.
Prawo o ustroju sądów powszechnych
Dział I
Sądy powszechne
Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1.
§ 1. Sądami powszechnymi są sądy rejonowe, sądy okręgowe oraz sądy apelacyjne.
§ 2. Sądy powszechne sprawują wymiar sprawiedliwości w zakresie nienależącym
do sądów administracyjnych, sądów wojskowych oraz Sądu Najwyższego.
§ 3. Sądy powszechne wykonują również zadania z zakresu ochrony prawnej, powierzone w drodze ustaw.
§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o sądach bez bliższego ich określenia, rozumie się przez to sądy powszechne.
Art. 2.
§ 1. Zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują sędziowie.
§ 2. Zadania z zakresu ochrony prawnej w sądach wykonują także referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. Ilekroć w przepisach innych ustaw jest mowa
o referendarzach sądowych, rozumie się przez to również starszych referendarzy sądowych.
Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2001
r. Nr 98, poz. 1070,
Nr 154, poz. 1787, z
2002 r. Nr 153, poz.
1271, Nr 213, poz.
1802, Nr 240, poz.
2052, z 2003 r. Nr
188, poz. 1838, Nr
228, poz. 2256, z 2004
r. Nr 34, poz. 304, Nr
130, poz. 1376, Nr
185, poz. 1907, Nr
273, poz. 2702 i 2703,
z 2005 r. Nr 13, poz.
98, Nr 131, poz. 1102,
Nr 167, poz. 1398, Nr
169, poz. 1410, 1413 i
1417, Nr 178, poz.
1479, Nr 249, poz.
2104, z 2006 r. Nr
144, poz. 1044, Nr
218, poz. 1592, z 2007
r. Nr 25, poz. 162, Nr
64, poz. 433, Nr 73,
poz. 484, Nr 99, poz.
664, Nr 112, poz. 766,
Nr 136, poz. 959, Nr
138, poz. 976, Nr 204,
poz. 1482, Nr 230,
poz. 1698, z 2008 r.
Nr 223, poz. 1457, Nr
228, poz. 1507, Nr
234, poz. 1571, z 2009
r. Nr 1, poz. 4, Nr 9,
poz. 57, Nr 26, poz.
156 i 157.
[§ 3. Zadania, o których mowa w § 1 i 2, mogą wykonywać asesorzy sądowi, w zakresie udzielonego im upoważnienia.]
uchylenie § 3 w art. 2
Art. 3.
Sędziowie tworzą samorząd sędziowski. Organami samorządu sędziowskiego są:
zgromadzenie ogólne sędziów okręgu oraz zgromadzenie ogólne sędziów sądu apelacyjnego.
2009-03-09
wchodzi w życie z dn.
5.05.2009 r. (Dz.U. z
2009 r. Nr 26, poz.
157)
©Kancelaria Sejmu
s. 2/2
Art. 4.
§ 1. W sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele biorą udział przez
uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w pierwszej instancji, chyba że ustawy stanowią inaczej.
§ 2. Przy rozstrzyganiu spraw ławnicy mają równe prawa z sędziami.
Art. 5.
§ 1. Językiem urzędowym przed sądami jest język polski.
§ 2. Osoba niewładająca w wystarczającym stopniu językiem polskim ma prawo do
występowania przed sądem w znanym przez nią języku i bezpłatnego korzystania z pomocy tłumacza.
§ 3. O przyznaniu tłumacza osobie, o której mowa w § 2, orzeka sąd właściwy do
rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Wniosek o przyznanie tłumacza
zgłoszony w toku sprawy rozpoznaje sąd tej instancji, w której sprawa się toczy.
[Art. 6.
Osoby pozostające ze sobą w stosunku pokrewieństwa w linii prostej lub powinowactwa w linii prostej albo w stosunku przysposobienia, małżonkowie oraz ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz