Prawo mieszkaniowe - ćwiczenia - umowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo mieszkaniowe - ćwiczenia - umowy  - strona 1 Prawo mieszkaniowe - ćwiczenia - umowy  - strona 2

Fragment notatki:

Repertorium A nr 234/2005 Akt notarialny
Dnia czternastego lutego dwa tysiące piątego roku /14.02.2005 r./ do notariusza Jana Kowalskiego do Kancelarii Notarialnej w Radomiu przy ul. Polnej 2, przybyli: 1/ Pani Maria Janik, córka Jana i Anny, zamieszkała 26-515 Radom, ul. Prosta 2,
2/ Pan Jan Nowak, syn Romana i Wandy, zamieszkały 26-517 w Radomiu, ul. Marsa 4.
Tożsamość osób notariusz ustalił na podstawie dowodów osobistych: ad 1 - DBA 2894789 /PESEL 45040512310/, ad 2 - BEA 646585/PESEL 62110712231/.
Na życzenie wymienionych wyżej osób notariusz Jana Kowalski, w Kancelarii Notarialnej w Radomiu przy ul. Polnej 2, sporządził następujący akt:
Umowa sprzedaży nieruchomości § 1. Pani Maria Janik oświadcza, że: - jest właścicielką niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Radomiu przy ulicy Zdrojowej 12 /dwanaście/, oznaczonej jako działka numer 5 /pięć/ w obrębie Las, w jednostce ewidencyjnej Radom, w województwie mazowieckim, o powierzchni 0,10 ha /dziesięć arów/, zabudowanej domem mieszkalnym, dwukondygnacyjnym, o powierzchni 120 m2, dla której prowadzona jest ewidencja gruntów i budynków przez starostę radomskiego,
- w prowadzonej przez starostę ewidencji w dziale II wpisana jako właściciel działki nr 5 /pięć/ jest Maria Janik, na podstawie aktu sprzedaży z dnia 11 lutego 1975 r.,
- nieruchomość ta nie jest obciążona prawami rzeczowymi ograniczonymi ani długami i innymi należnościami, do których stosuje się przepisy ustawy ordynacja podatkowa, - nieruchomość ta na podstawie Planu Przestrzennego Zagospodarowania Miasta Radom, zatwierdzonego uchwałą nr 1/99 Rady Miasta z dnia 10 stycznia 1999 r. położona jest na terenie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne. § 2
Pani Maria Janik sprzedaje opisaną nieruchomość Panu Janowi Nowakowi za cenę 130.000,00 zł /sto trzydzieści tysięcy złotych/, a Jan Nowak tę nieruchomość kupuje. § 3
Cena sprzedaży zostanie zapłacona w trzech ratach - pierwsza do dnia 10 maja 2006 roku, a następne do dnia 20 sierpnia 2006 roku. Wysokość pierwszej raty wynosi 50.000 złotych, wysokość drugiej 50.000 złotych, zaś trzeciej - 35.000 złotych.
§ 4
Strony zgodnie oświadczają, że wydanie nabywcy nieruchomości nastąpi po podpisaniu przez obie strony protokołu zdawczo-odbiorczego. W tym też terminie sprzedawca zobowiązuje się nieruchomość opróżnić. Strony zgodnie oświadczają, że podpisanie protokołu nastąpi po sprawdzeniu stanu technicznego nieruchomości.
§ 5
Strony ustalają, że wygaśnięcie niniejszej umowy nastąpi na zasadach określonych ustawą - Kodeks cywilny oraz w przypadku stwierdzenia

(…)

… się opróżnić przedmiotową nieruchomość i wydać go sprzedawcy niezwłocznie po zaistnieniu przyczyny wygaśnięcia, nie później jednak niż ciągu 14 dni.
§ 6
Koszty aktu, w tym opłatę sądową, ponosi nabywca. § 7
Notariusz poinformował strony o skutkach z art. 5 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. 2000 r. Nr 85 poz. 959 z późn.zm./ i art. 55 ustawy kodeks karny skarbowy /Dz. U. 1999 r. Nr 83 poz. 930 z późn. zm./ uprzedzając, że urząd skarbowy może podwyższyć podaną wartość przedmiotu umowy i wówczas pobrać brakujący podatek od czynności cywilnoprawnych wraz z odsetkami od dnia dzisiejszego. § 8
Pan Jan Nowak wnosi na podstawie umowy objętej tym aktem do Sądu Rejonowego Radomiu o wpisanie do ewidencji jako właściciela Jana Nowaka, syna Romana i Wandy.
§ 9
Notariusz…
… r. Nr 154 poz. 753 z późn. zm./ oraz § 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 marca 2002 r. w sprawie kosztów sądowych przy zakładaniu ksiąg wieczystych /Dz. U. 2002 r. Nr 44 poz. 415/ w kwocie …………… zł.,
- taksę notarialną z § 5 w zw. z § 2 i § 3 oraz § 15 i § 17 rozporządzenia w sprawie taksy notarialnej /Dz. U. 1991 r. Nr 33 poz. 145 z późn. zm./ w kwocie…………… zł., oraz 22 % podatku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz