Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Spójność wewnętrzna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Spójność wewnętrzna - strona 1 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Spójność wewnętrzna - strona 2 Prawo międzynarodowe publiczne - wykład - Spójność wewnętrzna - strona 3

Fragment notatki:

Wykład 5 7.11. 08
1) Zupełność PM 2) Spójność wewnętrzna 3) Legalność
1) Czy w wyniku braku scentralizowannego prawodawcy międzynarodowego, porządek prawny może być uznany za zupełny, bez luk prawnych?
Ma to znaczenie praktyczne , gdy system nie jest zupełny, sąd może nie mieć jak wydać wyroku, bo nie ma do tego podstaw, non liquet Gdy jest zupełność sąd musi orzec w każdym przypadku, lex semper lognitur - prawo pozwala ustalić jaki jest wzorzec postępowania mimo rozproszenia prawa
Aby stwierdzić czy jest luka musimy znać jej definicję a) ujęcie szerokie (niemiecka szkoła prawnicza) - luka to sytuacja każdej niepewności w porządku prawnym, może istnieć luka
intra legen, gdy norma dla luki odsyła do innych norm lub zawiera pojęcia otwarte, nieostre, które trzeba weryfikować w ujęciu socjologicznym - ujęcie za szerokie
b) pośrednie - z luką mamy do czynienia gdy określona sytuacja nie ma uregulowania w źródłach prawa międzynarodowego, podejście bardziej operatywne
c) wąskie - nie ma w całym systemie PM norm pozwalających rozstrzygnąć problem = ujęcie skrajne - nawet odniesienie się do zasady równości, słuszności, wolności nie pozwala rostrzygnąć problemu
Hans Kalsen: PM to zbudowany na monistycznej podstawie pewien spójny system, gdzie luki nie istnieją!
Luki techniczne, pozorne - usuwane poprzez reguły interpretacyjne, (normy pr. zwyczajowego - reg. wykł. systematycznej, reg. rozumowania prawniczego, analogia, asimili (z podobieństwa). Dopuszczalność analogii w PM jest kwestionowana Zastąpienie luki - mozliwość odsyłania do innych systemów normatywnych.
Casus międzynarodowy „statku Lotus” z 1928 r. pomiędzy Francją i Turcją, chodziło o kolizję do której doszło na morzu otwartym między statkiem tureckim i francuskim, odpowiedzialny za kolizję był kapitan statku francuskiego, Turcja zdecydowała się na wszczęcie postępowania przeciw kapitanowi francuskiego statku przed własnym sądem co spowodowało negatywną reakcję Francji, uważającej, że w takich przypadkach kapitan statku powinien odpowiadać przed sądem francuskim. Spór był rozstrzygany przez Stały Trybunał Sprawiedliwości Międzynarodowej, który stwierdził, że materiały które przedłożyła Francja rzeczywiście świadczą o tym, że tego rodzaju praktyka jest znana w stosunkach pomiędzy państwami ale jednocześnie trybunał stwierdził, że tym koniecznym elementem zwyczaju jest przekonanie, że państwo postępując w określony sposób jest zobowiązane do takiego postępowania czyli opinio iuris polega na tym, że z postępowania państw wynika przekonanie, świadomość, że państwo postępując w określony sposób działa zgodnie z obowiązującą normą (takie zachowanie nie jest alternatywą wobec innych zachowań). Wynika z tego przeświadczenie, że tak należy w danej sytuacji się zachować.


(…)

… wolontarystyczne odpowie -nie.
Prymat KN jest potwierdzony w:
- Konwencji Wiedeńskiej o pr.tr. ( Lex superior derogat legi inferiori (łac.: ustawa nadrzędna uchyla ustawę podrzędną) Jesli zobowiązanie istniało przed to dochodzi do wygaśnięcia zobowiązania - Lex posterior derogat legi priori (łac. akt późniejszy uchyla moc obowiązującą aktu wcześniejszego), KN to :
- wiążące rezolucje RB ( zwłaszcza nakładane…
… zapewniać spójność
3) Powszechne prawo zwyczajowe -często uzupełnia traktaty - podstawowa reguła wykładni PM
4) Traktaty mogą przewidywać reguły antykolizyjne - lex specialis. Lex specialis derogat legi generali (łac.), zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować…
…. 4 Karty Narodów Zjednoczonych zakazujący używania siły w stosunkach międzynarodowych.MTS musiał (przed merytorycznym rozstrzygnięciem sprawy) ustalić, czy jest kompetentny do orzekania w sporze (w aspekcie podmiotowym: czy oba państwa wyraziły zgodę na jego jurysdykcję). USA złożyły deklarację w przedmiocie uznania jurysdykcji MTS jeszcze w 1946 roku. Zawarta była w niej jednak tzw. klauzula…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz