Prawo małżeńskie osobowe II

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo małżeńskie osobowe II - strona 1

Fragment notatki:


Pytania: Typ laicki prawa małżeńskiego - od dekretów rewolucji francuskiej do Kodeksu Napoleona (ew. inne)
Typ wyznaniowy prawa małżeńskiego osobowego - prawo małżeńskie 1836
Typ mieszany - wybór między formą świecką a wyznaniową / wprowadzenie rozwiązań wyznaniowych do prawa świeckiego
Kodeks Kanoniczny 1917
Prawo małżeńskie osobowe II RP - obowiązywały 4 porządki (austriackie, niemieckie, rosyjskie, węgierskie) i 3 typy (laicki, wyznaniowy, mieszany) - „turystyka małżeńska”
Dekret o prawie małżeńskim 25 IX 1945 + przepisy wprowadzające
TYP LAICKI - pierwsze śluby świeckie we Francji wprowadził Ludwik XIV w odniesieniu do protestantów - 1787 (nie jest więc prawdą, że to rewolucja francuska wprowadziła)
- Konstytucja + Dekrety Francuskie
- prawo francuskie całkowicie odeszło od konstrukcji kanonicznej (małżeństwo jako umowa cywilna); budowa nie tylko nowej formy (laickiej), lecz całej organizacji urzędniczej (odnosiło się do akt stanu cywilnego); jakie to miały być akta stanu cywilnego (narodzin, zawarcia i rozwiązania małżeństwa, zgonu)
- 2 dekrety dotyczące prawa małżeńskiego osobowego:
* 20-25 września 1792 - akt stanu cywilnego
* 20-22 września 1792 - dotyczące rozwodów
- 15 lat dla mężczyzny, 13 lat dla kobiety; pełnoletniość 21 lat; jednak konieczne było uzyskanie zgody; zgromadzenia familijne
- prawo rewolucyjne najbardziej liberalne w historii prawa w Europie; mało ograniczeń (w linii bocznej zawsze za wyjątkiem brata i siostry, powinowaci też tylko w linii prostej)
- wykorzystanie instytucji kościelnych zapowiedzi - ogłoszenie w miejscu swojego zamieszkania (osoby pełnoletnie), oświadczenia w miejscu zamieszkania rodziców albo krewnego z rady familiarnej (w przypadku osób niepełnoletnich), ogłoszenie urzędnika o 12 w niedziele przez budynkiem gminy (8 dni na zgłoszenie przeszkód)
- forma zawarcia małżeństwa - w budynku gminnym zamieszkania jednej ze stron, 4 pełnoletnich świadków (krewni lub nie, istotne to, by potrafili pisać - po to by podpisać umowę cywilną), oświadczenie)
- liberalna forma rozwiązania - o rozwiązaniu małżeństwa decydowała osoba, która udzielała małżeństwa [- dzisiaj o rozwodzie orzeka sąd wyższej instancji (kraje UE)]; przesłanki rozwodowe: obopólna zgoda małżonków, niezgodność usposobienia i charakteru (na wniosek jednego z małżonków, nie pyta drugiego), niepoczytalność / szaleństwo / obłąkanie, skazanie małżonka na kary cielesne lub hańbiące, przestępstwo wobec drugiego małżonka , porzucenie trwające co najmniej 2 lata, nieobecność bez wiadomości przez 5 lat, emigracja
- w KN doszło do rozwiązań bardziej konserwatywnych, jednak nie zerwano z laicką formą; określono przesłanki zarówno co do zawarcia małżeństwa, jak i jego rozwiązania; złamanie równości małżonków wypracowanej w dekrecie (np. żona nie może stawać w sądzie bez zgody małżonka, musi mieszkać tam gdzie mąż), przyznano naczelną rolę mężowi w związku małżeńskim


(…)

…, rozwód dopuszczalny (podstawową przesłanką cudzołóstwo, złośliwe opuszczenie współmałżonka, 5-letnia nieprzytomność - nieobecność, impotencja, choroba zakaźna, odrażająca lub nieuleczalna, pomieszanie zmysłów, życie rozwiązłe, postępowanie gwałtowne wzbudzające obawę o życie, udowodniony zły zamiar współmałżonka pozbawienia honoru, wolności, urzędu czy rzemiosła, przestępstwo przeciw naturze pociągające…
… tam gdzie mąż), przyznano naczelną rolę mężowi w związku małżeńskim
- KN buduje 3 grupy rozwiązania małżeństwa: śmierć, rozwód, śmierć cywilna; przesłanki rozwodowe: cudzołóstwo (żona mogła tylko żądać rozwodu tylko jeśli kochanka męża mieszkała w domu), kary hańbiące, obelgi, okres próby (w Polsce było posiedzenie pojednawcze, obecnie nie ma tej instytucji), mediacja
* rozwody w prawie francuskim utrzymały…
…; pozwolenie rodziców lub zwierzchników (dla wojskowych); zgoda panów dla włościan zamieszkujących Królestwo Polskie
- przeszkody: szaleni i wariaci, trwanie w związku (bigamia), trzykrotne wcześniejsze zawarcie małżeństwa, ukończone 80 lat, niemożność zwarcia małżeństwa z osobą wyznania innego niż chrześcijańskie; pokrewieństwo w linii prostej, pokrewieństwo w linii bocznej do 4 stopnia
- ustanie małżeństwa:
* zesłanie, zesłanie na roboty orzeknięcie kary dożywocia, skazani na śmierć współmałżonka
* nieobecność małżonka przez 5 lat
* rozwód w oparciu o przesłanki kościoła grecko-rosyjskiego (cudzołóstwo, ustanie pożycia)
- jurysdykcja - sądy duchowne
Wyznanie rzymsko-katolickie:
- zawarcie - ważne małżeństwo wyłącznie w obliczu kościoła (forma wyznaniowa)
- warunki: 18 lat mężczyźni, 16 lat kobiety; wzajemne…
… za sobą karę więzienia warownego lub ciężkiego, np. homoseksualizm)
- jurysdykcja - sady duchowne - konsystorz ewangelicki
Wyznanie grecko-unickie
- zawarcie - ważne małżeństwo wyłącznie w obliczu kościoła - forma wyznaniowa
- warunki - 18 M, 16 K, wzajemne i zgodne oświadczenie woli, pozwolenie rodziców lub opiekunów oraz zwierzchników wojskowych gdy M nie miał 21 lat
- przeszkody: różność religii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz