Prawo konstytucyjne - pytania z egzaminu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 266
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo konstytucyjne - pytania z egzaminu - strona 1 Prawo konstytucyjne - pytania z egzaminu - strona 2 Prawo konstytucyjne - pytania z egzaminu - strona 3

Fragment notatki:

1. Mała konstytucja z 1919 r opierała się na zasadzie: a) koncentracji władzy w rekach Naczelnika Państwa b)trójpodziału c)koncentracji władzy w rękach sejmu ustawodawczego d)..
2.Prerogatywą prezydenta w konstytucji kwietniowej było a)prawo łaski b)weto ustawodawcze c)... d)...
3.1/3 senatu powoływał prezydent w konstytucji: a)kwietniowej b)marcowej c).. d)...
4.Prawo wydawania dekretów w małej konstytucji z 1947r miał a)Rada Ministrów b)Rada państwa c) PKWN d)..
5.Odpowiedzialność konstytucyjna istniała w konstytucji 1952 r: a) od początku b)od 1982 r. c)od 1989 r. d)...
6.Źródeł wszelkich praw i wolności jest a) godność b) konstytucja ..
7.Samorząd terytorialny wykonuje zadania na we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność część zadań publicznych przysługłujących mu na mocy a) ustaw. b)konstytucji c)rozporządzeń
8.Coś o rozwiązywaniu samorządu
9.Coś o kontroli samorządu. NIK? Wojewoda?
10.Czy TK może odroczyć wydanie wyroku (?) a) nigdy b)tylko jeśli dotyczy on ustaw c) zawsze jeśli uzna że trzeba (czy jakoś tak)
11.O przejściowej przeszkodzie w sprawowaniu urzędu prezydenta TK informuje a)marszałek b)Prezydent c)...
12.O zamiarze ratyfikacji umowy międzynarodowej nie wymagającej zgody zawartej w ustawie informuje Sejm: a)marszałek b) prezes RM c).. d)..
13.wystąpić z wnioskiem wotum nieufności wobec ministra ma prawo: a) 69 posłów
14.Inicjatywa ws zmiany konstytucji przysługłuje: a) 92 posłom
15.Podstawą ustroju rolnego państwa jest: a) gospodarstwo rodzinne
16.coś o społecznej gospodarce rynkowej/wolnosci gospodarczej itd.
17.(?) na czele administracji czy samorządu terytowialnego stoi - a) prezes RM b) … ???
18.sejm odrzuca weto prezydenckie większością a)3/5 głosów
19.Uchwalanie ustaw wiekszością inną niż zwykła na podstawie a) konstytucji b)regulaminu …
20.Sejm uchwala regulamin a) w 2 czytaniach c) 3 czytaniach
pytanie 17. i 9. to chyba jedno i to samo, zamiast tego było cos o ustanawianiu sądów wyjątkowych w stanie wojny
Sąd wojenny jest ustanawiany w stanie: a) wojny b) nadzwyczajnym c) wojennym d) klęki żywiołowe
konstytucje z dwudziestolecia
kompetencje prezydenta, chyba związane z rządem
jedno było o skłąd Rady państwa wg konst z 52
Przewodniczący Rady państwa, czterej zastępcy przewodniczącego, sekretarz Rady Państwa, początkowo było 9 członków, a 11 od roku 1961 Według Konstytucji PRL
chyba przypadki dymisji RM
1.kto może wnieść skargę konstytucyjną? - osoba fizyczna, osoba prawna, jeśli jest podmiotem konstytucyjnych praw i wolności

(…)

kontroli parlamentarnej. Polega na wystosowaniu pisemnego pytania kwestionującego działania, politykę przez Posła na Sejm RP - poprzez Marszałka Sejmu RP - do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra. Na interpelację odpowiedź musi być udzielona w określonym terminie (21 dni); jest możliwe przeprowadzenie nad nią debaty parlamentarnej. 5.jak zapadają decyzje RM - na posiedzeniach w głosowaniu lub trybem obiegowym 6.kto może wydawać rozporządzenia? KRRiTv, Prezydent Rp, RM, Przewodniczący RM, Ministrowie z teką(kierujący określonym działem administracji rządowej), Przewodniczący określonych w ustawie komitetów, 7.organy sejmu? - 1. Marszałek Sejmu, 2. Prezydium Sejmu, 3. Konwent Seniorów, 4. komisje sejmowe 8. Organy NBP? Zarząd, Prezes, Rada Polityki Pieniężnej. 9. Jakie kompetencje ma Prezydium…
…, osoba prawna, jeśli jest podmiotem konstytucyjnych praw i wolności 2.organy NBP - zarząd, prezes, Rada Polityki Pieniężnej 3.coś o dezyderatach dezyderat - rodzaj aktu prawnego zawierającego oficjalnie wystosowywane postulaty lub życzenia kierowane przez jedną instytucję do drugiej. W Sejmie RP dezyderaty są tworzone przez komisje sejmowe w określonych sprawach i mogą być skierowane do Rady Ministrów…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz