Prawo Konstytucyjne - Konstytucja

Nasza ocena:

5
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2723
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo Konstytucyjne - Konstytucja  - strona 1 Prawo Konstytucyjne - Konstytucja  - strona 2 Prawo Konstytucyjne - Konstytucja  - strona 3

Fragment notatki:

Prawo konstytucyjne PRZEROBIĆ !!! (moje notatki pochodzą z książki Wojciecha Siudy „elementy prawa dla Ekonomistów”) Konstytucja nazwa pochodzi od łacińskiego słowa constitatio (ustrój)
współcześnie nazwę tę nosi ustawa zasadnicza państwa
to ustawa wyposażona w najwyższą moc prawną - wszystkie akty prawne w państwie muszą być z nią zgodne
określa podstawowe zasady ustroju politycznego
w niej unormowana jest struktura organów państwowych, sposób ich powoływania, kompetencje, wzajemne związki, a także podstawowe prawa i obowiązki obywateli
może być zmieniona tylko szczególnym trybie
w Polsce uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe (połączone izby Sejmu i Senatu) 2 kwietnia 1997r . Zasada Trójpodziału Władzy (Montesquieu, Monteskiusz) Władza Ustawodawcza Parlament Wykonawcza Głowa państwa + Rząd Sądownicza Niezawisłe sąd
W POLSCE
Sejm i Senat
Prezydent i Rada Ministrów
Sądy i Trybunały
Władza wykonawcza i ustawodawcza łączą się, np.: prezydent ma prawo do veta, trybunał kontroluje władzę ustawodawczą jak i wykonawczą
ORGANY PAŃSTWOWE - odpowiednio zorganizowane instytucje, utworzone na podstawie przepisów prawa i powołane do wykonywania określonych zadań w imieniu państwa CENTRALNE - obejmują swym działaniem całe terytorium kraju, m.in.: Sejm, Senat, Prezydent, Rada Ministrów, Prezes Rady Ministrów, ministrowie TERENOWE - obejmują obszar województwa, gminy, miasta, itd., m. In.: wojewodowie, i inne działające w terenie organy administracji rządowej oraz samorządy terytorialne SEJM Pierwsza izba parlamentu
Wybierany przez obywateli na kadencję 4 lat (może skrócić swoją kadencje, lub prezydent może to uczynić)
460 posłów
Poseł musi mieć ukończone 21 lat i nie być karany
Uchwalenie ustawy lub podejmowanie innych uchwał jest możliwe tylko wtedy, gdy w posiedzeniu w danym momencie bierze udział co najmniej pewna określona przepisami liczba posłów Quorum (jeżeli przepisy nie stanowią inaczej to połowa ogólnej liczby posłów)
Uchwalenie ustawy lub podjęcie uchwały wymaga w zasadzie zwykłej większości głosów (więcej za niż przeciw, wstrzymujący się od głosu nie wpływają na wynik głosowania)
W niektórych sprawach niezbędne jest osiągnięcie bezwzględnej większości głosów (więcej niż połowa biorących udział w głosowaniu popiera projekt)
Niekiedy przepisy wymagają kwalifikowanej większości głosów (np.: 2/3 oddanych głosów)
W przypadku uchwały Sejmu o skróceniu kadencji wymagana jest większość 2/3 głosów ustawowej liczby posłów(460)


(…)

… Konstytucyjny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji i In.)
RADA MINISTRÓW (RZĄD)
Organ władzy wykonawczej, który na co dzień kieruje państwem
Prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną
Stoi na czele całego systemu administracji rządowej
Podejmuje wszystkie decyzje dotyczące państwa, których ustawy nie zastrzegły dla Prezydenta, albo innego organu administracji państwowej…

Jednostki państwowe są kontrolowane pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności - NIK sprawdza nie tylko czy prowadzą one działalność zgodnie z przepisami, ale czy ich działalność jest prowadzona dobrze i celowo, czy osiągają najlepsze wyniki kosztem możliwie małego nakładu sił i środków, czy właściwie wykorzystują przydzielone im mienie i fundusze, czy eliminują ze swej działalności…
… głosów w obecności połowy ogólnej liczby posłów i senatorów, uznająca trwała niezdolność do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia
Złożenie z urzędu orzeczeniem Trybunału Stanu
Stwierdzenie nieważności wyboru
NIK
Najwyższa Izba Kontroli
Naczelnym organem kontroli państwowej i podlega Sejmowi
Kontroluje działalności organów administracji rządowej (rząd, ministrowie, inne naczelne i centralne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz