Prawo karne - wykłady - Zamach stanu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne - wykłady - Zamach stanu - strona 1

Fragment notatki:

Dzięki jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: zamach stanu, zabójstwo, odpowiedzialność za udział w bójce lub pobiciu, stadia procesu karnego, dochodzenie sądu.

Zamach stanu- ( spisek antypaństwowy), który polega na podjęciu - w porozumieniu z innymi osobami - działań zmierzających do pozbawienia Rzeczypospolitej Polskiej niepodległości, oderwania części obszaru lub zmiany przemocą jej konstytucyjnego ustroju ( art.127 k.k.). Chodzi, więc przede wszystkim o udział w skierowanych przeciwko RP działaniach wrogiego państwa, organizacji albo o tzw. spisek wewnątrz krajowy.
Sprawcą omawianego przestępstwa może być zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, przy czym warunkiem penalizacji jest działanie we wskazanym wyżej celu ( przestępstwo kierunkowe). Dodać należy, że zamach stanu jest zbrodnią przyczyn karalne jest również podjęcie czynności przygotowawczych zmierzających do urzeczywistnień* tej zbrodni..
Zgodnie z tradycją stworzoną przez k.k. z 1932 r., obowią­zujący kodeks zalicza do przestępstw antypaństwowych ZAMACH NA ŻYCIE PREZYDENTA RP ( a nawet czynną napaść i znieważenie - art.134-155) jak również usiłowanie usunięcia przemocą konstytucyjnego organu RP oraz wpływanie na jego czynności prze użycie przemocy lub groźby bezprawnej(art.128)
Typem podstawowym szpiegostwa ( art.130 § 1) jest branie udziału w działalności obcego wywiadu przeciwko RP, tj. uczestnictwo w jego strukturach ( w charakterze
agenta, informatora osoby opracowującej informacje itp.)
Typami kwalifikowanymi są:
1) przekazywanie przez osobę działającą w obcym wywiadzie lub na jego rzecz wiadomości, które ze względu na swa j charakter interesują obcy wywiad i mogą być użyte na szkodę RP.
2) organizowanie lub kierowanie działalnością obcego wywiadu ( art.130 § 2 i 4 k.k.)
Natomiast jako typy uprzywilejowane ustawa traktuje:
1) zbieranie lub przechowywanie wiadomości albo włączenie się do sieci komputerowej w celu ich uzyskania,
2) podjęcie się działalności na rzecz obcego wywiadu
przeciwko RP, nawet, jeżeli do realizacji tego zamiaru nie doszło (zob.art.130 § 3 k.k.)
Należy podkreślić, że szpiegostwo we wszystkich formach jest przestępstwem umyślnym, a to oznacza, że warunkiem penalizacji jest świadomość sprawcy, iż mogą
być użyte przez obcy wywiad i co najmniej godzenie się z tym ( depenalizacji nie wystarczy, więc lekkomyślność lub niedbalstwo) celu skłonienia sprawcy do zawrócenia z drogi przestępstwa ustawodawca przewiduje klauzul czynnego żalu, polegającego na dobrowolnym poniechaniu dalszej działalności i zawiadomieniu organu ścigania o wszystkich istotnych okolicznościach popełnionego czynu ( art. 131 k.k.).
Uzupełnieniem przepisów o szpiegostwie jest penalizacja dezinformacji wywiadowczej, polegającej na wprowadzeniu v błędu polskiego organu państwowego przez dostarczenie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub innych przedmiotów albo przez ukrywanie prawdziwych lub dostarczanie fałszywych wiadomości mających istotne, znaczenie dla RP

(…)

… określonego rodzaju lub nawet wszelkich pojazdów mechanicznych.
Do znamion spowodowania wypadku komunikacyjnego należy naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu. Rozumie się przez nie zasady wynikające z przepisów prawa o ruchu drogowym, wodnym lub powietrznym, jak również takie zasady, które wynikają z istoty bezpiecznego uczestniczenia w ruchu ( zasada szybkości bezpiecznej, ograniczonego zaufania…
… kasacyjnego i postępowania wykonawczego.
Strony procesowe to podmioty posiadające interes prawny w korzystnym dla nich rozstrzygnięciu o przedmiocie procesu.
Stronami czynnymi są:
1. oskarżyciel publiczny,
2. oskarżyciel prywatny, 3. oskarżyciel posiłkowy,
a) oskarżyciel posiłkowy uboczny,
b) oskarżyciel posiłkowy subsydiarny, czyli pokrzywdzony
który wnosi oskarżenie zamiast oskarżyciela publicznego…
… przez stronę, bądź zarządzenie prezesa sądu bądź przepis ustawy.
Reprezentantami stron procesowych są:
1) obrońcy, którzy działają w interesie oskarżonych i skazanych
2) pełnomocnicy, którzy działają w interesie pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i przejściowym, oskarżycieli! prywatnych. oskarżycieli posiłkowych lub powodów cywilnych
3) przedstawiciele ustawowi, którzy reprezentują z mocy -ustawy…
… środka dowodowego. Należą do nich;
1) oskarżony ( sensie najszerszym) - dostarcza Środek dowodowy w postaci wyjaśnień,
2) Świadek - dostarcza zeznań,
3) biegły - dostarcza opinii. 4) osoba podana oględzinom lub badaniom ciała - dostarcza cech charakterystycznych ciała lub organizmu z punktu widzenia kwestii odpowiedzialności karnej oskarżonego,
5) zawodowy kurator sądowy - dostarcza wyniki wywiadu…
… postępowanie.
3) głosy stron; po zamknięciu przewodu sądowego, gdy strony już nie składają żadnych wniosków o dalsze dowody, przewodniczący udziela głosu stronom i ich reprezentantom ( najpierw oskarżycielowi publicznemu lub prywat­nemu, potem oskarżycielowi posiłkowemu, powodowi cywilnemu i oskarżonemu). Reprezentanci stron zawsze zabierają głos przed stronami, a przedstawiciel społeczny przed obrońcą…
…, które może być popełnione przez matkę pod wpływem zaburzeń związanych z przebiegiem porodu, zniekształceniem dziecka lub szczególnie trudną sytuacją osobistą ( art.149 k.k.). V praktyce motywy zabójstwa noworodka powstają często przed porodem( np. szczególnie ciężka sytuacja życiowa kobiety posiadającej wiele dzieci, ostracyzm społeczny wobec młodocianej panny w ciąży). Wydaje się, że w warunkach współczesnych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz