Prawo karne na tle innych gałęzi prawa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1029
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo karne na tle innych gałęzi prawa - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści możemy dowiedzieć się więcej na takie tematy, jak: pojęcie prawa karnego, szkoły i kierunki w nauce prawa karnego, zagadnienia kryminalizacji, ogólne pojęcie przestępstwa, struktura przestępstwa, formy popełnienia przestępstwa, wyłączenie odpowiedzialności państwa. Ponadto notatka porusza takie zagadnienia, jak: kontratypy, wyłączenie winy, znikoma społeczna szkodliwość czynu, system kar, sądowy wymiar kary, przestępstwa przeciwko czci,

ZAGADNIENIA WSTĘPNE
PRAWO KARNE NA TLE INNYCH GAŁĘZI PRAWA
I) Pojęcie prawa karnego.
Prawo karne materialne jest dziedziną prawa określającą czyny będące przestępstwami, kary grożące za popełnienie przestępstw, środki karne i środki zabezpieczające stosowane w związku z naruszeniem prawa karnego oraz zasady odpowiedzialności karnej.
kk z 1997 r.
prawo karne w szerokim znaczeniu to prawo karne materialne, procesowe i wykonawcze.
Prawo karne procesowe określa reguły postępowania organów państwowych w procesie karnym. Określa też uprawnienia i obowiązki osób uczestniczących w procesie karnym.
kpk z 1997 r.
Prawo karne wykonawcze reguluje tryb wykonywania kar orzeczonych za przestępstwo oraz uprawnienia osób skazanych. W jego ramach mieści się prawo penitencjarne, które zawiera przepisy odnoszące się do wykonywania kary pozbawienia wolności.
kkw z 1997 r.
W ramach prawa karnego mieści się prawo karne skarbowe i prawo karne wojskowe.
Prawo karne skarbowe reguluje problematykę odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe, tj. przeciwko Skarbowi Państwa w zakresie podatków, ceł, obrotu dewizowego i gier losowych oraz totalizatorów.
kks z 1999 r.
Prawo karne wojskowe określa przestępstwa żołnierzy łączące się z obowiązkiem służby i wprowadza także pewne odmienności od ogólnych zasad odpowiedzialności karnej, mające zastosowanie również w razie popełnienia przez żołnierza przestępstwa niewojskowego.
art. 317-363 kk
Ustawa o postępowaniu w sprawie nieletnich z 26.10.1982 r. reguluje środki wychowawcze i poprawcze, kwestie proceduralne i postępowanie wykonawcze w sprawach z nieletnimi (Dz.U. 2002 r., nr 11, poz. 109) → nie jest to część prawa karnego, ale jest z nim ściśle związane.
Prawo o wykroczeniach (prawo karno-administracyjne) określa czyny będące wykroczeniami, kary i zasady odpowiedzialności.
odpowiedzialność nie została nazwana karną, ale chodzi o to samo = kara za czyn zabroniony ustawą
wykroczenia są czynami karalnymi o niższym stopniu społecznej szkodliwości niż przestępstwa i zagrożone są łagodniejszymi karami. Ich popełnienie nie łączy się przeważnie z moralnym potępieniem.
kw z 1971 r. i kpw z 2001. (od 10.2001 r. właściwość sądów)
Prawo karne międzynarodowe (przepisy prawa wew. dot. przestępstw z elementem obcym i współpracy w sprawach karnych) i międzynarodowe prawo karne (przepisy prawa międzynarodowego publicznego dot. przestępstw międzynarodowych). Ale szerokie rozumienie terminu prawo karne międzynarodowe obejmuje wszelkie międzynarodowe aspekty odpowiedzialności karnej, tj: Normy prawa karnego wewnętrznego poszczególnych państw dot. zastosowania ustawy karnej (tzw. prawo karne kolizyjne).
Normy prawa wewnętrznego i normy zawarte w umowach międzynarodowych dot. ekstradycji i innych form współpracy w sprawach karnych.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz