Prawo gospodarcze - opracowanie pytań na egzamin

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo gospodarcze - opracowanie pytań na egzamin - strona 1

Fragment notatki:

Ma 51 stron. Porusza takie zagadnienia jak: podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej, prokura, spółka cywilna, spółki kapitałowe, cywilne i jawne, odpowiedzialność wspólników, spółka komandytowa, spółka akcyjna, umowa gospodarcza, umowy, umowa najmu, umowa użyczenie, sądownictwo polubowne.

PRAWO - EGZAMIN - 18.05.04
1. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w świetle ustawy Prawo dz* Gosp. 1999r.-{?)
2. Podejmowanie działalności gospodarczej w Polsce przez osoby zagraniczne
3. Istota prokury
4. Pojęcie umowy spółki cywilnej
5. Podstawowe różnice między osobową a kapitałową spółką handlową
6. Istota spółki jawnej
7. Prowadzenie spraw i reprezentacja w spółce jawnej
8. Odpowiedzialność wspólników za zobowiązania w spółce jawnej
9. Istota spółki partnerskiej
10.Odpowiedzialność partnerów w spółce partnerskiej za zobowiązania ( możl. wyłącz, odp.za błędy partnera itd...)
11.Istota spółki komandytowej
12.Prawa i obowiązki komandytariusza w spółce komandytowej 13.Istota spółki komandytowe - akcyjnej
14.Pojęcie spółki z o.o. i wymogi formalne konieczne do jej utworzenia
15.Kapitał zakładowy, udziały i ich charakter prawny w spółce z o.o.
16.Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.
17.Kompetencje zgromadzenia wspólników i zasady podejmowania uchwał przez wspólników w spółce z o.o.
18.Kompetencje i skład zarządu w spółce z o.o.
19.Podwyższanie kapitału zakładowego w spółce z o.o.
20. Pojęcie spółki akcyjnej i wymogi formalne konieczne do jej utworzenia
21. Pojęcie i rodzaje akcji w spółce akcyjnej
22. Pojęcie spółdzielni, tryb jej założenia
23.Zasada (zasady?) swobody umów i jej ograniczenia 24.Istota umowy przedwstępnej i jej skutki
25.Zawarcie umowy gospodarczej w trybie ofertowym
26.Zawarcie umowy gospodarczej w trybie negocjacyjnym
27.Zawarcie umowy gospodarczej w trybie przetargowym
28.Forma umowy
29.Przesłanki odpowiedzialności kontraktowej z tytułu niewykonania umowy
30.Przesłanki odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej
31.Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy 32.Istota gwarancji jakości - uprawnienia kupującego
33. Różnice pomiędzy odpowiedzialnością z tytułu rękojmi a gwarancją jakości
34.Umowa sprzedaży rzeczy ruchomej z zastrzeżeniem prawa własności
35.Różnice między umową agencyjną a umową komisowa
36.Umowa najmu a umowa dzierżawy
37.Umowa najmu a umowa użyczenia
38.Umowa przechowania a umowa składu 39.Istota umowy leasingu
40.Odpowiedzialność przewoźnika z tytułu utraty, ubytku lub uszkodzenia przesyłki oraz zwłoki w jej przewozie w świetle ustawy Prawo przewozowe
41.Umowa rachunku bankowego - prawa i obowiązki stron
42. Pojęcie papierów wartościowych i ich rodzaj
43. Rozstrzyga nie sporów, gospodarczych przed sądami powszechnymi ( sądami
gospodarczymi44.Istota sadownictwa polubownego ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz