prawo gospodarcze 11 wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2450
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
prawo gospodarcze 11 wykładów - strona 1

Fragment notatki:

Jest opracowaniem 11 wykładów na UE w Katowicach, tj. Źródła prawa gospodarczego, Zasady techniki legislacyjnej, Prawo o działalności gospodarczej, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Krajowy Rejestr Sądowy, Wypowiedzenie umowy o pracę, Zmiana rodzaju umowy o pracę oraz warunków pracy i płacy Granice uprawnień kierowniczych, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W kontekście wyżej wymienionych tematów, w notatce są wyjaśnione zagadnienia takie jak: Podział prawa według kryterium metody regulacji, prawo cywilne, prawo gospodarcze, Jurydyzacja, Delegacja ustawowa, Akty międzynarodowe, Prawo delegerata, delegeferenda. W notatce zawarty jest też opis Budowy ustawy, zostały wytłumaczone terminy takie jak: przepisy przejściowe, Przepisy końcowe oraz kwestia Zmiany przepisów. W notatce jest również przytoczone i omówione Prawo o działalności gospodarczej z dnia 19 lutego 1999 roku. Dodatkowo są wyjaśnione takie zagadnienia jak: Etapy powstawania spółki z o.o., Powołanie organów spółki z o.o., Zarząd, Lojalność pracownicza

Prawo gospodarcze i prawo pracy
Wykład 1. Wstęp
Podział prawa według kryterium metody regulacji:
prawo cywilne - metoda niewładcza,
prawo gospodarcze - kompleksowa gałąź prawa dzieli się według układu ekonomicznego na:
prawo cywilne,
prawo handlowe,
prawo administracyjne,
prawo finansowe,
prawo międzynarodowe,
inne gałęzie prawa.
Jurydyzacja to obejmowanie regulacją prawną danych stosunków, określanie, jakie przepisy prawne określają działanie danego podmiotu.
Nikt nie może tłumaczyć się nieznajomością prawa.
Relacja układu ekonomicznego do układu prawnego:
Cel ekonomiczny Rozwiązanie ekonomiczne Formy prawne Dyrektywy
i/lub społeczny i/lub społeczne Formy pozaprawne zachowań
/Stopień jurydyzacji/
Adresaci Suma zachowań adresatów Ostateczny wynik:
form prawnych form prawnych CEL = REZULTAT /zjawisko ekonomiczne/ Jeżeli CEL ≠ REZULTAT; wtedy badamy, czy zły jest rezultat ekonomiczny, czy technika legislacyjna (tzn. czy zły przepis w ogólności, czy źle sformułowany).
Pytanie tylko, w jakim stopniu wykorzystywać formy prawne. Umiejętność kodowania rozwiązań ekonomicznych w układ prawny jest szalenie ważna.
„vacatio legis” - okres, po upływie którego akt prawny wchodzi w życie, między ogłoszeniem, a wejściem w życie.
Również ważną czynnością jest odkodowywanie z przepisów prawnych rozwiązań, instrumentów ekonomicznych itp. Odkodowywujemy swobodę (samodzielność) swego działania. A A, B, C.....- moduły, instrumenty (możliwości) B działania odkodowywane z przepisów prawnych.
Zdarzenie C prawne D
E
F G
Pytanie ekonomiczne tutaj to: czy i w jakim stopniu skorzystam z moich uprawnień?
Wykład 2. Źródła prawa gospodarczego.
Źródła prawa to formy, w jakich wyrażane są normy prawne. Wyróżniamy następujące rodzaje treści normatywnych:


(…)

… (ewentualnie kodeksu cywilnego). Żeby czynność prawna rodziła skutek, musi być właściwa ze względu na:
formę,
treść,
tryb.
Jeśli któregoś z tych elementów brakuje to czynność została dokonana z naruszeniem przepisów prawa pracy.
nieuzasadnione ≠ niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę rozwiązanie umowy o pracę Forma czynności prawnej rozwiązującej:
Art. 30 § 3. Oświadczenie każdej ze stron…
… o możliwości uzyskania koncesji uzyskuje się z Monitora Sądowego i Gospodarczego. Organ może prowadzić kontrolę w związku z udzieloną koncesją.
Art. 19. 1. W przypadku gdy organ koncesyjny przewiduje udzielenie ograniczonej liczby koncesji, o możliwości uzyskania koncesji ogłasza w Monitorze Sądowym i Go­spodarczym oraz w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym.
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1…
…. Art. 2. 1. Rejestr prowadzą w systemie informatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część, zwane dalej "sądami rejestrowymi". 2. Gminy, jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym:   1)  wglądu do Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD),   2)  (1) urzędowych…
… podmiotu wpisanego do Rejestru. 2. Każdy ma prawo zapoznać się z wzorami podpisów, o których mowa w ust. 1. Zasada ograniczonego zaufania.
Art. 13. 1. Wpisy do Rejestru podlegają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Od dnia ogłoszenia w tym monitorze nikt nie może zasłaniać się nieznajomością ogłoszonych wpisów.
Art. 15. 1. Od dnia ogłoszenia…
…, w których otwarte są inne rachunki bankowe te­go przedsiębiorcy, o nazwie i adresie banku, w którym otwarty jest rachunek podstawowy tego przedsiębiorcy związany z wykonywaną działalnością go­spodarczą.
Art.14.1. Uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: 1) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz