Prawo cywilne - czynności prawne, wady oświadczenia woli

Nasza ocena:

4
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2303
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo cywilne - czynności prawne, wady oświadczenia woli - strona 1

Fragment notatki:

Szczególne właściwości ułomnych osób prawnych: Działają poprzez swoich członków - osoby tworzące ułomną osobę prawną a więc np. wspólnicy jawni byliby kompetentni do reprezentowania spółki jawnej. Jest możliwość utworzenia zarządu, do którego zadań miałoby należeć prowadzenie spraw spółki partnerskiej i jej reprezentowanie. Do takiej spółki można stosować przepisy dotyczące spółki z o. o. Trzeba byłoby członków uważać za ustawowych przedstawicieli. Odpowiedzialność za zobowiązania ułomnej osoby prawnej - ponosi ją sama jednostka, ale też osoby które tworzą ułomną osobę prawną. Dotyczy to nie tylko członka, ale też właściciela lokalu, byłaby to odpowiedzialność osobista czyli tym co ma, co jest jego majątkiem. Odpowiedzialność ta jest co do zasady nieograniczona, czyli za wszelkie zobowiązania o charakterze cywilnoprawnym. Jest to odpowiedzialność subsydiarna, zależy od wypłacalności ułomnej osoby prawnej. Trzeba byłoby się liczyć wierzycielowi ułomnej osoby prawnej, że ma tą wierzytelność, najpierw będzie szukać zaspokojenia w majątku ułomnej osoby prawnej, a w razie niepowodzenia sięgnie po majątek członka ułomnej osoby prawnej. Trzeba przestrzegać tej kolejności. Jednostki, które nie mają ani zdolności prawnej, ani osobowości prawnej:
Taką jednostką są spółka cywilna, szkoły podstawowe, gimnazja, licea. Takie jednostki nie mogą występować w obrocie jako nabywający prawa, zaciągający zobowiązania, nie mogą być stroną umowy. Mimo to powstają takie umowy, gdzie po jednej ze stron są nie tyle spółki cywilna, a osoby ją tworzące. Wtedy zaciągającymi zobowiązanie są członkowie spółki. Spółka taka może mieć nazwę, ale nie może pod nią występować w obrocie prawnym, pod umową muszą być wypisani wszyscy członkowie spółki. Taka jednostka organizacyjna działa poprzez swoich założycieli.
Czynności prawne: To takie zdarzenia prawne, które obejmują co najmniej jedno oświadczenie woli. Oświadczenie woli to (wg art. 60 k.c.) przejaw woli osoby, tym przejawem zmierzającym do wywołania skutków prawnych. W oświadczeniu woli mamy dwa elementy: wewnętrzny - wola rozumiana jako decyzja osoby od której ta wola miałaby pochodzić; zewnętrzny - polega na ujawnieniu decyzji, przejawie woli, zakomunikowanie innym o chęci wywołania skutków prawnych. Te dwa elementy muszą wchodzić w rachubę aby mówić o oświadczeniu woli. Oświadczenie woli może być złożone w dowolny sposób, nie jest nawet konieczne posłużenie się słowami dla złożenia tego oświadczenia, można również posłużyć się innym zachowaniem. Milczenie nie wywołuje skutków prawnych, potrzebne jest działanie. Rozróżnienie czynności prawnych: ze względu na ilość oświadczeń woli: Jednostronne czynności prawne - zawierają jedno oświadczenie woli np. testament, oferta, przyrzeczenie publiczne (art. 916),

(…)

…, zbycie weksla w drodze indosu. Wady oświadczenia woli - stany normatywne bo bliżej określone przez ustawodawcę. Wadami mogą być: brak świadomości lub swobody w podjęciu wyrażeniu woli, pozorność, błąd, groźba 87, podstęp 86, wyzysk 388 (nie jest wyrażony w tym zwartym katalogu wad). Wyzysk dotyczy tylko umów. Wszystkie te wady polegają na rozbieżności między wolą a jej przejawem, dysharmonia pomiędzy elementem wewnętrzny, a zewnętrznym oświadczenia woli. Inna decyzja niż jej zakomunikowanie otoczeniu. Mamy dwie grupy wad oświadczenia woli: skutkiem jest nieważność oświadczenia woli - brak świadomości lub swobody w podjęciu wyrażenia woli, pozorność. pozostałe 4 powodują wzruszalność czynności prawnej. Dają możliwość ustalenia skutków prawnych. Każdy może powołać się na dwie pierwsze wady…
… może wystapicw dwoch postaciach. niektórzy ta pierwsza pozorność nazywaja wzgledna a ta druga bezwzgledna. Pozorność to taka wada oświadczenia woli, gdzie jedna osoba drugiej składa oświadczenie woli dla pozoru, czyli strony nie chce żadnych skutków prawnych, ale zachowuje się tak jakby chciały je wywołać. Np. komornik dokonuje egzekucji wobec dłużnika, właściciela mercedesa. Właściciel aby nie stracić…
…, takie czynności dominują, nieodpłatne - korzyść jest tylko po jednej stronie np. darowizna, umowa użyczenia; są na ogół słabiej chronione
ze względu na wpływ przyczyny (causa) na ważność czynności prawnej: przyczynowe (kauzalne) - charakteryzują się tym że dla ustalenia ich ważności jest niezbędne ustalenie istnienia ważnej przyczyny. Jeśli nie ma przyczyny to czynność prawna przyczynowa jest nieważna. Te kauzy…
… sprzedaży, przy której dla pozoru zawierana jest umowa darowizny, która kryje skutki czynności prawnej jaką jest sprzedaż. Ocena skutków prawnych pozorności: Pozorność powoduje nieważność czynności prawnych dokonanych dla pozoru, czynność ta nie podlega konwalidacji. Czynność ukryta może być ważną tylko wtedy kiedy przy dokonywaniu czynności pozornej dojdzie do zachowania wszelkich warunków ważności…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz