Prawo administracyjne - wykłady - Kontrola państwowa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykłady - Kontrola państwowa - strona 1

Fragment notatki:

Z jej treści dowiemy się więcej na takie tematy, jak: organ państwa, pojęcie teraz i w przeszłości, różne definicje organu państwa, podmiotowość prawna organu.

ORGAN PAŃSTWA
Pojęcie organu jest jednym z ważniejszych pojęć używanych w naukach zajmujących się funkcjonowaniem grup społecznych, a także teorii państwa i prawa. Pochodzi od greckiego słowa organon, oznaczającego narzędzie. W naukach prawnych zaczęto używać tego pojęcia we współczesnym znaczeniu w XIX w. Wtedy zostało prze­niesione z opisu organizmów biologicznych do socjologii i prawnych analiz funkcjonowania grup ludzkich, a także instytucji społecznych. Twierdzono wówczas, że zbioro­wość ludzka, tworząca odrębny podmiot stosunków spo­łecznych i prawnych, ma - na wzór człowieka - włas­ną, „zbiorową" wolę, którą wyrażają i realizują specjal­nie utworzone organy. Mają one, podobnie jak organy człowieka, różna strukturę i różne funkcje.
Odwołam się do poglądów wybitnego polskiego teoretyka prawa Czesława Znamierowskiego (Szkoła prawa. Roz­ważania o państwie, Warszawa 1988), według którego organem grupy nazywamy takiego zastępcę, któ­ry należy do niej i ma stałą pozycję w jej strukturze. Za­stępstwo oznacza możliwość działania w imieniu tej gru­py, na jej rzecz i dla jej dobra. Istotne jest przy tym, że kompetencje organu wynikają z przydzielenia mu zadań określonych w statucie organizacyjnym grupy, a nie z jed­norazowego upoważnienia.
Działalność organu jest formalnie niezależna od osoby go piastującej i od zmiany tej osoby. Organ tworzony jest na podstawie norm organizacyjnych, zatem jego istnienie związane jest z obowiązywaniem tych norm.
Jak już wspomniałam w teorii państwa pojęcie organu było używane od XIX w. i pierwotnie służyło oddzieleniu władzy państwowej od osoby konkretnego monarchy. Chodziło przede wszystkim o zerwanie jedności państwa i władcy, wyrażającej się w znanym powiedzeniu Ludwika XIV: `państwo to ja`.
Obecnie w naukach prawnych funkcjonują różne de­finicje organu państwowego. Akcentują one dwie istotne cechy organu, które umownie określić można jako organizacyjno-personalną i kompetencyjną. Jeśli chodzi o pierwszą cechę, to stwierdza się, że organ państwowy to zawsze osoba (lub grupa osób) wyodrębniona na podstawie norm organizacyjnych i stanowiąca część szeroko pojętego aparatu państwowego, Normy prawne muszą określać sposób powoływania i odwoływania, a także założenia dotyczące trybu pracy danego organu. Łączy się z tym potrzeba przydzielenia organowi pewnej grupy osób i środków materialnych, wspomagających jego działal­ność (czyli urzędu).
Aspekt kompetencyjny dotyczy konieczności określe­nia zadań danego organu i przyznania mu uprawnień słu­żących realizacji tych zadań. Kompetencja oznacza moż­liwość dokonywania czynności, które rodzą skutki pra­wne w postaci konkretnych obowiązków po stronie określonych podmiotów. Szczególny charakter kompeten­

(…)

…, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych to urząd.
Organ państwa według Janusza Trzcińskiego:
Istotną cechą organu państwa jest kompetencja, jest to własna kompetencja organu. Kompetencja organu związana jest z określonym zespołem norm prawnych wyznaczających sytuacje, w których organ państwa w odpo­wiedni sposób zachowa się, przez co ulegnie zmianie w jakimś stopniu sytuacja prawna innych podmiotów tzn. organów…
… określające jego budowę, formy organizacyjne organów państwowych i wzajemny ich stosunek do siebie.
W oparciu o postanowienia Konstytucji można wyróżnić cztery grupy organów:
organy ustawodawcze, organy wyko­nawcze, sądy i trybunały, organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Warunkiem pozwalającym na wyodrębnienie wskazanych czterech grup organów są: - zasady ich organizacji,
tryb funkcjonowania, struktura…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz