Prawo administracyjne - wykład 19

Nasza ocena:

3
Pobrań: 210
Wyświetleń: 805
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - wykład 19 - strona 1 Prawo administracyjne - wykład 19 - strona 2 Prawo administracyjne - wykład 19 - strona 3

Fragment notatki:

8.05.2012r. Sytuacja administracja prawna, czyli obowiązki i uprawnienia Pojęcie pochodzi od szerszego pojęcia „sytuacji prawnej”  czyli ma ona wyrażać skutki działania normy prawnej, najczęściej to pojęcie przedtsawiane jest jako konkurencyjne do stosunku administracyjnego. Służa nam do określenia położenia prawnego adresta normy prawa administracyjnego.
Definicja:
Bodź:jest to sytuacja społeczna podmiotu i ta sytuacja kształtowana jest przez normy prawa administracyjnego, ale wśród tych norm mamy bezpośrednio i pośrednio kształtujące sytuację prawną adresata, uwidacznia 2 różne modele norm prawa administracyjnego.
Zimmermann  jest t swoiste i niepowtarzalne powiązanie, które dotyczy podmiotu o określonych właściwościach, zachowania się tego podmiotu, system norm prawnych, kwalifikacje zachowań w określonych okolicznościach, ze względu na obowiązujące normy prawne. Najczęściej używamy po to aby określić materialno-prawne położenie podmiotu, jest niepodporządkowane organizacyjnie spoza administracji publicznej, na tę sytuację składają się uprawnienia materialne i obowiązki. Jest to nic innego jak sytuacja materialno-prawna.
Narzędzie Stosunek administracyjna prawny jest to nic innego jak jedna z postaci stosunku społecznego, jest to stosunek prawny, który rozumiemy jako relację pomiędzy co najmniej 2 podmiotami wyznaczony przez normy prawa administracyjnego. Jeśli przyjmiemy za Dawidowiczem ze prawem administracyjna=prawem materialnym to wtedy jest to stosunek materialno-prawny. Mamy sytuację materialno-prawne, procesowe, oraz sytuację ustrojową. Stosunek administarcyjno prawny jest to stusunek prawny jak każdy inny, w gruncie rzeczy jst traktowana jako kalka iinych stosunków. Musi posiadać swój podmiot, przedmiot oraz swoją treść. Podmiotem jest organ administracji publicznej (w znaczeniu funkcjonalnym—dyrektor lub w znaczeniu ustrojowym-wojewoda), musi być uprawniony do konkretyzacji prawa administracyjnego i mieć kompetnecje do stoswania norm), drugim podmiotem jest ten kogo będzie dotyczyć rostrzygnięcie organu (osoba prawna, fizyczna, jednostka organziacyjna). Drugim podmiotem może być też organ administracji publicznej. Na treść skąłdają się uprawnienia i/lub obowiązki, a także kompetencje organu administracji publicznej. Predmiotem mogą być rzeczy , zachwoania . Ważne jest, że jest on władczy i ma charakter indywidualny. Charakter władczy przejawia się tym, ze podmiot administracji w sposób jednostronny władczo wyznacza treść stosunku po stronie jednostki, nie ma miejsca na spór z organem, organ narzuca nam treść. Indywidualny charakter stosunku polega na tym, ze stosunek łączy ściśle podmiot spoza systemu administracji publicznej z konkretym oznaczonym organem.

(…)

… wydania decyzji administracyjnej < np. jeśli mamy pozwolenie na budowę to możemy realizować uprawniania wynikające z pozwolenia, z faktu udzielenia pozwolenia wynikają pewne obowiązki, które są określone w ustawie> Osobiste (niezastępowalne) i nieosobiste (zastępowalne)  obowiązki osobiste ciążą na osobie fizycznej, tylko adresat może osobiście spełnić ten obowiązek <obowiązek szkolny> obowiązki…
… takie obowiązki od których nie możemy uzyskać zwolnienia <np. obowiązek meldunkowy, nakaz jazdy samochodem> obowiązki względne to sa takie w przypadku których możliwe jest to zwolnienie w drodze decyzji administracyjnej < pozwolenie na broń, zakaz posiadanie broni palnej może być zwolniony poprzez wydanie decyzji, handel bronią  koncesja> Samoistne i komplementarne  samoistne to takie obowiązki z którymi…
… albo też możemy zostać ograniczeni z zakresu tego uprawnienia <cofanie koncesji, nie możemy nadawać na 3 kanałach, ale tylko na 2>. W sytuacji gdy nie wykonujemy uprawnienia wynikającego z pośrednio z normy to musimy się liczyć z tym, że jeśli nie wykonujemy uprawnienia to możemy je utracić< pozwolenie na budowę wygasa w terminie 2 lat> , może też dojść do ograniczenia z zakresy uprawnienia . jeśli chodzi…
…, to administarcj amoże zastosować przymus>. Obowiązki mogą zostać przymusowo zrealizowane, nastąpi egzekucja administracyjna bez udziałow sądów. Musi być świadomi, że nie wykoannie obowiązku może być zabezpieczone za pomocą przymsuy karnego w niektórych przypadkach. Obowiązki można klasyfikować: ponadto wyodrębnia się różne typy obowiązków administracyjnoprawnych. Klasyfikacja:
Nakazy i zakazy  obowiązek…
… osobistą, korelatem tego świadczenia jest uprawnienie otrzymania odszkodowania.
Zwolnienie od ustawowego obowiązku  np. obowiązkowi meldunkowi podlega każdy kto przebywa na terenie RP, chyba, że jest dyplomatom. Uprawnienie do korzystania z rzeczy publicznej  korzystanie z dróg publicznych, zbieranie runa leśnego
Publiczne prawa podmiotowe  prawo dostępu do informacji publicznej, prawo do ochrony…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz