Prawo administracyjne - konstrukcje przepisów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - konstrukcje przepisów - strona 1

Fragment notatki:

Typowe konstrukcje przepisów, z których odczytujemy normy prawa administracyjnego. Porusza takie kwestie jak: normy prawne w prawie administracyjnym, państwo typy norm prawnych.

Administracja w znaczeniu przedmiotowym jest funkcją (stanem rzeczy, stanem faktycznym) państwa, które działa poprzez swoje organy oraz za pomocą samorządu terytorialnego (poprzez przekazanie mu pewnych zadań państwa do wykonania).
Państwo to wszystkie organy, które działają i w ten sposób wywołują pewien stan rzeczy (funkcję). Ten stan rzeczy to administracja, która obejmuje pewien stan rzeczy, który jest realizacją określonych wartości.
Administracja w znaczeniu funkcji to realizacja ustawowo określonych wartości (np. bezpieczeństwo publiczne, ochrona środowiska, ład przestrzenny).
PRAWO ADMINISTRACYJNE to uporządkowany zbiór norm prawa, których racją obowiązywania jest administracja - czyli : bezpośrednia realizacja przez podmioty administrujące wartości wyróżnionych ze względu na dobro wspólne.
W prawie administracyjnym wyróżnia się następujące typy norm prawnych :
normy ustrojowe to normy :
określające właściwość (umożliwiają przypisanie organowi lub jednostce organizacyjnej bądź osobie fizycznej, określonego uprawnienia lub obowiązku, opierają się na różnych przepisach prawnych określających czas i miejsce działania, rodzaj spraw, status prawny podmiotu, jego strukturę organizacyjną, obsadę personalną itp.),
ustanawiające zadania (określają kierunki działania administracji oraz wskazują na wartości, którymi winna się ona kierować),
regulujące prawne formy działania (zezwalają podmiotom na zastosowanie określonej w prawie formy lub na podjecie działania w sposób określony prawem i z wynikającymi z prawa konsekwencjami) i wskazujące na kompetencje (umożliwiają realizację norm materialnych, ustrojowych lub proceduralnych),
regulujące organizację administracji (mają min. na celu wyznaczenie stosunku zależności - nadrzędności i podporządkowania - między organami, dokonanie podziału czynności miedzy organami i podległymi im jednostkami, określenie przedmiotu i trybu porozumiewania się oraz zasad współdziałania).
Czyli : odnoszą się do podmiotów administrujących oraz ich organów - identyfikują podmiot administrujący.
normy materialnoprawne - opisują funkcję państwa zwaną administracją, określają więc np. warunki zaistnienia skutku, treść skutku, czyli nakazują lub zakazują określonym podmiotom (adresatom normy) zachowywać się w pewnych okolicznościach w określony sposób albo wskazują sposób podjęcia czynności organu nieokreślając ich treści lub też określają następstwa niewykonania innej normy nakazującej określone zachowanie się w danych okolicznościach. Są to więc regulacje dotyczące zachowań bezpośrednio odnoszonych do wartości wyróżnionych ze względu na dobro wspólne. Przykłady : prawo górnicze i geologiczne, prawo budowlane, prawo ochrony środowiska.
normy procesowe (proceduralne) - opisują sposób ujawnienia się skutku działania organu, czyli zachowania ludzi przed zapadnięciem rozstrzygnięcia lub podjęciem pewnej czynności. Przykłady : kpa, ordynacja podatkowa, kodeks celny, prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz