Prawo administracyjne gospodarcze

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1456
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne gospodarcze - strona 1

Fragment notatki:

Prawo administracyjne gospodarcze
Pojęcie prawa administracyjnego gospodarczego.
Jest to zbiór norm prawnych należących do różnych gałęzi prawa, głównie do prawa cywilnego, administracyjnego i finansowego, regulujący stosunki społeczne powstające w toku szeroko rozumianej działalności gospodarczej. Jest to bezpośrednia działalność gospodarcza, wykonywana przez przedsiębiorców, polegająca na wymianie dóbr i usług, ale też działalność organów państwowych, wykonujących funkcję reglamentacyjne w gospodarce narodowej.
Zakres regulacji: normuje część stosunków społecznych związanych z działalnością gospodarczą. Pod względem przedmiotowym regulacja ta obejmuje określenie ustroju gospodarczego państwa oraz zasad jego funkcjonowania i ochrony. Określenie to ma formę władczego ustalenia, do respektowania którego zobowiązane są wszystkiego podmioty prawa krajowego oraz osoby zagraniczne wchodzące w stosunki gospodarcze z podmiotami krajowymi. W szczególności państwo reguluje normatywnie:
a) stosunki własnościowe, które są podstawą gospodarowania i przedmiotem ochrony państwa;
b) zasady gospodarowania, typowe dla danego układu stosunków własnościowych i podlegające ochronie ze strony państwa;
c) formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej;
d) zakres i formy państwowej ochrony prawnej mechanizmów gospodarczych i praw ekonomicznych;
e) organizację i formy prawne integracji państwa w stosunki gospodarcze w skali mikro i makroekonomicznej.
A inne dziedziny prawne: brak normatywnego wyodrębnienie w formie kodeksowej prawa gospodarczego.
Normy prawa gospodarczego: graniczą z normami innych działów prawa publicznego: konstytucyjnym, administracyjnym, finansowym, międzynarodowym publicznym. Graniczą też z normami prawa prywatnego: cywilnym, handlowym.
Gospodarka w ujęciu prawnym i ekonomicznym.
Charakterystyka systemów gospodarczych.
LIBERALIZM EKONOMICZNY - gospodarka jest oparta na działaniu mechanizmu rynkowego w czystej postaci (w skali krajowej i międzynarodowej);
- należy odrzucić celowość wszelkiej ingerencji państwa w życie gospodarcze;
- wszelka działalność jest optymalnie sterowana przez decyzje suwerennych nabywców i konsumentów.
LESEFERYZM
Z francuskiego „pozwólcie pracować”. trzeba zdjąć wszelkie bariery i ograniczenia, aby przedsiębiorca mógł funkcjonować w nieskrępowany sposób.
MONETARYZM
Najważniejszą sprawą w gospodarce jest ograniczenie inflacji, jest ona przyczyną wszelkiego zła, należy zmniejszyć do minimum rolę budżetu państwa w redystrybucji dochodu narodowego, podatki powinny być niskie, ulgi podatkowego należy zlikwidować, a państwo zasadniczą uwagę musi skierować na zapewnienie niezakłóconego funkcjonowania wolnego rynku i wolnego handlu.


(…)

…, Minister Finansów jako zastępca, przedstawiciel Prezydenta RP, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, przedstawiciel Ministra Finansów, Główny Inspektor Nadzoru Bankowego. Celem nadzoru bankowego jest zapewnienie bezpieczeństwa środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, zgodności działalności banków z przepisami ustawy…
…, kwalifikacjami osób z kierownictwa banku; posiada też uprawnienia kontrolne, środki nadzoru, składa wniosek o likwidację, upadłość banku, ustanawia kuratora dla banku lub wprowadza zarząd komisaryczny.
Instytucje, które zajmują się obrotem papierów wartościowych.
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd - przedmiotem nadzoru jest przestrzeganie reguł uczciwego obrotu i konkurencji w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi oraz zapewnienia powszechnego dostępu do rzetelnych informacji na rynku papierów wartościowych. Nadzorowi podlegają maklerzy, emitenci i giełda pieniężna. Do sprawowania nadzoru powołana jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd, jest ona centralnym organem administracji rządowej, nadzorowanym przez Prezesa RM. W skład Komisji wchodzą: przewodniczący (powoływany przez Prezesa RM…
… nieograniczony, przetarg ograniczony, przetarg dwustopniowy, negocjacje z zachowaniem konkurencji, zapytanie o cenę, zamówienie z wolnej ręki. Podstawowym trybem udzielania zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony, zamawiający może udzielić zamówienia publicznego w innym trybie niż przetarg nieograniczony wyłącznie gdy wynika to z przepisów ustawy. W postępowaniu o zamówienie publiczne, którego wartość nie przekracza równowartości kwoty 30000 EURO nie jest obowiązkowy tryb przetargu nieograniczonego. Zamawiający obowiązany jest do traktowania na równych prawach wszystkie podmioty ubiegające się o zamówienie publiczne i do prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób gwarantujący zachowanie uczciwej konkurencji. Z ubiegania się o udzielenie zamówienie publicznego wyklucza się m.in…
… wartościowych. Banki mogą być tworzone jako banki państwowe, banki spółdzielcza lub banki w formie spółek akcyjnych.
Bank państwowy może być utworzony przez RM w drodze rozporządzenia, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa zaopiniowany przez Komisję Nadzoru Bankowego. Rozporządzenie RM o utworzeniu banku państwowego określa nazwę, siedzibę, przedmiot i zakres działania banku, jego fundusze…
… Ministra Skarbu Państwa. Członkowie rady są powoływani przez Ministra Skarbu Państwa spośród osób nie będących członkami zarządu tego banku. Prezesa zarządu banku państwowego powołuje i odwołuje, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego, rada nadzorcza banku. Wiceprezesów i pozostałych członków zarządu powołuje rada nadzorcza banku, na wniosek prezesa zarządu. Statut bankowi państwowemu nadaje…
…) poszukiwania lub rozpoznawania złóż kopalin, wydobywania kopalin ze złóż, bezzbiornikowego magazynowania substancji oraz składowania odpadów w górotworze, w tym podziemnych wyrobiskach górniczych;
2) wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym;
3) wytwarzania, przetwarzania, magazynowania, przesyłania, dystrybucji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz