Prawo administracyjne - ćwiczenia 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 707
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo administracyjne - ćwiczenia 1 - strona 1 Prawo administracyjne - ćwiczenia 1 - strona 2 Prawo administracyjne - ćwiczenia 1 - strona 3

Fragment notatki:

Temat: prawo administracyjne - ćwiczenia 1 1. Z podanych niżej przepisów wybierz te, które twoim zdaniem należą do prawa publicznego oraz te które należą do prawa prywatnego. A) Wynajmujący lokal może podwyższyć czynsz, wypowiadając dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego. B) Załatwienie sprawy wymagającej   postępowania   wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania , zaś w   postępowaniu   odwoławczym - w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania. C) Rada Ministrów (Rząd) działa kolegialnie. D) Sporządzić i odwołać testament może tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Testamentu nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. E) Mieniem jest własność i inne prawa majątkowe. F) Prezes Rady Ministrów  powołuje członków Rady Legislacyjnej. G) Decyzję o wyrażeniu zgody na   zmianę   imienia   lub   nazwiska   bądź o odmowie wyrażenia zgody na zmianę   imienia   lub   nazwiska   wydaje kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca, a w przypadku braku takiego miejsca - kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy ze względu na ostatnie miejsce pobytu stałego wnioskodawcy albo jego zastępca. 2. Zastanów się i spróbuj umieścić powyższe przepisy w odpowiednich tabelkach zgodnie z opisem. PRAWO PRYWATNE PRAWO PUBLICZNE (Prawo interesu publicznego) Służy ochronie in teresu jednostki (Ulpian, teoria interesu); prawo to tworzy się po to aby jednostka mogła odnieść korzyści, pośrednio może je odnieść również państwo; podmioty są równouprawnione w stosunkach zachodzących na podstawie norm (teoria podporządkowania) głównie to normy względnie wiążące (iuris dispositivi) - podmioty mogą układać swoje stosunku swobodnie w pewnych granicach Do norm prawa prywatnego zaliczę (np. H, T, itd.)…………………………………………………........... Służy ochronie interesu państwa (Ulpian, teoria interes u); prawo to tworzy się po to, aby społeczeństwo mogło odnieść korzyści; podmioty nie są równouprawnione w stosunkach zachodzących na podstawie norm (teoria podporządkowania) to normy bezwzględnie wiążące (iuris cogenti) - podmioty nie mogą układać swoich stosunków swobodnie, wiąże je w pełni treść normy

(…)

… nauki prawa administracyjnego w Polsce” (red. Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne, Warszawa) 1) przyporządkuj autora do właściwego tutułu 2) poszukaj informacji na temat pojęć: policystyki, kameralistyki, policji administracyjnej. Władysław Leopold Jaworski,
Wit Klonowiecki;
Władysław Kumaniecki, Antoni Okolski,
Jerzy Stefan Langrod,
Jerzy Starościak,
Wykład prawa administracyjnego obowiązującego…
… dwustronnie obowiązujący; nie ma nic wspólnego z prawem konstytucyjnym; zostało skodyfikowane w kodeksie postępowania administracyjnego;prototypem tego prawa jest prawo francuskie powstałe w XV w. 7. Na podstawie ćwiczenia szóstego napisz, dlaczego nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie prawa administracyjnego…
… się w nim pewne działy szczegółowe, np. prawo ochrony środowiska, prawo budowlane, prawo wodne (…) Prawo administracyjne należy do prawa publicznego, co oznacza, że o ile w prawie prywatnym (cywilnym) regulowana nim działalność podejmowana jest jedynie w uzależnieniu od wili podmiotów tego prawa, o tyle w prawie publicznym decyzja co do zastosowania jego norm jest wynikiem woli właściwych organów publicznych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz