Prawa konsumenta w sieci

Nasza ocena:

5
Pobrań: 105
Wyświetleń: 3507
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa konsumenta w sieci - strona 1 Prawa konsumenta w sieci - strona 2 Prawa konsumenta w sieci - strona 3

Fragment notatki:

Prawa konsumenta i ich ochrona w e-biznesie
Spis treści:
Wstęp
Dynamiczny rozwój społeczności internetowej, a razem z nią także biznesu prowadzonego w sieci rodzi poważne konsekwencje na wielu obszarach, takich jak rozwój gospodarczy, prawo, zmiany kulturowe i wiele innych. Wdzieranie się nowoczesnych technologii w codzienne życie powoduje powstanie wielu nowych, nieznanych dotąd możliwości, ale także szereg zagrożeń. Należą do nich dysproporcje pomiędzy siłami przetargowymi stron biorących udział w wymianie dóbr i usług. Celem niniejszej pracy jest naświetlenie problematyki związanej z prawem konsumenckim i jego ochroną w Internecie.
Informacje podstawowe
Konsumentem według definicji Serwisu Konsumenta jest osoba fizyczna, która nabywa dobra i/lub usługi w celu zaspokojenia bieżących potrzeb oraz osoba prawna przy założeniu, że owe dobra/usługi nie służą bezpośrednio prowadzonej działalności gospodarczej, np. spółka z o.o. kupuje do biura ekspres do kawy dla pracowników. Nawet w przypadku rynku konsumenta, polegającego na tym, że liczba konsumentów znacznie przewyższa liczbę producentów, konsumenci mogą mieć ograniczony dostęp do informacji o produkcie. Łatwo jest sobie wyobrazić, że dysproporcje te są jeszcze bardziej widoczne w przypadku zawierania transakcji przez Internet, ponieważ kupujący widzi co najwyżej zdjęcie produktu. Aby choć częściowo zniwelować nierówny dostęp do wiedzy, wprowadzona została instytucja prawa konsumenta. W Polsce jej podstawowym źródłem jest artykuł 76. Konstytucji RP, który mówi: Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Zakres tej ochrony określa ustawa. W odniesieniu do handlu internetowego, głównymi źródłami prawa europejskiego są: Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym) i Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odległość. Natomiast w prawodawstwie polskim prawa konsumenta definiują: ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 roku, ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 roku i Kodeks Cywilny.
W celu egzekwowania ustanowionego prawa ochrony konkurencji i konsumentów, powołane zostały liczne instytucje na szczeblu wspólnotowym i krajowym. Sieć Europejskich Centrów Konsumenckich ECC Net powołana zostało w 2005 roku w wyniku połączenia organizacji zajmującymi się prawami konsumenta

(…)

informacji handlowej wyraził zgodę na jej otrzymanie i pełni świadom podał do publicznej wiadomości adres swojej poczty elektronicznej. Dane osobowe gromadzone przez usługodawcę podlegają przepisom ustawy o ochronie danych osobowych oraz przepisom rozdziału 4. omawianej ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tak więc oferujący usługę ma prawo do gromadzenia następujących danych, koniecznie…
… znacznie bardziej efektywnie. Niestety, pod pojęciem spam nie kryje się wyłącznie nieuczciwa reklama, ale także próba zainfekowania komputerów, ponieważ część z nich zawiera w sobie złośliwe programy i wirusy. Spam swoją formą i treścią może ingerować w prywatne życie odbiorcy, zawierając treści pornograficzne, przemoc itp. Ponadto narusza zasady ochrony danych osobowych w postaci adresu e-mail…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz