praca zaliczeniowa z pedagogiki

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2338
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
praca zaliczeniowa z pedagogiki - strona 1

Fragment notatki:

Tematem przewodnim jest wychowanek w świecie multimedialnym. Dodatkowo w pracy można znaleźć przypisy i bibliografię.

PRACA ZALICZENIOWA Z PEDAGOGIKIWychowanek w wiecie multimedialnym. rodki masowego przekazu wpywaj na ksztatowanie si i rozwój moralny jednostki. Do rodków masowego przekazu zaliczamy m.in. radio, pras, telewizj, komputer (programy multimedialne oraz internet), filmy. Ich oddziaywanie nieustannie wzrasta poniewa umoliwiaj ludziom czerpanie obszernych informacji na temat pogldów i przekona innych ludzi czsto branych przez nas za autorytety. Wszechobecno mediów we wspóczesnym wiecie i ich ogromna rola w jego kreowaniu powoduj, e media s przedmiotem zainteresowania i bada wielu dyscyplin naukowych. Jedn z takich nauk jest pedagogika medialna. Nauka ta zajmuje si waciwociami, oddziaywaniem i stosowaniem mediów w szeroko pojtej edukacji, czyli w dziaalnoci dydaktycznej i wychowawczej. Naleaoby zastanowi si jak rol w rozwoju intelektualnym i emocjonalnym czowieka peni media. Jak wpywaj na rozwijanie wiedzy, zdolnoci jednostki a take jak jest ksztatowany system wartoci, przekona i postaw. W XXI w. Czowiek yje w wiecie zdominowanym przez mass media oraz multimedia, stajc si, jak to okreli kanadyjski badacz M. Mc Luhan[1] (...mieszkacem wielkiej globalnej wioski). Polskie, podobnie jak spoeczestwa zachodnie, staje si powoli spoeczestwem informacyjnym. W naszym yciu zagociy ju takie media jak: radio, telewizja – najpierw publiczna, potem kablowa a w kocu satelitarna, magnetowidy oraz fascynujcy nas komputer z setkami moliwoci i dostpem do internetu. W yciu codziennym jestemy atakowani przez dochodzce do nas zewszd informacje, które w wielu aspektach naszego ycia stay si towarem. Informacje operuj jzykiem reklamy, która powstaa przy pomocy komputerów. W ostatnich latach bardzo wzroso zainteresowanie telefoni komórkow i cyfrow, pagerami, sieciami komputerowymi, Internetem, poczt elektroniczn. Zastanówmy si jak to wszystko wpywa na modego czowieka i jak próbuje on si w tym odnale. Informacje docierajce do dzieci, np. pod postaci filmu, czsto zawieraj sceny seksu i przemocy. Opinie specjalistów, co do wpywu tych scen na psychik dziecka s podzielone. Jedno z niedawno przeprowadzonych bada[2] wykazao, e dzieci nie ulegaj wpywowi przemocy pokazywanej na filmach video lub w telewizji, jeli jest ona przedstawiana w postaci fantastyki lub komiksu. Inne badania[3] wykazay i ogldane przez dzieci filmy ksztatuj ich psychik i wzbudzaj w nich agresj. Zaprzecza temu kolejne badanie wedug którego oddziauje tak nie tre filmu lecz sam ruch i akcja, czyli dzieci staj si równie agresywne po obejrzenie meczu piki nonej jak i brutalnego filmu dozwolonego tylko dla dorosych. W hrabstwie Tyue i Wear, pónocno-wschodniej Anglii uczniowie szkoy Astley, starali si zbada potg oddziaywanie telewizji i video.[4] Zapytali grup jedenasto i dwunastolatków, które media wywieraj najwikszy wpyw na ich wyobrani. Co oddziauje na ciebie najbardziej? Video 63%Telewizja 37%Magazyn, kino, ksika 0% ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz